Connect with us

Societate

85% dintre salariații din Sănătate consideră necesară greva generală

Maria Ionescu

Publicat

la

Concluziile Consultării publice a salariaților din sănătate privind principalele revendicări ale negocierilor cu Guvernul României și acțiunile necesare pentru apărarea lor, comandată de Federația Solidaritatea Sanitară Centrului de Cercetare și Dezvoltare Socială Solidaritatea și desfășurată în perioada 28 octombrie — 02 noiembrie 2017, arată următoarele: 96% dintre salariați s-au pronunțat împotriva transferului contribuțiilor angajatorului în salariul de bază al angajatului. 86,65% dintre salariați consideră că legea salarizării va avea efecte negative. Se remarcă o creștere a numărului de nemulțumiți față de perioada anterioară. 85,33% dintre salariați consideră necesară o grevă generală în sectorul public de sănătate; 80% dintre salariați și-au indicat intenția de a participa la o grevă generală (68% dintre ei considerând că greva ar trebui organizată în cel mai scurt timp posibil). Opțiunile nu variază în funcție de apartenența sindicală (la o organizație sindicală sau alta) sau neafilierea sindicală. Peste 75% dintre salariați au declarat că au cunoștință de lista comună de revendicări semnată de federațiile sindicale din sectorul sanitar, această acțiune comună bucurându-se de notorietate. 58% dintre salariați au declarat că nu cunosc conținutul înțelegerii încheiate de Guvern cu o altă organizație sindicală din sănătate. Dintre cei care au declarat că au cunoștință de această înțelegere și de conținutul ei circa 85% s-au declarat nemulțumiți de rezultatele obținute, respectiv de încheierea ei (doar 6,48% mulțumiți); 18,9% dintre nemulțumiți sunt membri ai acele organizații care a încheiat înțelegerea (81,4% dintre membrii acestei organizații declarându-se nemulțumiți). 75% dintre salariați nu sunt de acord cu măsura introducerii sporurilor în salariile de bază (doar 10,44% au indicat acordul pentru această variantă). Doar 36,8% dintre salariați au declarat că sunt de acord cu principiul sporuri în sumă egală pentru toate categoriile de personal care lucrează la același loc de muncă, propus de Guvern și acceptat de-o organizație sindicală. 60% dintre medici nu sunt de acord cu acordarea în anii următori a tarifului orar al gărzilor aplicat 2017, același procent dintre respondenți optând pentru forma actuală a sporurilor aferente gărzilor.

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

Vrei să te angajezi casier la CMSN Constanța? Vezi ce condiții trebuie îndeplinite

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Complexul Muzeal de Știinte ale Naturii Constanța, cu sediul pe b-dul Mamaia nr.255, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant în cadrul Serviciului financiar-contabilitate și Resurse Umane. Este vorba despre un post de casier.

Condiții generale:

 1. Post de execuție
 2. Obiectivul postului: Atragerea unui număr sporit de vizitatori

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate: studii medii
 2. Perfecționări (specializări): –
 3. Vechimea în muncă necesară: 1 an
 4. Vechimea în specialitate necesara: –
 5. Cunoștinte de operare pe calculator: operare PC și soft de gestiune, tehnoredactare etc.
 6. Limbi străine: cunoștinte de bază a unei limbi de circulație internațională
 7. Abilități, calități și aptitudini necesare: este o persoană agreabilă, inofensivă, calmă, tolerantă, surâzătoare și amabilă
 8. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Conditiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:

Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției

 • Copia și originalul actului de identitate
 • Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
 • Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă
 • Cazier judiciar original
 • Adeverință medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
 • Curriculum vitae

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, între orele 10:00-14:00, până la data de 12.10.2020, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 20.10.2020, ora 10:00 și a unui interviu, în data de 23.10.2020, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.

Rezultatele probelor se afișează în maximum o zi lucrătoare de la susținerea acestora.

Contestațiile se depun în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

Bibliografie:

 1. Lege nr. 273/2006 privind finanţele publice locale, cu modificarile si completarile ulterioare

2. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare

3. Legea nr.22/1969 (actualizata) privind angajarea gestionarilor, constituirea de garantii si raspunderea in legatura cu gestionarea bunurilor agentilor economici, autoritatilor sau institutiilor publice

4. Decret nr.209/1976 pentru aprobarea Regulamentului operatiilor de casa ale unitatilor socialiste

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Examen de promovare la CMSN Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, cu sediul pe b-dul Mamaia nr.255, organizează în baza Regulamentului cadru aprobat de H.G. nr.286/2011, examen de promovare din funcția de referent de specialitate gradul II în funcția de referent de specialitate gradul I în cadrul  serviciului financiar-contabil și R.U.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise, în data de 15.10.2020, ora 12:00, la sediul instituției, b-dul Mamaia nr.255.

La data, ora și locul stabilite pentru examenul de promovare, comisia de examinare pune la dispoziția  candidatei  lista subiectelor stabilite. Candidata redactează o lucrare pe un subiect ales dintre cele stabilite de către comisia de examinare.

Durata examenului se stabilește de către comisia de examinare în functie de gradul de dificultate și complexitate al subiectelor stabilite, dar nu poate depăși 3 ore.

Rezultatele examenului de promovare se afișează în termen de două zile lucrătoare de la susținerea acestuia la sediul și pe site-ul instituției.

Contestațiile se depun în termen de o zi lucrătoare de la afișarea rezultatului, sub sancțiunea decăderii din acest drept.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța angajează referent de specialitate

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul zilei de ieri, pe pagina oficială a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii Constanța a fost postat un anunț de angajare pentru un post vacant de referent de specialitate, grad II, în cadrul Biroului Achiziții.

Condiții generale:

 1. Post de execuție
 2. Obiectivele postului: încadrarea în termenele stabilite pentru realizarea sarcinilor impuse de natura postului

Conditii specifice pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate: studii universitare economice, juridice, administrație publică
 2. Perfecționări (specializări): –
 3. Vechimea în muncă: 4 ani
 4. Cunoștinte de operare pe calculator: operare pc nivel avansat – tehnoredactare, operare MS Office (Microsoft Office, Microsoft Excel, Power point),
 5. Limbi straine: cunoștințe de bază a unei limbi de circulație internatională engleză nivel avansat;
 6. Abilități, calități și aptitudini necesare: abilități în cercetarea bibliografică,  responsabilitatea calității datelor și intereselor instituției, deschidere privind implementarea legislației naționale de domeniu, capacitate de analiză și sinteză a datelor, inițiativă, corectitudine, capacitatea de lucru în echipă, promptitudine și eficiență în efectuarea lucrărilor, asumarea răspunderii, rezistență la stres.
 7. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa deplasări în țară și străinătate

Condițiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplinește următoarele condiții:

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
 7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:

 • Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
 • Copia și originalul actului de identitate
 • Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
 • Copia și originalul carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă/în meserie și/sau în specialitatea studiilor
 • Cazier judiciar original
 • Adeverința medicală eliberată de medicul de familie care să ateste starea de sănătate, eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului și conține în clar numărul, data, numele și calitatea emitentului
 • Curriculum vitae

Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, între orele 10:00-14:00, până la data de 12.10.2020, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe scrise în data de 22.10.2020, ora 10:00 și a unui interviu, în data de 28.10.2020, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255.

Rezultatele probelor se afișează în maximum o zi lucrătoare de la susținerea acestora.

Contestațiile se depun în maximum o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

 Bibliografie:

 1. Lege nr. 311/2003 Legea muzeelor şi a colecţiilor publice, la zi
 2. Lege nr. 287/2009 privind Codul civil – Cartea V, TITLUL II Izvoarele obligaţiilor, CAPITOLUL I Contractul si CAPITOLUL IV – Raspunderea civila
 3. Legea 98/2016 – privind Achizitiile publice, la zi
 4. Normele metodologice de aplicare a legii 98/2016 publicate in Hotararea Guvernului nr.395/2016, la zi

Relatii suplimentare la biroul Resurse Umane al institutiei, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481230. , tasta 2 contabilitate.

 

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: