Energie&Mediu

Se convoacă Adunarea Generală a Acționarilor de la OIL Terminal. Vezi punctele trecute în ordinea de zi

ian. 25, 2018 Mihaela Tîrpan

Consiliul de Administratie al Societatii OIL TERMINAL S.A.societate comerciala administrata in sistem unitar, infiintata si functionand in conformitate cu legislatia romana, inregistrata la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta sub nr. J/13/512/1991, cod de identificare fiscala 2410163, cu sediul in Constanta, str. Caraiman, nr. 2, avand capitalul social subscris si varsat in cuantum de 58.243.025,30 lei, intrunit in sedinta din data de 25.01.2018 convoaca Adunarea Generala Ordinara a Actionarilor in data de 27.02.2018, la ora 11.00, in sala de sedinte de la sediul societatii, strada Caraiman, nr. 2, Constanta.

Ordinea de zi a Adunarii Generale Ordinare a Actionarilor este urmatoarea:

  1. Aprobarea modificarii cuantumului indemnizatiei fixe brute lunare a membrilor Consiliului de Administratie, prevazut in contractele de mandat incheiate cu societatea, precum si a limitelor remuneratiilor administratorilor si directorilor, pentru punerea in acord cu noile contributii sociale obligatorii datorate conform Legii 227/2015, cu modificarile si completarile ulterioare asa cum a fost modificata prin OUG nr. 79/2017.
  2. Aprobarea prelungirii cu 2 luni a duratei mandatului administratorilor alesi prin hotararea AGOA nr. 26/24.11.2017.
  3. Mandatarea unui reprezentant al Ministerului Energiei in Adunarea Generala a Actionarilor sa semneze actele aditionale la contractele de mandat ale administratorilor provizorii care sa reflecte recalcularea indemnizatiei fixe brute lunare precum si prelungirea duratei mandatului.
  4. Aprobarea incheierii unui contract de consultanta, asistenta juridica si reprezentare legala pentru contestarea masurilor de ridicare a antrepozitului fiscal.
  5.    Aprobarea Bugetului de Venituri si Cheltuieli pentru anul 2018.
  6. Imputernicirea Presedintelui de sedinta sa semneze hotararile adunarii.
  7. Imputernicirea directorului general al societatii sa semneze documentele necesare privind inregistrarea hotararilor adunarii generale a actionarilor la Oficiul Registrului Comertului de pe langa Tribunalul Constanta si pentru efectuarea formalitatilor privind publicarea acestor hotarari.
  8. Stabilirea datei de 20.03.2018 ca data de inregistrare si a datei de 19.03.2018 ca ex-date in conformitate cu prevederile legale.

Sunt indreptatiti sa participe la lucrarile adunarii, toti actionarii inscrisi in registrul actionarilor la sfarsitul zilei de 14.02.2018 zi stabilita ca data de referinta. Numai persoanele care sunt actionari la aceasta data au dreptul de a participa si de a vota in cadrul adunarii generale.

Întregul document poate fi studiat aici:

http://www.bvb.ro/FinancialInstruments/SelectedData/NewsItem/OIL-Convocare-AGAO-27-02-2018/8160E

Comments

comments