Connect with us

Societate

APM Constanța închiriază terenuri. Vezi când e licitația și ce prețuri sunt

Maria Ionescu

Publicat

la

Compania Națională Administrația Porturilor Maritime SA Constanța organizeaza licitație publică deschisă cu strigare pentru atribuirea contractelor de închiriere pentru următoarele parcele de teren domeniu public:

1. Parcela 6, Port Constanța Nord zona Midia – face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval, respectiv este teren neamenajat, cu o suprafață de 27.765 mp, situat în Portul Constanța zona Midia.
Prețul de pornire a licitației este: 0,43 lei/mp/lună (exclusiv TVA).
Activitatea ce va fi desfasurată pe parcela închiriată: activități comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

2. Parcela 31, Port Constanța Sud – face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval, respectiv este teren amenajat parțial cu platformă beton (în suprafață de 130 mp) și clădire birouri (în suprafață de 86 mp), cu o suprafață totală de 282,21 mp, situata în Portul Constanța Sud.
Prețul de pornire a licitației este: 14,89 lei/mp/lună (exclusiv TVA).
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcela închiriată: activitati comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 5 (cinci) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

3. Parcela 51, Port Constanța Nord – face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval, respectiv reprezintă teren neamenajat, are o suprafață de 11.241 mp și este amplasată în Portul Constanța, sector Nord.
Prețul de pornire a licitației este: 1,00 lei/mp/lună (exclusiv TVA).
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcela închiriată: activități de încărcare-descărcare nave și depozitare mărfuri, cât și alte activități comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

4. Parcela 339, Port Constanța Nord- face parte din categoria de teren aparținând infrastructurii de transport naval, respectiv este teren neamenajat, are o suprafață de 9.843 mp, are ieșire la Dana de Gabare Sud și este amplasată în Portul Constanța, sector Nord.
Prețul de pornire a licitației este: 1,70 lei/mp/lună (exclusiv TVA).
Activitatea ce va fi desfășurată pe parcela închiriată: activități comerciale/industriale.
Durata contractului de închiriere: 10 (zece) ani, cu posibilitatea prelungirii conform prevederilor legale în vigoare.

Data limită pentru solicitarea clarificărilor este 19.02.2020 ora 16:00. Perioada de răspuns la clarificările formulate este 20 – 25.02.2020, ora 16:00.
Ofertele pot fi depuse la sediul CN APM SA (Registratură, camera 10), în perioada 26.02. – 02.03.2020 ora 16:00.
Licitația de atribuire se va desfășura la sediul CN APM SA din Gara Maritimă, Sala mică, parter, în data de 06.03.2020, ora 10:00.
În situația în care la licitația de atribuire se prezintă un singur ofertant, aceasta se va repeta în data de 20.03.2020 ora 10:00.

În acest caz, data limită pentru solicitarea clarificărilor este 10.03.2020 ora 16:00, perioada de răspuns la clarificari este 11 – 12.03.2020 ora 16:00, iar perioada de depunere a ofertelor este 13 – 17.03.2020 ora 16:00.
Mai multe detalii gasiti în sectiunea Licitatii.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

Spitalul Județean Constanța angajează economist. Ce condiții trebuie îndeplinite

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Spitalul Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea funcției contractuale, vacante, de economist II.

Pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specifice necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractuale sunt:

 • certificat absolvire inspector resurse umane;
 • curs/atestat ECDL;
 • vechimea în specialitatea studiilor necesare ocupării postului – peste 2 ani.

Concursul se va desfășura conform următorului calendar:

 • 22 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 26 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului. Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială. Relaţii suplimentare se obțin la sediul Spitalului Clinic Judeţean de Urgenţă „Sf. Apostol Andrei” din  Constanţa, bd. Tomis, nr. 145, telefon 0241/503.460.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Mâine puteți face observații astronomice la Planetariul Constanța

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Pe pagina de Facebook a Planetariului Constanța a fost postat un anunț potrivit căruia, în condiții de cer senin, se fac observații la Lună și la planeta Marte în ziua de 23 ianuarie, între orele 19.00 – 21.00.

Acestea au putut fi observate și aseară, tot în intervalul orar 19.00 -21.00.

Anul acesta, constănțenii au mai fost invitați la Planetariu pentru observații astronomice, însă au fost straturi de nori care nu au permis observarea cerului în condiții bune.
Potrivit conducerii Planetariului, printre straturile de nori, s-au creat din când în când breșe și astfel satelitul nostru natural, Luna, a putut fi observat prin lunetă.
Precizăm că Planetariul este secție a Complexului Muzeal de Științe ale Naturii și este situat pe b-dul Mamaia, nr. 255.
În fiecare zi sunt demonstrații, de la orele 10.15, 11.45, 13.00, 14.15.
Numărul de vizitatori admiși la o demonstrație va fi de 20, cu respectarea normelor privind prevenția și infectarea cu SARS-CoV2.
Tarifele sunt următoarele: Adulți, 8 lei, elevi și studenți – 2 lei. Copiii sub 7 ani nu au acces.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Se REDUCE numărul maxim de elevi dintr-o clasă. Inspectoratele refac planul de școlarizare

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

În cursul serii trecute, pe pagina oficială a Ministerului Educației  a fost postat un comunicat de presă prin care se anunță reducerea la 26 a numărului maxim de elevi dintr-o clasă de liceu, filiera teoretică și la 24 pentru clasă tehnologică, școală profesională și liceu vocațional. Până acum clasele se constituiau cu 28 de elevi. Este important de precizat că inspectoratele școlare trebuie să refacă cifrele de școlarizare până la 1 februarie.

Ministrul Educației, Sorin Mihai Cîmpeanu, a decis că numărul de elevi în clasele de început de ciclu, în învăţământul liceal cu frecvență – zi, se va reduce:

– de la 28 la 24 de elevi în clasă pentru filiera tehnologică și învățământul profesional, inclusiv dual, precum şi pentru filiera vocațională – profil sportiv, teologic, pedagogic şi învățământul liceal de artă;

– de la 28 la 26 de elevi în clasă pentru filiera teoretică.

În cursul zilei de ieri, 21 ianuarie a.c., a fost transmis la Monitorul Oficial ordinul de ministru pentru aprobarea Metodologiei privind fundamentarea cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat, evidența efectivelor de preșcolari și elevi școlarizați în unitățile de învățământ particular, precum și emiterea avizului conform în vederea organizării rețelei unităților de învățământ preuniversitar pentru anul școlar 2021-2022. Astfel, decizia de astăzi modifică ordinul de ministru nr. 5.599/2020.

Având în vedere modificările promovate, activitățile specifice mobilităţii personalului didactic de predare din învăţământul preuniversitar (privind constituirea, încadrarea şi vacantarea posturilor didactice/catedrelor din unităţile de învăţământ preuniversitar) au fost decalate corespunzător.

Astfel, inspectoratele şcolare vor transmite până la data de 1 februarie 2021, la Ministerul Educaţiei, proiectele planurilor de școlarizare revizuite conform noilor reglementări, în vederea fundamentării cifrei de școlarizare pentru învățământul preuniversitar de stat.

Această măsură vine ca urmare a reclamațiilor mai multor licee, care au precizat faptul că au pierdut clase din cauza scăderii numărului de elevi.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: