Connect with us

Actual

Cât costă instruirea asistentului personal al oamenilor cu handicap grav

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Pe site-ul Serviciului Public de Asistență Socială a fost publicată procedura simplificată proprie privind atribuirea contractului având ca obiect ”Servicii de instruire pentru asistentul personal al persoanei încadrate în gradul de handicap grav”. Potrivit acesteia, aflăm că, în data de 11 aprilie, la ora 9.00, la sediul de pe strada Unirii, nr. 104, se va desfășura această procedură. Valoarea estimată maximă este de 178.068 lei.
Ofertanții trebuie să îndeplinească următoarele condițiile de participare :

B. Condiții de participare

B.1. Situația personală a operatorilor economici, inclusiv cerințele referitoare la înscrierea în Registrul Comerțului sau al profesiei.
B.1. a) Situația personală a ofertantului
Cerința 1: Ofertanții, terții susținători si subcontractanții nu trebuie să se regăsească in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Modalitatea de îndeplinire: Completare si prezentare în original a unei declarații privind neîncadrarea in situațiile prevăzute la art. 164, 165, 167 din Legea nr. 98/2016 – Formularele 1 si 2 din secțiunea Modele Formulare.
Cerința 2: Prezentarea certificatelor constatatoare prin care operatorul economic își îndeplinește obligația privind plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul general consolidat (buget local, buget de stat, etc.); cerința se consideră îndeplinită dacă operatorul economic își îndeplinește obligațiile prin plata impozitelor, taxelor sau contribuțiilor la bugetul consolidat, ori prin alte modalități de stingere a acestora sau beneficiază, în condițiile legii, de eșalonarea acestora sau de alte facilități în cedarea plății acestora, inclusiv a eventualelor dobânzi acumulate sau a amenzilor. Din certificatul/certificatele prezentate trebuie să reiasă că ofertantul nu are datorii restante la momentul prezentării lor.
În cazul în care mai mulți operatori economici participă în comun la procedura de atribuire, îndeplinirea cerinței se demonstrează de fiecare operator economic în parte.
Modalitatea de îndeplinire:
A)certificat de atestare fiscală emis de Serviciul Public de Impozite, Taxe si alte Venituri ale Bugetului Local de plată a datoriilor către bugetul local.
B) certificat de atestare fiscală emis de M.F.P. – A.N.A.F. a județului unde își desfășoară activitatea, de plată a datoriilor către bugetul local.
Cerința 3: neîncadrarea in dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Ofertanții vor prezenta declarația privind neîncadrarea în dispozițiile art. 60 din Legea nr. 98/2016 privind achizițiile publice.
Persoanele cu funcție de decizie din cadrul autorității contractante sunt: Mereuță Emil Andrei, Bărbatu Andrada, Zahariciuc Iuliana, Velica Ecaterina, Leu Aurelia, Mădularu Anca Claudia, Ou Daniela, Rosu Maria, Zainea Georgiana, Trască Aurora, Cocos Florin Adrian, Ciortan Raluca, Cociu Corina, Trifan Ion, Poptile Monica, Ghiorghita Petruta, Bujoi George, Ene Claudia.
Modalitate de îndeplinire: completare si prezentare în original a Formularului 3 din secțiunea Modele Formulare. Se va prezenta Declarație privind neîncadrarea în prevederile art. 60.

B.1. b) Capacitatea de exercitare a activității profesionale
Informații si formalități necesare pentru evaluarea respectării cerinței menționate.
Cerința 1: operatorii economici care depun ofertă trebuie să dovedească o formă de înregistrare în condițiile legii din țara de rezidență, din care să reiasă ca operatorul economic este legal constituit, ca nu se afla in niciuna din situațiile de anulare a constituirii, precum si faptul că are capacitatea profesională de a realiza activitățile care fac obiectul contractului.
Modalitatea de îndeplinire: Certificatul ONRC/documente echivalente emise în țara de rezidență care trebuie sa fie valabile la data prezentării. Operatorul economic trebuie să aibă în obiectul de activitate autorizat, principal sau secundar, corespondent al obiectului prezentului contract.

În cazul unei asocieri, terți susținători, subcontractant, fiecare este obligat să prezinte documentele din această secțiune, conform Legii 98/2016.

Se va prezenta certificatul constatator (original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”) emis de Registrul National al Registrului Comerțului sau, pentru persoanele juridice străine, document echivalent emis în țara de rezidență prin care se dovedește forma de înregistrare ca persoană fizică/juridică.

Informațiile cuprinse în certificatul constatator trebuie să fie reale, valabile la data prezentării acestuia.

În cazul unei asocieri de operatori economici, fiecare dintre membrii asocierii trebuie să prezinte acest document pentru partea de contract pe care o va realiza. Din Certificatul constatator sau documentul echivalent, trebuie să rezulte obiectul de activitate al respectivului operator economic.

Obiectul contractului trebuie să aibă corespondent în codul CAEN din certificatul constatator sau din documentul echivalent.
NOTA: Documentele se prezintă în original/copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea ,,conform cu originalul”.

Cerința 2): Ofertantul va prezenta autorizație valabilă eliberată de Autoritatea Națională de Certificări, prin care se atestă că este autorizat să presteze servicii de instruire pentru asistenții personali ai persoanelor cu handicap grav.
Modalitatea de îndeplinire: autorizație eliberata de ANC – Autoritatea Națională de Certificări pentru a desfășura cursuri de instruire pentru asistentul personal al persoanei cu handicap grav. Autorizația trebuie sa fie valabilă la data depunerii ofertei si pe toata durata de execuție a contractului de achiziție publica.

B.2. Capacitatea tehnică si/sau profesională

Cerința 1): Ofertanții vor prezenta lista principalelor servicii prestate în cursul unei perioade care acoperă cel mult ultimii 3 ani, cu indicarea valorilor, datelor și a beneficiarilor publici sau privați. Aceasta va fi însoțită de documente relevante care certifică prestarea serviciilor: recomandări, documente constatatoare, informații privind modul de îndeplinire a obligațiilor contractuale sau alte documente similare.

Modalitatea de îndeplinire: Se va completa și prezenta în original Formularul 4 din Modele formulare.

NOTA: Documentele prezentate trebuie să fie emise de beneficiar și se prezintă

în original /copie lizibilă semnată de ofertant cu mențiunea “conform cu originalul”.

Din lista serviciilor realizate în ultimii 3 ani, ofertantul va face dovada că a prestat servicii similare în valoare cumulată de minim 178.068 lei, la nivelul a unul sau mai multe contracte.

Ofertantul trebuie să facă dovada că are experiența necesară pentru a presta un serviciu de natura, complexitatea și valoarea celui ce urmează a se încheia.
Cerința 2) Personal de specialitate (informații privind calificările si experiența profesională a experților din cadrul echipei de formatori).
Modalitatea de îndeplinire: se va prezenta lista formatorilor propuși pentru a participa la desfășurarea programului de instruire, cu precizarea responsabilităților fiecăruia în parte, listă ce va fi însoțită de copii ale adeverințelor/diplomelor/certificatelor de studii, cât și ale diplomei de formator acreditată A.N.C. și un specimen de adeverință/certificat de participare la instruire. Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate (“conform cu originalul”) de către reprezentantul legal al ofertantului.

Cerința 3) : Informații privind asocierea: se vor prezenta, dacă este cazul, acordul de asociere; documentele justificative.
Cerința 4): Informații privind partea din contract pe care operatorul economic are, eventual, intenția sa o subcontracteze.
Modalitatea de îndeplinire: acordul /acordurile de subcontractare; documente justificative ale subcontractantului / subcontractanților.

C. PROPUNEREA TEHNICĂ
Propunerea tehnică va respecta în totalitate cerințele din Caietul de sarcini.

Modul de prezentare a ofertei tehnice – va cuprinde următoarele:
1.Locațiile în care se va asigura instruirea;
2.Lista formatorilor care vor participa la desfășurarea programului de instruirea a asistenților personali, cu precizarea responsabilităților fiecăruia în parte, listă ce va fi însoțită de copii ale adeverințelor/diplomelor/certificatelor de studii, cât și ale diplomei de formator A.N.C. Documentele depuse în copie vor fi certificate pentru conformitate (“conform cu originalul”) de către reprezentantul legal al ofertantului.
3.Documente din care sa reiasă că serviciile pe care le oferă au un standard înalt de calitate (personal calificat, facilități, capacitate de instruire, programe dezvoltate pentru dobândirea competențelor specifice, echipamentele și dotările necesare etc.).

Ofertantul va indica, motivat, în cuprinsul propunerii tehnice care informații din propunerea tehnică sunt confidențiale, clasificate sau sunt protejate de un drept de proprietate intelectuală. Ofertanții au obligația de a indica în cadrul ofertei faptul că la elaborarea acesteia au ținut cont de obligațiile referitoare la condițiile de muncă și protecția muncii, protecția mediului conform: Legea privind securitatea și sănătatea în muncă nr.319/2006, HG nr.1091/2006 cerințe minime de securitate și sănătate pentru locul de muncă, O.G. nr.195/2005 privind protecția mediului modificată și completată și a Legii nr. 307/2006 privind apărarea împotriva incendiilor.
Site-uri Internet guvernamentale de unde se pot obține informații privind: Legislația fiscală: www.mfinante.ro; Legislația în domeniul protecției mediului: www.gnm.ro; Protecția muncii și condiții de muncă: www.inspectmun.ro.

D. PROPUNEREA FINANCIARĂ

Ofertantul trebuie să prezinte propunerea financiara conform solicitărilor din caietul de sarcini.

Ofertantul va prezenta propunerea financiara completând Formularul 5 si Formularul 6 din secțiunea Modele formulare.

E. ALTE INFORMATII

Numărul de zile până la care se pot solicita clarificări: cel târziu cu 3 zile calendaristice înainte de termenul limită stabilit pentru depunerea ofertelor.
Autoritatea contractantă va răspunde în mod clar și concret tuturor solicitărilor de clarificări în termen de 2 zile lucrătoare de la primirea solicitărilor.

Garanția de participare:

Garanția de participare este în valoare de: 1.780 lei. Perioada de valabilitate este de 120 de zile de la termenul limită de depunere a ofertelor.

Modul de constituire:
1.virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis în condițiile legii de o societate bancara ori de o societate de asigurări, care nu se afla în situații speciale privind autorizarea ori supravegherea, în condițiile legii.
2. în numerar, la casieria autorității contractante, din Str. Unirii nr. 104, Constanta.
Garanția de participare trebuie sa fie constituita în suma de 1.780 lei, pentru o perioada de valabilitate de 120 zile de la termenul limita de depunere a ofertelor si se va depune in contul IBAN RO89TREZ2315006XXX026717 deschis la Trezoreria municipiului Constanta, cod fiscal 35804563.
Instrumentul de garantare trebuie sa prevadă ca plata garanției de participare se va executa necondiționat, respectiv la prima cerere a beneficiarului, pe baza declarației acestuia cu privire la culpa persoanei garantate.
Autoritatea contractantă are obligația de a reține garanția de participare atunci când ofertantul se află în oricare dintre următoarele situații:

a) își retrage oferta în perioada de valabilitate a acesteia;
oferta sa fiind stabilită câștigătoare, nu constituie garanția de bună execuție în termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publică.

b) oferta sa fiind stabilită câștigătoare, refuză să semneze contractul de achiziție publică în perioada de valabilitate a ofertei.
Nota: Dovada constituirii garanției de participare va însoți oferta, neintroducându-se în plicul exterior. În orice situație, dovada constituirii garanției de participare trebuie să fie prezentată cel mai târziu la data și ora stabilite pentru deschiderea ofertelor.

Garanția de bună execuție:
Garanția de buna execuție este de 5% din valoarea contractului, reprezentând garanția furnizata de către prestator in scopul asigurării Beneficiarului de îndeplinirea cantitativa, calitativa si in perioada convenita a contractului. Executantul va transmite dovada deschiderii contului de garanție de buna execuție, in termen de 5 zile lucrătoare de la data semnării contractului de achiziție publica. Dovada va fi un document emis de Trezoreria municipiului Constanta. Garanția de buna execuție se va constitui astfel:

– (1) prin virament bancar sau printr-un instrument de garantare emis in condițiile legii de o societate bancara sau de o societate de asigurări, care devine anexa la contract; sau

– (2) prin rețineri succesive din sumele datorate pentru facturi parțiale. In acest caz, prestatorul are obligația de a deschide un cont la dispoziția Beneficiarului, la Trezoreria municipiului Constanta, care va fi alimentat inițial cu 0,5% din prețul contractului, fără TVA. Pe parcursul îndeplinirii contractului, Beneficiarul va alimenta contul de disponibil prin rețineri succesive din sume datorate si cuvenite contractantului pana la concurenta sumei stabilite drept garanție de buna execuție in contractul de achiziție publica si va înștiința contractantul despre vărsământul efectuat, precum si despre destinația lui.

F. MODUL DE PREZENTARE A OFERTEI

Limba de redactare a ofertei: limba română. Documentele care au fost emise într-o limbă străină vor fi traduse legalizat în limba română de către un traducător autorizat. Perioada de valabilitate a garanției pentru participare: 120 de zile (de la data depunerii ofertelor). Perioada de valabilitate a ofertei este de 120 de zile. Transmiterea ofertelor: prin postă, la adresa autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1. Nota: Riscurile transmiterii ofertei prin postă, inclusiv forța majoră, cad în sarcina operatorului economic.

Ofertele depuse la o altă adresă a autorității contractante decât cea stabilită în documentația de atribuire, sau după expirarea datei limită, se consideră oferte întârziate și se returnează nedeschise.

Mod de prezentare:
Oferta se va elabora și depune, în original. Ofertantul are obligația de a numerota și semna fiecare pagina a ofertei (documentele de calificare, propunerea tehnică, propunerea financiară), precum și de a anexa un opis al documentelor prezentate, pentru fiecare plic.

Sigilarea și marcarea ofertei:
Documentele de calificare, propunerea tehnică și propunerea financiară se vor introduce în plicuri distincte, marcate corespunzător “DOCUMENTE DE CALIFICARE”, “PROPUNERE TEHNICA”, “PROPUNERE FINANCIARA”, și cu menționarea denumirii și adresei ofertantului; plicurile vor fi introduse apoi într-un plic exterior, închis corespunzător și netransparent. Plicul exterior trebuie sa fie marcat cu adresa autorității contractante, denumirea achiziției și cu inscripția “A NU SE DESCHIDE ÎNAINTE DE DATA 11.04.2018, orele 09:00 ”.

Oferta va fi însoțită de următoarele documente: a) Scrisoarea de înaintare: Ofertantul va trebui să prezinte scrisoarea de
înaintare în conformitate cu modelul anexat; b) Împuternicirea scrisă, prin care reprezentantul împuternicit, în scris, este autorizat să angajeze ofertantul în procedura pentru atribuirea contractului de achiziție publică; (împuternicirea va fi însoțită de copia după actul de identitate al persoanei împuternicite); c) Garanția de participare (dovada constituirii acesteia, în cuantumul prevăzut în documentație).

Scrisoarea de înaintare, Împuternicirea, Garanția de participare vor însoți oferta neintroducându-se în plicul exterior. Plicul  exterior  se  va  înregistra  și  depune  la  sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1. Termen limită de primire oferte: 10.04.2018, orele: 16:00.

G . Deschiderea și evaluarea ofertelor
Ofertele se vor deschide in data de 11.04.2018, orele 09:00, la sediul autorității contractante din Str. Unirii nr. 104, Constanța, biroul 1.
Ofertanții interesați pot participa la deschiderea ofertelor, în baza prezentării împuternicirii în original.

Oferta elaborată va respecta în totalitate cerințele din cuprinsul fișei de date, caietului de sarcini și propunerii de contract .Criteriul aplicat pentru atribuirea contractului de achiziție publică este: prețul cel mai scăzut la valoarea totală pentru ofertele corespunzătoare cerințelor specificate în caietul de sarcini.

 

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Actual

Femeie căzută de la etajul 3 al unui bloc de pe strada Ștefan cel Mare din Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În urmă cu puțină vreme, prin intermediul numărului unic de urgență 112 s-a anunțat căderea unei femei de la etajul 3 al unui apartament din Constanța.

Potrivit Serviciului de Ambulanță, drama a avut loc pe strada Ștefan cel Mare, nr. 100, la blocul M26.

La fața locului s-a deplasat de urgență un echipaj SMURD pentru a acorda îngrijiri medicale de specialitate.

Știre în curs de actualizare.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

În Lazu, un șofer băut s-a răsturnat cu mașina! A intrat în coliziune cu un alt autoturism

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul acestei dimineți, în jurul orei 4.20, în localitatea Lazu a avut loc un eveniment rutier soldat cu rănirea a două persoane.

Potrrivit IPJ Constanța, un bărbat, de 36 de ani, a condus autoturismul marca Dacia pe DN 39 în localitatea Lazu, dinspre Cumpăna către Agigea. La intersecția cu strada Gheorghe Maiorescu, a pierdut controlul autoturismului către dreapta, intrând în coliziune cu un indicator de circulație și răsturnându-se pe partea carosabilă.

În urma impactului, acesta a intrat în coliziune cu autoturismul marca Fiat, condus regulamentar de un bărbat de 54 de ani, pe banda a doua.

A rezultat vătămarea corporală uşoară a primului conducător auto, precum şi a pasagerei dreapta faţă din același auto, în vârstă de 19 ani.

Șoferul vinovat de producerea acestui eveniment rutier era băut.

Comments

comments

Continuă să citești

Actual

Hoață la numai 10 ani! O copilă din județul Constanța a forțat ușa unei locuințe și a furat….

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Urmare a cercetărilor în cazul săvârșirii unei infracțiuni de furt calificat, polițiștii din cadrul Secției 3 Rurală Mangalia au identificat o minoră, în vârstă de 10 ani, bănuită de comiterea faptei.

Astfel, la data de 23 septembrie a.c., în jurul orei 22:45, polițiștii constănțeni au fost sesizați cu privire la faptul că persoane necunoscute au pătruns, prin forțarea ușii de acces, într-o locuință, aparținând unui bărbat, din localitatea Pecineaga, județul Constanța, de unde au sustras mai multe bunuri.

În urma cercetărilor efectuate, polițiștii au stabilit faptul că o minoră, în vârstă de 10 ani, din localitatea Pecineaga, a pătruns în locuința bărbatului, de unde a sustras 900 de lei, articole cosmetice și mai multe bijuterii.

Prejudiciul, în valoare de aproximativ 1.200 de lei, a fost recuperat în proporție de 75 %. Polițiștii constănțeni efectuează cercetări sub aspectul săvârșirii infracțiunii de furt calificat.

Foto: Arhivă

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: