Actual

Vreţi să vă angajaţi la secţia Microrezervaţie şi păsări exotice? Iată ce post este vacant

mart. 26, 2018 Maria Ionescu

Complexul Muzeal de Stiinte ale Naturii Constanta, b-dul Mamaia nr.255, organizeaza concurs pentru ocuparea unui post vacant, in cadrul sectiei Microrezervatie si pasari exotice si anume: 1 post muncitor calificat (ingrijitor animale), tr.IV. Conditii generale: – Post de execuţie.- Hrănirea şi întreţinerea animalelor să corespundă standardelor de performanţă modern.

Conditii specifice pentru ocuparea postului: Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale. Cel care se va angaja trebuie să aibă abilităţi, calităţi şi aptitudini necesare, respective să aibă capacitatea de a fi un bun observator al comportamentului animal, de a lua cele mai bune decizii privind îngrijirea acestora, inţiativă şi responsabilitate.

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care îndeplineşte următoarele condiţii:

  1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
  2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  3. c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  4. d) are capacitate deplină de exerciţiu;
  5. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
  6. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  7. g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:

Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituţiei, Copia si originalul actului de identitate, Copia si originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializarilor, Copia si originalul carnetului de munca sau adeverintei care atesta vechimea în munca/in meserie si/sau in specialitatea studiilor, Cazier judiciar original, Adeverinta medicala eliberata de medicul de familie care sa ateste starea de sanatate,  eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului si contine in clar numarul, data, numele si calitatea emitentului, Curriculum vitae.

Actele prevazute vor fi prezentate si in original in vederea verificarii conformitatii copiilor si se depun la biroul resurse umane din cadrul institutiei, in zile lucratoare, intre orele 10:00- 14:00, pana la data de 11.04.2018, ora 14:00. Concursul va consta in sustinerea unei probe practice in data de 19.04.2018, ora 10:00 si a unui interviu in data de 24.04.2018, ora 10:00 la sediul institutiei, b-dul Mamaia nr.255. Rezultatele probelor se afiseaza in maxim o zi lucratoare de la sustinerea acestora. Contestatiile se depun in maxim o zi lucratoare de la afisarea rezultatelor probelor.

Comments

comments

Maria Ionescu

About The Author

Am devenit jurnalist în urmă cu foarte mulţi ani, pe la începutul lui 1992. Era dificil, pentru că lumea era avidă de informaţii, iar adunarea acestora presupunea foarte multă muncă. Redacţia ziarului Telegraf a constituit lansarea mea în presă, iar viaţa mea personală a devenit extrem de simplă: lucram de dimineaţa până în cursul nopţii. După vreo 6 ani, timp în care am început să fac şi televiziune, la TV Neptun, am decis să plec la subredacţia de Constanţa a ziarului Naţional. Acela a fost momentul în care am lucrat în paralel în presa scrisă şi în cea audio, la mai multe posturi de radio, începând cu Europa FM şi terminând cu Mix FM. A venit apoi perioada în care mi-am dorit mai mult şi am continuat să fac şi televiziune, la Antena 1, iar apoi la B1TV. Însă presa scrisă a rămas, mereu, marea mea pasiune. Am ajuns redactor şef adjunct la Observator de Constanţa, unde am rămas mai bine de 10 ani. Apoi am stabilit că ajunge cu genul acesta de muncă în care îţi neglizeji familia, că este cazul să fac altceva. Şi am devenit PR! După 5 ani, mi-am reamintit că doar presa mă satisface din toate punctele de vedere! Motiv pentru care ... iată-mă!