Connect with us

Societate

ISJ Constanța vine cu explicații. Câți directori de școli din județ au fost schimbați

Maria Ionescu

Publicat

la

În data de 26 noiembrie 2020 a fost publicată pe forumul IȘJ Constanța Procedura operațională nr. 6506A/23.11.2020, referitoare la detașarea în interesul învățământului pentru funcțiile de director și de director adjunct din unitățile de învățământ preuniversitar de stat vacante pe parcursul anului școlar 2020-2021.

Conform procedurii, cadrele didactice care își doreau să ocupe funcția de director/ director adjunct au avut posibilitatea de a transmite, în perioada 03-08.12.2020, documentele solicitate în format scanat (scrisoare de intenţie; Curriculum Vitae; copie de pe buletinul/ cartea de identitate; acord de numire în funcţie; raport sintetic privind activitatea managerială, în cazul cadrelor didactice care ocupaseră funcția de director). Așadar, au avut la dispoziție 2 săptămâni pentru a pregăti și pentru a transmite prin e-mail documentele menționate mai sus.

Detașarea în interesul învățământului pe funcția de director/ director adjunct s-a realizat cu respectarea prevederilor legale în vigoare, referitoare la asigurarea conducerii interimare până la organizarea concursului, dar nu mai târziu de sfârșitul anului școlar, fiind vizată cu precădere asigurarea continuității.

La data de 08.01.2021, unui număr de 111 directori și directori adjuncți din unitățile de învățământ de stat din județul Constanța le-a încetat contractul de management educațional.

Din cele 111 posturi de directori/ directori adjuncți, numai în 9 (nouă) situații nu a fost asigurată continuitatea managerială, pentru unul din motivele expuse mai jos:

  directorii nu au depus acord scris pentru detașare în interesul învățământului pe funcția de director conform procedurii IȘJ și prevederilor legale în vigoare – 6 situații;

   în urma analizei criteriilor de competenţă, de expertiză, a profilului personal şi a atribuţiilor specifice funcţiei de director/ director adjunct, s-au constatat deficiențe ale actului managerial – 3 situații.

Potrivit inspectorului școlar general al IȘJ Constanța, Mihai Sorin, este vorba despre următoarele unități școlare:

 1. Şcoala gimnazială ”Gala Galaction” Mangalia: Director – nu a depus documentele, s-a pensionat în decembrie
 2. Școala gimnazială nr. 12 „B.P. Hașdeu“ Constanța: Director – nu a depus documentele
 3. Colegiul Economic Mangalia: Director – nu a depus documentele
 4. Liceul Teoretic ”Nicolae Bălcescu” Medgidia: Director – nu a depus documentele. 5
 5. Liceul Teoretic Negru Vodă: Director – nu a depus documentele
 6. Palatul Copiilor Constanța: Director adjunct – nu a depus documentele
 7. Școala Gimnazială nr. 6 ”Nicolae Titulescu” Constanța: Director – mai mulți candidați; s-au constatat deficiențe manageriale
 8. Liceul Teoretic ”Carmen Sylva” Eforie: Director – s-au constatat deficiențe manageriale.
 9. Şcoala gimnazială nr. 39 ”Nicolae Tonitza” Constanța: Director adjunct – mai mulți candidați; s-au constatat deficiențe manageriale

Ce s-a întâmplat la Medgidia?

În ceea ce privește Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, un singur cadru didactic a transmis documente scanate în vederea ocupării funcției vacante de director. Așadar, nici domnul Marius Furtună (director căruia i-a încetat contractul de management educațional în data de 08.01.2021), nici alt cadru didactic din unitatea de învățământ nu și-au manifestat interesul și intenția în vederea ocupării funcției de director.

Referitor la întrebările transmise prin scrisoarea deschisă a colectivului cadrelor didactice al Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, deși nu am fost nominalizați printre destinatari, cu îngăduința dumneavoastră vom formula punctual răspunsuri:

Este „în interesul învățământului” ca o procedură să permită inspectorului școlar general să numească un director fără să consulte în prealabil pe nimeni din școală?

Procedura operațională nr. 6506A/23.11.2020 a fost elaborată conform art. 254^1, alin.(1), art. 246, alin. (3), art. 258, alin. (7) din Legea educației naționale nr. 1/2011 cu modificările și completările ulterioare, art. 27, alin. (1), (2), (3) și (4) din OMEN Nr. 3969/2017 din 30 mai 2017, pentru aprobarea Metodologiei privind organizarea şi desfăşurarea concursului pentru ocuparea funcţiilor de director şi director adjunct din unităţile de învăţământ preuniversitar și art. 20, alin. (10) din Regulamentul-cadru de organizare și funcționare a unităților de învățământ preuniversitar, aprobat prin O.M.E.C. nr. 5447 din 30 august 2020. A fost publicată în data de din 26.11.2020, toate cadrele didactice din județ având posibilitatea să o consulte.

Este „în interesul învățământului” ca unei întâmpinări prealabile pe care cadrele didactice au trimis-o inspectoratului școlar, în care se precizau argumente concrete împotriva numirii respective, să i se răspundă la modul foarte general, invocând aspecte legislative și ocolind total fondul problemei?

Cadrul didactic la care face referire întâmpinarea a primit în ultimii 3 ani școlari calificativul Foarte bine din partea consiliului de administrație al Liceul Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, activitatea sa nu a fost sancționată de vreo comisie de cercetare disciplinară numită de consiliul de administrație al unității de învățământ preuniversitar.

Este „în interesul învățământului” să fie numit un director împotriva dorinței colectivului pe care îl va conduce, chiar fără a avea minime calități manageriale – loialitate, spirit de echipă, corectitudine, atașament față de elevi, respect?

Calitățile manageriale ale cadrului didactic pot fi evaluate începând cu data de 09.01.2021, dată la care a început perioada detașării în interesul învățământului pe funcția de director.

Este „în interesul învățământului” să fie numit un director care nu are sprijinul primarului localității, cu care, inevitabil, trebuie să colaboreze în beneficiul elevilor?

Colaborarea instituțională urmează a fi probată și nu poate fi evaluată anterior momentului ocupării funcției de director sau la numai o zi lucrătoare de la preluarea funcției.

Este „în interesul învățământului” ca o școală să funcționeze fără Consiliu de Administrație, fără comisii, catedre, fără echipe de proiect pentru toate activitățile curente? Începând cu data de 11.01.2021, toate cadrele didactice și-au depus demisia din toate funcțiile deținute în școală, renunțând la orice atribuții, în afara celor care au legătură directă cu procesul educativ.

Nu este în interesul învățământului ca activitatea liceului să fie boicotată în vreun fel și nici să nu fie funcțional consiliul de administrație, organ de conducere al unității de învățământ.

Este „în interesul învățământului” ca, în perioada stabilirii ofertei curriculare pentru anul școlar viitor, în proximitatea constituirii normelor didactice, în perioada sfârșitului de semestru, în atmosfera delicată declanșată de pandemie, școala să fie condusă de cineva fără legitimitate, fără autoritate, fără încrederea colegilor?

Organul de conducere al unității de învățământ este consiliul de administrație, iar directorul exercită conducerea executivă a unității de învățământ. De aceea, este imperios necesar ca la nivelul fiecărei unități de învățământ să existe o echipă de conducere eficientă, care să acționeze constructiv.

Este ”în interesul învățământului” ca Inspectoratul Școlar Județean Constanța să cauționeze o persoană împotrivă unui întreg corp profesoral? Ar fi a doua oară cât Inspectoratul Școlar Județean Constanța ar avea această atitudine, după ce unității noastre școlare i-au trebuit 2 ani și 4 procese civile (toate câștigate) cu inspectoratul pentru a putea finaliza desfacerea contractului de muncă unui cadru didactic titular, care se bucura permanent de susținerea ISJ Constanța!

Inspectoratul Școlar Județean Constanța trebuie să asigure continuitatea activității manageriale la nivelul fiecărei unități de învățământ. Așa cum s-a precizat, un singur cadru didactic și-a arătat disponibilitatea de a ocupa funcția de director al Liceului Teoretic Nicolae Bălcescu Medgidia, iar documentele depuse au dovedit că întrunește condițiile legale specifice. Nu este în interesul învățământului să nu se asigure continuitatea conducerii executive, așa cum nu este în interesul învățământului să fie respins singurul candidat la funcția de director, mai ales în situația în care nu există motive întemeiate și justificate legal.

Este conflict de interese sau incompatibilitate dacă doamna director numită recent este soția unui consilier local, membru în Consiliul de Administrație al liceului? Este moral? Este în spiritul unei educații europene?

Situația familială sau relațiile de rudenie nu constituie obiectul analizei candidaturii vreunui cadru didactic pentru funcția de director/ director adjunct.

Mai jos puteți ciți scrisoarea deschisă pe care cadrele didactice de la Liceul ”Nicolae Bălcescu” din Medgidia au trimis-o autorităților:

 

Revolta cadrelor didactice de la Liceul ”Nicolae Bălcescu” Medgidia. Vezi ce scrisoare deschisă au trimis autorităților

Foto: Mihai Sorin

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă
Apasă pentru a comenta

Trebuie să te autentifici pentru a scrie un comentariu Login

Lasă un răspuns

Societate

Spitalul Județean Constanța angajează economist. Ce condiții trebuie îndeplinite

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de economist II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • certificat absolvire inspector resurse umane;
 • curs/atestat ECDL;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 2 ani.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 • 22 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din  Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Mâine puteți face observații astronomice la Planetariul Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Pe pagina de Facebook a Planetariului Constanța a fost postat un anunț potrivit căruia, în condiții de cer senin, se fac observații la Lună și la planeta Marte în ziua de 23 ianuarie, între orele 19.00 – 21.00.

Acestea au putut fi observate și aseară, tot în intervalul orar 19.00 -21.00.

Anul acesta, constănțenii au mai fost invitați la Planetariu pentru observații astronomice, însă au fost straturi de nori care nu au permis observarea cerului în condiții bune.
Potrivit conducerii Planetariului, printre straturile de nori, s-au creat din când în când breșe și astfel satelitul nostru natural, Luna, a putut fi observat prin lunetă.
Precizăm că Planetariul este secție a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și este situat pe b-dul Mamaia, nr. 255.
În fiecare zi sunt demonstrații, de la orele 10.15, 11.45, 13.00, 14.15.
Numărul de vizitatori admiși la o demonstrație va fi de 20, cu respectarea normelor privind prevenția și infectarea cu SARS-CoV2.
Tarifele sunt următoarele: Adulți, 8 lei, elevi și studenți – 2 lei. Copiii sub 7 ani nu au acces.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se REDUCE numărul maxim de elevi dintr-o clasă. Inspectoratele refac planul de școlarizare

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul serii trecute, pe pagina oficială a Ministerului Educației  a fost postat un comunicat de presă prin care se anunță reducerea la 26 a numărului maxim de elevi dintr-o clasă de liceu, filiera teoretică și la 24 pentru clasă tehnologică, școală profesională și liceu vocațional. Până acum clasele se constituiau cu 28 de elevi. Este important de precizat că inspectoratele școlare trebuie să refacă cifrele de școlarizare până la 1 februarie.

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învăţământul liceal cu frecvență – zi, se va reduce:

– de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă;

– de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

În cursul zilei de ieri, 21 ianuarie a.c., a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020.

Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021, la Ministerul Educaţiei, proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Această măsură vine ca urmare a reclamațiilor mai multor licee, care au precizat faptul că au pierdut clase din cauza scăderii numărului de elevi.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: