Politica

Sediul CJC se schimbă la față: vor fi executate ample lucrări de reabilitare! Ce alte clădiri intră în proiect

mart. 02, 2018 Mihaela Tîrpan

Consiliul Județean Constanța lansează o invitație de participare pentru o achiziție publică. În acest sens, conducerea administrației județene a postat pe pagina de internet a instituției un anunț de participare privind intenția semnării unui contract de lucrări pentru proiectul “Lucrări reparații și zugrăveli” pentru mai multe clădiri aflate în administrarea CJ Constanța.

Astfel, pe loturi, contractele se vor semna astfel:

Lot I – Hol Etaj I – Palat Administrativ – Bd. Tomis nr. 51;
Lot II – Pavilion Expoziţional Constanţa – birouri parter – Bd. Mamaia nr. 331A;
Lot III – Pavilion Expoziţional Constanţa – sală mese + anexe – Bd. Mamaia nr. 331A;
Lotul IV – Palat Administrativ – Bd. Tomis nr. 51;
Lotul V – Bloc L4 – Aleea Magnoliei nr. 2, Bl. L4;
Lotul VI – Sediul C.J.C. – Str. Mircea cel Bătrân nr. 106.

Lucările vor fi executate conform specificaţiiilor tehnice din Caietul de sarcini şi anexele la caietul de sarcini, documente disponibile pe site-ul CJ Constanța, la secțiunea Achiziții publice.

De asemenea, din document desprindem că achiziția se va face în mod direct, iar finanțarea lucrărilor se va face din bugetul Consiliului Județean Constanța.

Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi, indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP.

“Autoritatea contractanta va achiziţiona lucrarile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG 395/2016.
Ofertantul desemnat câştigător va posta oferta în SEAP, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul
selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat
operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de atribuire”, informează conducerea CJ Constanța.

Criteriul de atribuire stabilit este “preţul cel mai scăzut”.

Termenul limită de depunere a ofertelor a fost stabilită data de 09.03.2018, ora 12:00.

Adresa la care se transmit/depun ofertele: Bdul Tomis nr. 51, Constanţa 900725, Registratura – Consiliul Judetean Constanta, în plic/colet sigilat cu scrisoare de înaintare, conform Formular 1 din Sectiunea Formulare, până la data limită de depunere a ofertelor, 09.03.2018, ora 12:00.

IMPORTANT: Se vor menţiona următoarele: adresa autorităţii contractante; denumirea contractului – Lotul pentru care se depune oferta; numele/denumirea contractului (lotului) pentru care se depune oferta; numele/denumirea ofertantului.

Propunerea tehnică: Propunerea tehnică se va elabora pentru fiecare lot în parte.

“Ofertantul are obligaţia de a elabora propunerea tehnică, astfel încat aceasta să respecte în totalitate
specificaţiile tehnice, conform documentaţiei de atribuire şi cu respectarea listelor privind cantităţiile de lucrări
aferente categoriilor de lucrări. In cazul nerespectarii cantităţilor din caietul de sarcini (listele de cantităţi), prin
ofertarea de cantităţi în plus sau în minus (care nu sunt considerate vicii de formă sau erori aritmetice) se va
considera că oferta nu satisface în mod corespunzător cerinţele din caietul de sarcini şi va fi considerată
neconformă”, se arată în anunț.

Propunerea financiară: Propunerea financiară se va prezenta pentru fiecare lot in parte.

“Se va prezenta Formularul de ofertă – Formularul 2, din Sectiunea Formulare, care reprezintă elementul
principal al propunerii financiare, insotit de un deviz, cu respectarea categoriilor de lucrari si cantitatilor de
lucrari din caietul de sarcini si anexele la caietul de sarcini. Devizul oferta va fi intocmit structurat pe capitole de
cheltuieli, cuprinzand toate cheltuielile aferente executiei lucrarii. Propunerea financiară va conţine valoarea
totala, exprimata in lei, fără TVA şi cu TVA, care va fi evidentiat distinct”, mai regăsim în documentul postat pe pagina de internet a CJ Constanța.

Altă mochetă

Un alt anunț pe care îl puteți regăsi pe pagina de internet a administrației județene se referă la o invitație de participare la o licitație publică pentru încheierea contractului “Achiziție și montare mochetă, decopertare și montare mochetă existentă”

Va fi o achiziție directă, fondurile urmând să fie asigurate din bugetul Consiliului Județean Constanța.

Condiţii de participare: Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SEAP.

Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot solicita informaţii şi clarificări: Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel.+40-241.488.413, fax.+40- 241.488.411, e-mail: licitatii@cjc.ro.

Criteriul de atribuire pentru contractul prezentat va fi “prețul cel mai scăzut”.

Perioada de valabilitate a ofertei este de 45 de zile, iar termenul limită de depunere a ofertelor a fost stabilită data de 02.03.2018 ora 14:00.

Toţi operatorii economici interesaţi vor transmite ofertele pe adresa de e-mail licitatii@cjc.ro, sau la Registratura Consiliului Judeţean Constanţa, conform Formular 1, în care se va preciza obiectul achizitiei.

Toate detaliile privind cele două achiziții pot fi consultate pe pagina de internet a Consiliului Județean Constanța la www.cjc.ro – secțiunea achiziții / licitații.

Comments

comments