Conecteaza-te cu noi

Administratie

Consilierii municipali, chemați în ședință. Ce proiecte propune primarul Făgădău

Published

on

Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa, având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, în temeiul prevederilor art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ;

DISPUN:

Art. 1 Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în  şedinţă ordinară, miercuri, 31 iulie 2019, ora 1300, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa.

Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

Advertisement

(2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

Advertisement

Proiectul ordinii de zi

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 25.06.2019;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 10.07.2019;
 3. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea execuţiei bugetului local pe trimestrul I pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea indemnizaţiei lunare de care beneficiează consilierii locali ai municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea preţului local practicat de către RADET Constanţa, începând cu 01.07.2019 pentru energia termică destinată consumului populaţiei (casnic) şi pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 69/2017 privind acordarea pachetului anual cu rechizite şcolare cu ocazia începerii cursurilor, precum şi a cadourilor prilejuite de sărbătorile de iarnă pentru preşcolarii şi şcolarii din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 4 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenţionare prioritare în domeniul asistenţei sociale pentru anul 2020, respectiv unităţile de asistenţă socială şi capitolele de cheltuieli pentru care asociaţiile, fundaţiile şi cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenţii de la bugetul local;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenţilor personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav, în perioada ianuarie-iunie 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3, nr. 4 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind reactualizarea Planului de analiză şi acoperire a riscurilor în municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea spaţiului cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă, situat în Constanţa, str. Jupiter nr. 7A;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 168/2016 privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru execuţia lucrărilor de reamenajare a locurilor de joacă existente în municipiul Constanţa în faza DALI;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 şi art. 2 din HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Grădiniței cu program prelungit „AMICII”, Constanţa”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4;
 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 1 din HCL nr. 337/2017 privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și dotarea Liceului Tehnologic Dimitrie Leonida, Constanţa”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 4;
 1.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 457/2018 privind aprobarea participării UAT Municipiul Constanţa la Programul privind reducerea emisiilor de gaze cu efect de seră în transporturi, prin promovarea infrastructurii pentru vehiculele de transport rutier nepoluant din punct de vedere energetic: staţii de reîncărcare pentru vehicule electrice în municipiile reşedinţe de judeţ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre pentru completarea HCL nr. 221/2017 privind aprobarea unor tarife pentru plata unor servicii de utilităţi publice şi conexe acestora prestate de către SC Confort Urban SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1, nr. 3 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre pentru încetarea aplicabilității HCL nr. 57/2018 privind constituirea Comisiei speciale pentru întocmirea inventarului bunurilor care alcătuiesc domeniul public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul public al municipiului Constanța, str. Medeea nr. 25A, în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind instituirea dreptului de servitute de trecere asupra unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanţa, situat în str. Nicolae Kirculescu nr. 42, lot 42;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 2 şi nr. 5;
 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp, situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea numitei Caluda Elena;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului  de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp, situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, în favoarea numitei Ciolacu Dumitroula-Simona;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat de interes local din municipiul Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 120107/21.06.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 1751/29.12.2006 și sub nr. 594/13.03.2012;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 131350/09.07.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în bd. Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, în vederea vânzării directe către SC Doris Trading SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, bd. Mamaia nr. 465, zona mal Lac Siutghiol, în suprafață de 304 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Tabla Buții, zona Faleză Nord, în suprafață de 109 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, Şoseaua din Vii nr. 44-46, în suprafață de 65 mp, către Moldoveanu Vasile;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, zona Poarta 1, aferent chioşc 401, în suprafață de 110 mp, către Cușu Iancu;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Valter Mărăcineanu nr. 12, în suprafață de 49,15 mp, către Babu Constantin şi Babu Cheraţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre pentru atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 23/2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Aurel Vlaicu, prel. str. Nicolae Filimon, DE 656/13 și stația de pompare Palas, inițiatori Orban Lucian și Asociația Seawolves;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu –  construire imobil locuire colectivă, bd. Tomis nr. 425, parcela VN 289 lot 4, investitor Niceaev Daniel Ștefan;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială, str. Duiliu Zamfirescu nr. 13, investitor Pîra Carmen;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială cu birou profesiuni liberale la parter, str. Ioan Borcea nr. 35A, investitor Babu Costea;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Barbu Ștefănescu Delavrancea, str. Poporului, str. Eremia Movilă și zona blocului LE36, inițiator Steriu Dincă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Tomis, str. Amsterdam, str. Madrid și str. Brest, inițiator SC Impact Developer & Contractor SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială cu funcțiune complementară la parter, str. Crinului nr. 109, investitor Damcaliu Dumitru;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuință unifamilială cu birou funcțiuni liberale, str. Soveja nr. 19A, investitor Manu Monica;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre pentru încetarea valabilității HCL nr. 120/2011 privind aprobarea documentaţiei „Modificare HCLM nr. 127/2003 pentru actualizare PUZ Palazu Mare Nord-Caragea Dermeni pe malul Lacului Siutghiol, teren în suprafaţă de 36,77 ha, aparţinând persoanelor fizice şi juridice” şi a           HCL nr. 264/2017 privind detalierea Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 120/2011;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea unor precizări referitoare la aplicarea prevederilor Regulamentului local de urbanism aferent Planului urbanistic zonal aprobat prin HCL nr. 415/2003  – actualizare PUZ Lac Tăbăcărie;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 220/2015 pentru aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de Bd. Mamaia, str. Crişana, str. Chiliei, str. Ion Vodă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 2;
 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea deplasării în străinătate a unui consilier local pentru îndeplinirea unei misiuni cu caracter temporar şi aprobarea cheltuielilor aferente acestei deplasări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 1 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind completarea Consiliului de administraţie al        SC ECOSAL SRL Constanţa cu membri provizorii;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de administraţie al Regiei Autonome de Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • avize Comisiile de specialitate nr. 3 şi nr. 5;
 1.  Proiect de hotărâre privind alegerea preşedintelui de şedinţă.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 • aviz Comisia de specialitate nr. 5.

PRIMAR, DECEBAL FĂGĂDĂU

 

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Activitatea mea profesională nu este una complicată. Am descoperit frumusețea textului jurnalistic în 2002 în redacția cotidianului “Replica de Constanța”, unde am fost redactor timp de 5 ani și jumătate, după care am ales ca întrebările incomode pe departamentul Politică / Administrație să le adresez din redacția unui alt important cotidian constănțean. “Observator de Constanța” a fost pentru 8 ani locul unde m-am dezvoltat profesional, am cunoscut oameni din toate categoriile sociale și am primit aprecieri pentru fiecare efort depus. În 2015, am ales întreruperea activității pentru a mă alătura unei echipe de campanie electorală pentru alegerile locale din vara lui 2016. Experiența a fost interesantă, însă dorul de tastele laptopului unde-mi scriam materialele de presă nu m-au lăsat să-mi doresc o carieră în administrație. Așa am ales “Ordinea.ro”!

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions