Conecteaza-te cu noi

Administratie

Consiliul Local Constanța, convocat în ședință ordinară. Vezi ce proiecte sunt pe ordinea de zi

Published

on

consiliul local constanta

Primarul Constanței, Vergil Chițac, a convocat Consiliul Local Municipal în ședință

ordinară pentru miercuri, 31 ianuarie, de la ora 14.00. Ședința se va desfășura, ca de obicei, prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Iată ordinea de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 07.12.2023;
 2. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 14.12.2023;
 3. Aprobarea procesului verbal al şedinţei extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 21.12.2023;
 4. Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 28.12.2023;
 5. Raport privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicat „grav cu asistent personal“, în perioada iulie – decembrie 2023;
 6. Raport de activitate al Asociaţiei de Dezvoltarea Durabilă a Judeţului Constanţa pentru perioada ianuarie-decembrie 2023;
 7. Proiect de hotărâre nr.31/2024 privind stabilirea preţului local al energiei termice furnizată de către societatea Termoficare Constanţa S.R.L., a preţului facturat populaţiei şi a subvenţiei unitare acordată populaţiei pentru perioada 01.01.2024 – 31.03.2024, în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 12/2024 privind aprobarea deplasării în străinătate a domnului consilier local Ateş Casimceali pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar şi aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 9/2024 privind aprobarea organigramei şi statului de funcţii al societăţii Administraţia Fondului Imobiliar SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 24/2024 pentru modificarea HCL nr. 195/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a clădirilor rezidenţiale din municipiul Constanţa – zona Badea Cârţan – Blocurile K9, K10, K13, K14, K15″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 27/2024 pentru modificarea HCL nr. 189/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr. 14, Palazu Mare, Constanţa″- componenta C2 – Grădiniţa nr. 39;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 25/2024 pentru modificarea HCL nr. 240/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Grădiniţa cu program prelungit nr.53, Constanţa″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 34/2024 pentru modificarea HCL nr. 194/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.33, „Anghel Saligny″ Constanţa»;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr.33/2024 pentru modificarea HCL nr. 188/2023 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico – economici pentru obiectivul de investiţii «Creşterea eficienţei energetice a imobilului Şcoala Gimnazială nr.14, Palazu Mare, Constanţa» – componenta C1 – Şcoala Gimnazială nr.14;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 32/2024 pentru modificarea HCL nr. 422/2023 privind aprobarea documentaţiei tehnico – economice (Studiu de fezabilitate completat cu elemente specifice din documenţia de avizare a lucrărilor de intervenţii – DALI/documentaţii pentru obţinere avize/acorduri solicitate prin Certificatul de urbanism) pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Spitatul Municipal Constanţa″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 26/2024 privind aprobarea Convenţiei de cofinanţare încheiate între Unitatea Administrativ Teritorială Municipiului Constanţa şi Compania Naţională de Investiţii S.A. pentru obiectivul de Investiţii: „Construire stadion ″Gheorghe Hagi″, Str. Primăverii, nr. 2 – 11, municipiul Constanţa, judeţul Constanţa″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 8/2024 privind aprobarea unor măsuri referitoare la Cantina de ajutor social Constanţa din municipiul Constanţa pe anul 2024;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 10/2024 privind Strategia de dezvoltare a serviciilor sociale ale municipiului Constanţa pentru perioada 2024-2030;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 11/2024 pentru aprobarea planul anual de acţiune privind serviciile sociale administrate şi finanţate din bugetul local al municipiului Constanţa pentru anul 2024;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 6/2024 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a raportului de evaluare ce stabileşte preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 162 mp situat în municipiul Constanţa, str. Corabiei nr.2C, identificat cu număr cadastral 257865, proprietatea privată a municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 17/2024 privind aprobarea vânzării prin licitaţie publică, a caietului de sarcini, a fişei de date a procedurii, precum şi a  raportului de evaluare ce stabileşte preţul de vânzare respectiv preţul minim de pornire a vânzării terenului în suprafaţă de 153 mp situat în municipiul Constanţa, Bdul. Aurel Vlaicu nr.110A identificat cu număr cadastral 247846, proprietatea privată a municipiului Constanţa, aferent construcţiei C1, cu respectarea dreptului de preempţiune al numiţilor Matica Şerinaz, Matica Constantin-Adrian şi Matica Georgian ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 7/2024 privind aprobarea actului adiţional la contractul de  concesiune nr.69847/11.09.2000, cu modificările ulterioare ;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 585/2023 privind aprobarea oportunităţii vânzării prin licitaţie publică a terenului în suprafaţă de 2905 mp situat în municipiul Constanţa,  Str. Justiţiei nr. 1-Depozit Nord 2b, identificat cu număr cadastral 205320, proprietatea privată a municipiului Constanţa, cu respectarea dreptului de preempţiune al SC Tehno Construct SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 13/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 335/2011 privind transmiterea unor imobile, aparţinând domeniului public al Municipiului Constanţa, din administrarea R.A.E.D.P.P. Constanţa în administrarea unităţilor de învăţământ preuniversitar de stat;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 20/2024 privind atestarea apartenenţei la domeniul privat al municipiului Constanţa a unor imobile situate în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 30/2024 privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 14/2024 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafaţă de 270,60 mp din acte, 287 mp din măsurători, situat în municipiul Constanţa, strada Vasile Alecsandri nr. 7, în favoarea societăţii MODEL CONSTANŢA S.A.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 28/2024 privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra imobilului teren în suprafaţă de 99 mp din acte, situat în municipiul Constanţa, strada Ştefan cel Mare nr. 33, în favoarea societăţii Progetto 2000 România S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 29/2024 privind modificarea HCL nr.583/2023 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 22/2024 pentru modificarea şi completarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 35/2024 privind aprobarea achiziţiei serviciilor de consultanţă, asistenţă şi reprezentare juridică în vederea apărării intereselor municipiului Constanţa prin Primar, ale Primarului municipiului Constanţa, ale Consiliului Local al municipiului Constanţa şi/sau ale funcţionarilor publici cu privire la exercitarea atribuţiilor de serviciu;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 21/2024 privind emiterea avizului Consiliului local al municipiului Constanţa pentru prestarea serviciilor funerare de către operatorul Eldo-Service S.R.L.;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 15/2024 privind aprobarea numărului maxim de autovehicule necesare desfăşurării activităţilor proprii şi activităţilor specifice la nivelul Primăriei municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 23/2024 privind aprobarea cotei maxime de consum lunar de carburanţi pentru autovehiculele şi utilajele ce deservesc structuri ale aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 5/2024 pentru modificarea Regulamentului de urbanism aprobat prin HCL nr. 210/2022 privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona situată în Palazu Mare, mal lac Siutghiol, iniţiator Mobipark SRL (fostă 4 Ever  Development SRL);

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 16/2024 privind aprobarea indicatorilor și devizul general privind cheltuielile necesare realizării documentației de urbanism „Actualizare plan urbanistic general al municipiului Constanța″;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 18/2024 pentru modificarea H.C.L. nr. 652/2022 privind aprobarea Studiului de Fezabilitate şi a indicatorilor tehnico – economici aferenţi obiectivului de investiţie „BULEVARDUL MADRID″ din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

 1. Proiect de hotărâre nr. 19/2024 privind aprobarea declanşării procedurii de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al societăţii Termocentrale Constanţa SRL;

iniţiator: primar Vergil Chiţac

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions