Connect with us

Societate

Se va construi un bloc de locuințe pentru medici, la Hârșova! Primarul speră să fie gata într-un an!

Maria Ionescu

Publicat

la

 

Nu în foarte multe orașe din țară există locuințe pentru specialiștii din domeniul medical. Și este mare păcat, deoarece medicii și asistentele medicale (cei care nu pleacă din țară, firește!) sunt nevoiți să locuiască în chirie sau, dacă sunt din localitate, împreună cu părinții. În Hârșova, însă, se pare că lucrurile se vor rezolva în totalitate, în scurt timp. Și când spunem acest lucru ne referim la ridicarea unui nou bloc ANL dedicat exclusiv specialiștilor din sănătate. Proiectantul acestei lucrări este o firmă din Focșani, iar cel de specialitate în drumuri este o altă companie din Alba Iulia. Printr-un memoriu de prezentare depus la Agenția Națională pentru Protecția Mediului – filiala Constanța – se solicită extinderea rețelelor de alimentare cu apă potabilă și a rețelei de canalizare ape uzate menajere diin zona străzii Cășăriei și construirea unui bloc ANL. ”Orașul Hârșova și-a propus să asigure locuințe pentru specialiștii din sănătate ce își desfășoară activitatea la Spitalul Teritorial Hârșova. Prin Agenția Națională pentru Locuințe în zona studiată s-au construit în etapa I, 4 blocuri de locuințe cu câte 16 unități locative. În etapa II se dorește construirea a încă 4 blocuri cu câte 16 unități locative. La acest moment primăria dorește realizarea unui bloc ANL, beneficiarul dorind extinderea rețelelor de apă și canalizare la imobilul din str. Cășăriei , nr. 2C – lot2.”, se precizează în memoriul tehnic. La ora actuală, pe straad Cășăriei, stradă pe care este amplasat și spitalul teritorial Hârșova, există rețele de apă potabilă și canalizare menajeră în conformitate cu adresa 59/18.08.2017 a SC RAJA SA Constanța. În cadrul proiectului sunt prevăzute a fi executate următoarele categorii de lucrări: – Viabilizare teren, amenajare drum de acces si parcari pentru locatarii blocului ANL.  – Reţea apa potabila  și Rețea canalizare menajeră. Lungimea drumului de acces este de 113,5 m, iar lățimea e de 3,4 – 4,5 m.  Pentru prezenta lucrare de investiţie se vor folosi ca şi căi de acces străzi din orașul Hârșova. Lucrările de investiție se vor ataca dupa terminarea lucrărilor de organizare de șantier. Acestea din urmă nu necesită un volum prea mare de lucrări. Se va prevedea o baracă pentru muncitori și se vor aproviziona materialele necesare investiției. Organizarea lucrărilor se va realiza pe terenul pus la dispoziție de Primaria Hârșova, astfel încât să nu afecteze zona. Accesele la punctele de lucru se va face pe trasee prestabilite de comun acord cu autoritatile locale. Proiectul de organizare de şantier va fi întocmit de antreprenor, având sarcina de obţinere a autorizaţiei pentru organizarea şantierului. Antreprenorul trebuie să aibă în dotare obligatoriu materiale şi mijloace de inventar pentru semnalizarea corespunzătoare şi împrejmuirea zonelor de lucru. Lucrările şi dotările de şantier vor fi demontate/demolate de antreprenor la terminarea lucrărilor de bază. Am vrut să aflăm mai multe detalii referitoare la aceste lucrări, motiv pentru care am încercat să luăm legătura cu primarul orașului Hârșova, Viorel Ionescu. Într-o primă fază nu ne-a răspuns la telefon, însă ulterior am aflat și care este cauza tăcerii sale. Primarul este plecat la un eveniment de înfrățire a orașului Hârșova cu două localități din Turcia. Cu toate acestea, am reușit, în cele din urmă, să stăm de vorbă. El ne-a spus că acest proiect a fost depus de el și în prezent a fost deja finalizat studiul de fezabilitate. ”ANL-ul a scos pe SEAP execuția blocului. Va fi un bloc cu o singură scară, cu 16 apartamente, și face parte din strategia mea pentru a aduce medici în localitate. Sper ca lucrările să înceapă în primăvara anului viitor și să fie finalizate în maximum 12 luni.”, ne-a spus primarul Viorel Ionescu.

Comments

comments

Societate

Spitalul Județean Constanța angajează economist. Ce condiții trebuie îndeplinite

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de economist II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • certificat absolvire inspector resurse umane;
 • curs/atestat ECDL;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 2 ani.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 • 22 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din  Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Mâine puteți face observații astronomice la Planetariul Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Pe pagina de Facebook a Planetariului Constanța a fost postat un anunț potrivit căruia, în condiții de cer senin, se fac observații la Lună și la planeta Marte în ziua de 23 ianuarie, între orele 19.00 – 21.00.

Acestea au putut fi observate și aseară, tot în intervalul orar 19.00 -21.00.

Anul acesta, constănțenii au mai fost invitați la Planetariu pentru observații astronomice, însă au fost straturi de nori care nu au permis observarea cerului în condiții bune.
Potrivit conducerii Planetariului, printre straturile de nori, s-au creat din când în când breșe și astfel satelitul nostru natural, Luna, a putut fi observat prin lunetă.
Precizăm că Planetariul este secție a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și este situat pe b-dul Mamaia, nr. 255.
În fiecare zi sunt demonstrații, de la orele 10.15, 11.45, 13.00, 14.15.
Numărul de vizitatori admiși la o demonstrație va fi de 20, cu respectarea normelor privind prevenția și infectarea cu SARS-CoV2.
Tarifele sunt următoarele: Adulți, 8 lei, elevi și studenți – 2 lei. Copiii sub 7 ani nu au acces.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se REDUCE numărul maxim de elevi dintr-o clasă. Inspectoratele refac planul de școlarizare

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul serii trecute, pe pagina oficială a Ministerului Educației  a fost postat un comunicat de presă prin care se anunță reducerea la 26 a numărului maxim de elevi dintr-o clasă de liceu, filiera teoretică și la 24 pentru clasă tehnologică, școală profesională și liceu vocațional. Până acum clasele se constituiau cu 28 de elevi. Este important de precizat că inspectoratele școlare trebuie să refacă cifrele de școlarizare până la 1 februarie.

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învăţământul liceal cu frecvență – zi, se va reduce:

– de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă;

– de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

În cursul zilei de ieri, 21 ianuarie a.c., a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020.

Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021, la Ministerul Educaţiei, proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Această măsură vine ca urmare a reclamațiilor mai multor licee, care au precizat faptul că au pierdut clase din cauza scăderii numărului de elevi.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: