Connect with us

Energie&Mediu

CNE Cernavodă caută economiști. Vezi condițiile impuse la angajare

Publicat

la

Nuclearelectrica anunță că recrutează economiști.

SN Nuclearelectrica SA Sucursala FCN Piteşti organizează concurs în data de 08.07.2021 în vederea ocupării unui post de economist cu contract de muncă încheiat pe perioadă nedeterminată în cadrul Direcţiei Economice, Serviciul Financiar-Contabilitate, poziţia din Statul de Funcții al FCN Piteşti  nr. 366/3/01.09.2020.

Cerinţe:

 • studii superioare economice;
 • vechime în domeniu: minim 5 ani în domeniul financiar-contabilitate

Cunoștințe/autorizări/îndemânări specifice:

 • cunoștințe aprofundate privind:
 1. Calcul salarii, verificare pontaje, calcul indemnizații pentru concediu de odihnă, calcul indemnizații pentru concedii medicale, contabilitatea drepturilor salariale datorate angajaților și a impozitelor și contribuțiilor aferente, etc
 2. Utilizarea calculatorului, dispozitive intrare-ieșire
 3. Utilizare internet (browsere, poșta electronică)
 4. Cunoștințe avansate de Microsoft Office: Word, Excel, Power Point, etc

Descrierea postului:

 • Calculează drepturile salariale: verifică pontaje; completează pontajele cu informații privind CM; stabilește excepțiile la plata avansului; verifică statele de plată pentru avans și lichidare; calculează CO, prime jubiliare, ajutoare cf. CCM ; ordonantează la plata statele întocmite, le înscrie în Registrul de control financiar preventiv și le prezintă pentru acordare viză de control financiar preventiv etc
 • Ține evidența: zilelor de CO, zilelor de CM, decontărilor privind energia electrică și termică;
 • Ține evidența reținerilor din salarii: chiriilor, popririlor diverse, imputațiilor, pensiilor de întreținere, contribuții personale pilon III pensii;
 • Eliberează adeverințe de venit și adeverințe privind zilele de CM pentru personalul FCN;
 • Întocmește borderoul cu reținerile din salarii;
 • Ține evidența analitică și sintetică a conturilor privind obligațiile de plată la bugetul statului, bugetul asigurărilor sociale, fonduri speciale, debitori diverși, creditori diverși, rețineri din salarii în favoarea terților, cheltuielile privind asigurările și protecția socială;

Condiţii oferite:

 • Salariul competitiv la nivelul pieței forței de muncă;
 • Program de lucru în conformitate cu prevederile CCM;
 • Compensare consum energie electrică în limita a 3600 Kwh/an;
 • Compensare consum energie termică în limita a 21 Gcal/an;
 • Transport la și de la locul de muncă cu mijloace de transport puse la dispoziție de societate;
 • Alte beneficii conform prevederilor CCM

Bibliografie:

 • Hotărârea de Guvern nr. 365/1998 privind înființarea Societății Naționale Nuclearelectrica SA;
 • Legea nr. 82/1991 – Legea Contabilității, cu modificările și completările ulterioare;
 • Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare, Titlul IV “Impozitul pe venit”, Titlul V “Contribuții sociale obligatorii”;
 • HG nr. 1/2016 pentru aprobarea Normelor metodologice de aplicare a Legii nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul nr. 2634/2015 privind documentele financiar contabile, emis de Ministrul Finanțelor Publice
 • Legea nr. 53/2003 privind Codul Muncii, cu completările și modificările ulterioare;
 • Legea nr.22/1969 privind angajarea gestionarilor, constituirea de garanții și răspunderea în legătură cu gestionarea bunurilor agenților economici, autorităților sau instituțiilor publice;
 • Ordonanța de urgență 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate, cu completările și modificările ulterioare;
 • Ordinul 60/2006 pentru aprobarea Normelor de aplicare a prevederilor Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 158/2005 privind concediile şi indemnizaţiile de asigurări sociale de sănătate
 • Legea 193/2006 privind acordarea tichetelor cadou și a tichetelor de creșă, cu modificările și completările ulterioare;
 • Informații economice de pe site-ul www.nuclearelectrica.ro.

Dosarul trebuie să conțină următoarele documente:

Nota:

Pentru persoanele pensionate din cadrul SNN ce aplică la aceste posturi, se va specifica asigurarea mentoratului, iar contractul pentru persoanele pensionate indiferent de unde și motiv va fi pe durată determinată și dosarul va trebui să fie aprobat în prealabil de DG.

Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele și documentele solicitate.

Data limită de depunere a dosarelor de candidatură este 01.07.2021, orele 13:00. Dupa aceasta data Oferta de serviciu nu mai este vizibila pe site. Va atentionam sa va printati bibliografia Dosarele de candidatură se depun prin email la adresa fcn@fcn.ro cu subiectul Resurse Umane.

Detalii cu privire la desfășurarea concursului vor fi comunicate prin email candidaților înscriși.

De asemenea, CNE Cernavodă caută și economist specialist.

Societatea Națională NUCLEARELECTRICA S.A. recrutează personal în vederea ocupării postului de Economist specialist, pentru o durata determinata de 2 ani, in cadrul Serviciului CONTABILITATE  – Departamentul Financiar Contabilitate – Directia Financiara.

 1. PROFILUL POSTULUI

– Studii  superioare economice

– Experiență în domeniile financiar – contabil,  de minim 5 ani

 • Bun cunoscator al legislatiei financiar – bancare;
 • Cunostinte avansate- MS Office; excel;
 • Bune abilitati de comunicare si interactiune;
 • Atitudine pozitiva, entuziasm si motivatie;
 • Perseverenta in atingerea obiectivelor;
 • Alte cerinte specifice postului : cazier judiciar 

Cerinte care constituie avantaje:

 • experienta pe pozitii similare ca si atributii;
 • alte certificari/ pregatire in domeniu;
 • cunoasterea limbii engleze

 Fișa Postului – Principalele responsabilitati, atributii, sarcini:

In domeniul financiar-contabil:

 • Raspunde de evidenta conturilor de client si furnizori; prezinta lunar sefului de serviciu situatia furnizorilor neplatiti si verifica soldul conturilor de furnizori si clienti cu balanta de verificare;
 • Participa la colectarea si deducerea TVA, la intocmirea jurnalelor de vanzari si cumparari pentru Sediul central;
 • Participa la centralizarea situatiilor privind achizitiile intracomunitare de la sucursale si Sediul central, la intocmirea Declaratiei recapitulativa 390, la transmiterea lunara la ANAF a acesteia;
 • Participa lunar la intocmirea pentru Sediul central, centralizarea (Sediul central si sucursale), intocmirea si transmiterea la ANAF a declaratiei informative 394 privind livrarile de achizitii efectuate pe teritoriul national precum si la depunerea oricarei declaratii legate de TVA, conform legislatiei in vigoare.

In domeniul bugetarii si planificarii financiare:

 • Participa la procesul de intocmire a bugetului de venituri si cheltuieli (BVC) anual al societatii;
 • Participa la intocmirea de raportari si analize cu privire la executia bugetara;
 • Participa la actualizarea periodica a modelului financiar de planificare multi-anuala a societatii, care sta la baza planului de afaceri/administrare/management;
 • Participa la intocmirea rapoartelor cu privire la indeplinirea indicatorilor si criteriilor de performanta de catre management;
 • Participa la actualizarea planurilor de administrare si management atunci cand este necesar.

In domeniul raportarii financiare:

 • Colaboreaza cu celelalte directii si departamente interne precum si cu sucursalele, in vederea colectarii informatiilor pentru pregatirea raportelor trimestriale, semestriale si anuale conform legislatiei pietei de capital si a guvernantei corporative;
 • Participa la intocmirea, actualizarea si completarea pachetului de raportare financiara IFRS pentru situatiile financiare separate si consolidate;
 • Participa la intocmirea raportarilor periodice solicitate de statutul de companie listata la BVB al SNN: raportari trimestriale, raportari semestriale, raportari anuale etc;
 • Participa la intocmirea rapoartelor managementului: raportari trimestriale si raportari semestriale ale consiliului de administratie si directorilor;
 • Cerceteaza, verifica si analizeaza modificari ale cadrului de raportare financiara (standarde, interpretari etc) in scopul asigurarii conformitatii raportarilor financiare ale companiei cu cadrul de raportare aplicabil (IFRS);
 • Participa la actualizarea politicilor si procedurilor contabile;
 • Realizeaza activitati specifice pentru asigurarea controlului de calitate asupra raportarilor financiare prin proceduri de controlling, inclusiv in relatia cu sucursalele societatii;
 • Participa la misiuni de control si conformitate dispuse in domeniul financiar contabil;
 • Colaboreaza cu auditorul financiar cu ocazia misiunilor de audit sau revizii limitate.

Atributii de colaborare si asistenta

 • Participa la emiterea de propuneri/ recomandari/ opinii/ puncte de vedere, dupa caz, asupra unor aspecte/materiale/documente solicitate de Seful de Departament sau de Directorul Financiar;
 • Participa la intalniri de lucru/sedinte, interne si externe, la care sunt necesare competente specifice departamentului, conform solicitarilor si instructiunilor sefului de departament si/sau Directorului Financiar.

Atributii generale

 • Respecta procedurile si instructiunile in vigoare aplicabile in SNN Executiv;
 • Isi desfasoara activitatea in asa fel incat sa nu se expuna la pericole de accidentare atat pe propria persoana, cat  si pe celelalte persoane participante la procesul de munca;
 • Participa la instructajul in domeniul protectiei muncii si in domeniul prevenirii  si stingerii incendiilor, organizate conform procedurilor specifice;
 • Isi insuseste si respecta normele  si instructiunile aprobate, in domeniul protectiei muncii, precum  si prevenirii si stingerii incendiilor;
 • Se  supune controlului medical la angajare si periodic, organizat conform legii;
 • Isi insuseste, cunoaste si respecta prevederile legale ce reglementeaza protectia informatiilor clasificate, asumandu-si consecintele legale in cazul compromiterii informatiilor clasificate;
 • Informeaza seful structurii de securitate cu privire la modificarile intervenite ulterior sesizarii, referitoare la datele solicitate in formulare, precum si asupra vulnerabilitatii riscurilor si amenintarilor la adresa informatiilor clasificate;
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor, responsabilitatilor si competentelor serviciului, la cererea sefului de departament;
 • Respecta normele privind  informatiile clasificate.

Alte activităţi:

 • Intocmeste rapoarte curente si rapoarte de informare catre investitori, pentru a fi transmise la BVB si ASF;
 • Asigura suport pentru pregatirea Adunarilor Generale ale Actionarilor (comisia de verificare a procurilor si buletinelor de vot prin corespondenta, secretariat tehnic);
 • Colaboreaza si asigura suport Departamentului de Relatii cu Investitorii in vederea informarii investitorilor cu privire la subiectele din ordinea de zi a  Adunarilor Generale a Actionarilor, care au legatura cu raportarile financiare si bugetul SNN;
 • Pregateste prezentari pentru informarea investitorilor cu privire la activitatea desfasurata de SNN;
 • Indeplineste orice alte sarcini corespunzator pregatirii profesionale, in cadrul atributiilor si competentelor Directiei Financiare, din dispozitia Directorului Directiei Financiare SNN sau a Sefului de Departament.
 1. Data limită de depunere a dosarelor de candidatură 29.06.2021.

Dupa expirarea termenului limita de depunere a candidaturilor, membrii comisiei vor analiza dosarele candidatilor inscrisi si vor stabili data sustinerii probelor de concurs.

 1. Alte informații

Bibliografie:  

Bibliografie principala:

 1. Ordinul Ministrului Finantelor Publice nr. 2844/2016 pentru aprobarea Reglementarilor contabile conforme cu Standardelor Internationale de Raportare Financiara, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Situatiile financiare individuale si consolidate aferente anului financiar incheiat la 31 Decembrie 2018 (disponibile pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 3. Raportul anual al administratorilor aferent anului 2018 (disponibil pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 4. Raportul trimestrial al administratorilor pentru trimestrul III al anului 2018 (disponibil pe site-ul societatii, sectiunea Relatii cu Investitorii – Rezultate financiare/Informatii referitoare la AGA);
 5. Codul fiscal (Legea nr. 227/2015), cu modificarile si completarile ulterioare;

Bibliografie secundara:

 1. Ordonanta de urgenta nr. 109/2011 privind guvernanta corporativa a intreprinderilor publice, cu modificarile si completarile ulterioare;
 2. Regulamentul nr. 5/2018 ASF privind emitentii de instrumente financiare si operatiuni de piata;
 3. Legea bugetului de stat (pentru anul 2019, Legea nr. 50/2019);
 4. Legea societatilor comerciale (Legea nr. 31/1990 republicata), cu modificarile si completarile ulterioare;
 5. Ordonanta Guvernului nr. 26/2013 privind intarirea disciplinei financiare la nivelul unor operatori economici la care statul sau unitatile administrativ-teritoriale sunt actionari unici ori majoritari sau detin direct ori indirect o participatie majoritara, cu modificarile ulterioare;
 6. Contabilitate manageriala si cost de productie.

– Date de contact: telefon 021/2038200

e-mail: office@nuclearelectrica.ro

Notă de Informare privind prelucrarea datelor cu caracter personal în vederea participării la procedura de selecţie şi recrutare în cadrul Societății Naționale Nuclearelectrica S.A.

 Notă: (1) Sunt acceptate numai dosarele de candidatură care corespund cerințelor din anunț și conțin toate formularele solicitate. Dosarele de candidatură se depun personal la sediul SNN*, prin poștă sau prin e-mail la adresa office@nuclearelectrica.ro, cu mențiunea / subiectul “Către Departamentul Resurse Umane”.

(2) Numai candidații care îndeplinesc cerințele minime și trec de prima proba (scrisa/ interviu)  pot fi invitați la susținerea probei urmatoare..

(3) Contestațiile se pot depune în prima  zi,  de la comunicarea răspunsurilor către candidați.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Energie&Mediu

Unitarea 2 a centralei nucleare de la Cernavodă s-a deconectat automat joi dimineață. Ce spune conducerea Nuclearelectrica

Publicat

la data de

Scris de

SN Nuclearelectrica SA anunta ca Unitatea 2 a CNE Cernavoda s-a deconectat automat de la Sistemul Energetic National in dimineata zilei de 14 octombrie 2021 ca urmare a declansarii intrerupatoarelor de livrare a energiei in Sistemul Energetic National.

Specialistii CNE Cernavoda investigheaza cauza care a condus la declansarea intrerupatoarelor de livrare a energiei, fapt care a determinat deconectarea automata a Unitatii 2 de la SEN.

Deconectarea automata a Unitatii 2 s-a produs in conditii de siguranta, toate sistemele unitatii functionand si raspunzand conform proiectului in astfel de situatii.

Deconectarea automata a Unitatii 2 precum si lucrarile de remediere nu au impact asupra securitatii nucleare a reactorului, personalului unitatii, populatiei si mediului inconjurator.

SN Nuclearelectrica SA va reveni cu un comunicat de presa la momentul reconectarii Unitatii 2 la SEN.

Comments

comments

Continuă să citești

Energie&Mediu

Președintele Klaus Iohannis, în vizită la CNE Cernavodă

Publicat

la data de

Scris de

Unitatea 1 CNE Cernavodă, una dintre cele mai performante centrale nucleare din lume, împlinește 25 ani de operare. Președintele Klaus Iohannis ajunge la evenimentul organizat de conducerea centralei nucleare de la Cernavodă pentru aniversare. În agenda președintelui vizita este programată pentru ora 12:00.

Unitatea 1 se situează pe primul loc în lume raportat la factorul de capacitate de la punerea în funcțiune Reactorul 1 de la Cernavodă împlinește 25 de ani de operare.

Presedintele Romaniei, domnul Klaus Werner Johannis, va vizita Unitatea 1 CNE Cernavodă, joi, 7 octombrie, cu ocazia aniversării. Societatea Națională Nuclearelectrica SA, prin centrala nuclearoelectrică de la Cernavodă, este în prezent una dintre cele mai performante centrale din lume, situându-se pe primul loc în lume raportat la factorul de capacitate de la punerea în funcțiune.

De peste 25 ani, Nuclearelectrica generează energie curată la standarde de excelență și construiește un viitor durabil pentru generația de mâine, notează investenergy.ro.

Cu acest prilej, Președintele României va susține o alocuțiune alături de reprezentanții Nuclearelectrica și alți înalți demnitari.

Ulterior, mai scrie sursa citată, șeful statului va purta discutii cu reprezentanții SNN despre planurile de dezvoltare de noi capacități nucleare și rolul energiei nucleare în contextul tranziției energetice către o economie curată. Vom celebra împreună 25 de ani de operare a Unității 1 CNE Cernavodă, rezultatele SN Nuclearelectrica, dar și planurile de viitor, proiectele de investiții, precum și misiunea și viziunea SNN de a oferi României noi surse de energie curată, fără emisii de CO2, rezilientă  și accesibilă, transmit reprezntanții Nuclearelectrica.

La eveniment sunt așteptați să participe și ministrul Energiei, Virgil Popescu, directorul general al Nuclearelectrica, Cosmin Ghita și directorul CNE Cernavoda, Valentin Nae.

Comments

comments

Continuă să citești

Energie&Mediu

Secretarul de stat George Niculescu: “Milioane de români vor primi ajutor financiar pentru plata facturilor la energie electrică si gaze naturale”

Publicat

la data de

Scris de

Într-o postare făcută pe contul său de Facebook, secretarul de stat din Ministerul Energiei, George Niculescu, transmite românilor îngrijorați de facturile mari pe care le vor plăti la energie la gaze, iarna aceasta, că Executivul pregătește documentele prin care vor primi ajutor financiar.

Niculescu vorbește despre perioada 01 noiembrie 2021 – 31 martie 2022, după ce în ședința de Guvern de la începutul acestei săptămâni a fost adoptată această măsură “care va veni în sprijinul românilor afectați de creșterea prețurilor la energie electrică și gaze naturale”.

Ce conține OUG, citiți în mesajul complet postat de secretarul de stat Niculescu în mediul online:

“Milioane de români vor primi ajutor financiar pentru plata facturilor la #energie electrică si gaze naturale, în perioada 1 noiembrie 2021 – 31 martie 2022!
În ședința de guvern de luni a fost adoptată această măsura care va veni în sprijinul românilor afectați de creșterea prețurilor la energie electrică si gaze naturale. Pe scurt, OUG-ul are două componente:
1. Compensarea la energie electrică este 0,21 lei/KWh și se va face faţă de un preţ de referinţă de 0,68 lei/KWh, deci orice preţ care este mai mare decât 0,68 lei/KWh va beneficia de compensare. Practic sub prețul de referință, care este cel mai mic preț din piață, mai mic decât anul trecut, nu se va face o compensare.Spre exemplu: dacă aveți un preț final al energiei electrice, în contract, de 0,92 lei/KWh după aplicarea compensării veți plăti 0,71 lei/KWh.
2. Compensarea la gaze naturale este de 25% și se va face față de un preț de referință de 125 de lei pe MWh. Mai simplu: dacă prețul gazului din contractul dvs. este de 225 lei/MWh, după aplicarea compensării veți plăti diferența, adică 168,75 lei/MWh
În plus, având în vedere cât de dinamică este această situație care afectează toate țările din #Europa și dacă vom asista pe piaţă la modificări esențiale ale prețului vom avea posibilitatea să intervenim prin hotărâre de guvern în așa fel încât să putem modifica valoarea acestor compensări.
De menționat este și faptul că impactul bugetar al acestei scheme de compensare este de aproximativ 1,3 miliarde de lei.”

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: