Connect with us

Administratie

Constanța. Consilierii locali sunt chemați în ședință ordinară. Ce proiecte sunt trecute în convocator

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare, se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară, miercuri, 19 decembrie 2018, ora 1030, în sala „Remus Opreanu” a Consiliului Județean Constanța, cu următoarea ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 29.11.2018;
 2. Aprobarea procesului verbal al ședinței de îndată a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 10.12.2018;
 3. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi şi repartizarea locuinţelor sociale destinate chiriaşilor evacuaţi sau care urmează a fi evacuaţi din locuinţele retrocedate foştilor proprietari în baza OUG nr. 74/2007;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea listei de priorităţi şi repartizarea locuinţelor sociale în baza Legii nr. 114/1996;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind schimbul şi repartizarea unor spaţii de locuit construite de ANL în regim de închiriere din recuperări;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind repartizarea unor spaţii cu altă destinaţie decât aceea de locuinţă;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind extinderea unor spaţii de locuit din fondul locativ de stat;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Schemei de ajutor de minimis pentru acordarea reducerilor de la plata impozitului pe clădiri şi teren pentru întreprinderile care activează pe raza administrativ-teritorială a municipiului Constanţa, constând în reducerea cu 60% a impozitului pe clădiri şi a impozitului pe terenurile aferente acestora, utilizate pentru prestarea de servicii turistice pentru o perioadă de cel puţin 6 luni într-un an calendaristic;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea şi completarea HCL nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanţa începând cu anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea cotizației anuale a municipiului Constanța la Asociația Axa de Dezvoltare Brașov – București – Constanța, precum și a cotizației aferente lunii decembrie 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind însuşirea Raportului asupra activităţii de administrare desfăşurată de Consiliul de administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa pentru semestrul I al anului 2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea planului de administrare, pe durata mandatului, al Consiliului de administraţie al SC Confort Urban SRL Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea auditorului statutar al SC Confort Urban SRL Constanţa, pentru exerciţiile financiare 2018, 2019 şi 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea anexei nr. 1 şi anexei nr. 3 la HCL nr. 41/2017 privind stabilirea salariilor de bază pentru funcţionarii publici şi personalul contractual din cadrul aparatului de specialitate al primarului municipiului Constanţa şi din serviciile publice aflate în subordinea Consiliului local al municipiului Constanţa, cu modificările ulterioare;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 409/2018 privind statul de funcţii al Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea adiţionării contractului de închiriere nr. 5299/08.11.2017, încheiat între Direcţia Judeţeană pentru Sport şi Tineret Constanţa şi SC Vodafone România SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Creşterea eficienţei energetice a imobilului Colegiul Naţional Mircea cel Bătrân Constanţa”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiţionarea contractului de prestări servicii nr. 5/14.12.1994;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind punerea în aplicare a OUG nr. 74/2018 pentru modificarea şi completarea Legii nr. 211/2011 privind regimul deşeurilor, a Legii nr. 249/2015 privind modalitatea de gestionare a ambalajelor şi a deşeurilor de ambalaje şi a OUG nr. 196/2005 privind Fondul pentru mediu, prin adiţionarea contractului de delegare a gestiunii serviciului public de salubrizare a municipiului Constanţa, prin concesiune cu nr. 70717/09.05.2008;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 187962/02.11.2018 ce stabilește prețul minim de pornire al vânzării prin licitație publică cu strigare al imobilului teren proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Cuza Vodă nr. 31A, în suprafață de 79 mp, precum și a caietului de sarcini;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, str. Spiru Haret nr. 39A, în suprafață de 194,15 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a imobilului teren, proprietate privată a municipiului Constanța, b-dul Mamaia nr. 271, în suprafață de 76 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, către SC Salvator SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, str. Avram Iancu nr. 61, în suprafață de 40 mp, către Răileanu Niculae și Răileanu Otilia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind inventarul bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind emiterea acordului Consiliului local al municipiului Constanța pentru ieșirea din indiviziune asupra imobilului situat în municipiul Constanța, str. Dumbrava Roșie nr. 53;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind darea în administrarea Regiei Autonome Transport în Comun Constanţa a autobuzelor diesel EURO 6 şi a echipamentelor conexe pentru prestarea serviciului de transport public local de persoane;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind trecerea unui teren situat în municipiul Constanța, zona Stație de epurare Constanța Nord, din domeniul public al municipiului Constanța în domeniul public al Consiliului județean Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Albu Vasile, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Unirii, str. Răchitași și str. Grozești, inițiator Gore Gheorghe;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre pentru îndreptarea erorii materiale din HCL nr. 121/2013 privind aprobarea Planului Urbanistic Zonal staţiunea Mamaia – modificare HCL nr. 129/2001, teren în suprafaţă de 207,74 ha, aparţinând persoanelor fizice, juridice, domeniului public şi privat al Municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire patru locuințe individuale P+2E, str. Sentinelei nr. 25A, investitor Constantin Marius-Tudorel și Asăvoaiei Georgiana;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre pentru detalierea prevederilor Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța, aprobat prin HCL nr. 113/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Mihail Kogălniceanu nr. 5-7, proprietatea doamnei Bari Selma, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 11, proprietatea SC Coral SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 20, proprietatea SC Tănase Cadastru SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Ecaterina Varga nr. 34, proprietatea SC Ideea Contrast SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Marcus Aurelius nr. 10, proprietatea domnului Coman George Florin și a domnului Coman Gheorghe, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Arhiepiscopiei nr. 22, proprietatea doamnei Odobescu Mihaela, a doamnei Popa Ileana, a domnului Lescovar Eugen Şerban şi a domnului Holban Dinu Ştefan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanţa, str. Sulmona nr. 30, proprietatea domnului Munteanu Marius, a doamnei Munteanu Denise Roxana şi a SC Model Constanţa SA, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind majorarea impozitului pe clădiri cu 500% pentru corpul C1 şi cu 300% pentru corpul C2, aferente imobilului situat în municipiul Constanţa, b-dul IC Brătianu nr. 28, proprietatea SC Rommega SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1.  Proiect de hotărâre privind constituirea comisiei de selecţie a membrilor Consiliului de administraţie al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public şi Privat Constanţa.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Administratie

(Video) Un constănțean, către Făgădău: „Am ajuns un Vaslui cu gârlă!“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Campania electorală implică și multe aspecte negative. În Constanța, ținta principală a atacurilor este, evident, primarul orașului, Decebal Făgădău. Pentru că în ultimele zile a luat orașul la pas, împreună cu staful de campanie al PSD Constanța, edilul Constanței a fost criticat vehement de unii dintre cetățeni. Aflat în cartierul Tomis Nord, Făgădău a fost apostrofat de unul dintre constănțenii supărați: „Vine Mazăre! Să îi pui din nou în pahare, paharnicule! Vine Mazăre din nou. Nu vă e rușine cum arată orașul ăsta, să mai mergeți prin el? Am ajuns un Vaslui cu gârlă! Nu vă e rușine?“ Constănțeanul și-a intitulat postarea: „Băiatul de casă al fa(nfa)raonului la cerşit voturi in Tomis Nord!“.

Intr-un comentariu la aceeași postare, un alt constănțean îi scrie primarului: „Fagadau sluga lui mazare esti, ai o vrajeala in tine, de ce nu faci sala de sport cu 6000 locuri, stadionul de fotbal e jalnic iar tu cerești voturi? rusine sa va fie mincinosilor“.

Sursa facebook/Dorin Smaranda

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(Video) Apel către președintele Iohannis pentru Spitalul Regional Constanța: „Îl rog să nu priveze locuitorii din Dobrogea și turiștii de dreptul la sănătate“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

În urmă cu un an, ministrul Fondurilor Europene, Eugen Teodorovici, promitea, într-o conferință de presă la Constanța, că municipiul reședință de județ va avea un spital regional până la finele anului 2020. O promisiune îndrăzneață, am spune noi, în condițiile în care știm cu toții cum se desfășoară lucrurile în România. În sprijinul promisiunii sale, Teodorovici a promovat o hotărâre de Guvern privind aprobarea unui memorandum, care specifica faptul că spitalul regional de la Constanța ar urma să fie construit în urma unui acord cu Turcia. Asta se întâmpla la finele lunii martie. Între timp, același ministru al Finanțelor vine și anunță că proiectul s-a împotmolit la Președinție, deoarece șeful statului, Klaus Iohannis, refuză să semneze memorandumul ce vizează amenajarea spitalului regional. Asta în condițiile în care, spune Teodorovici, spitalul de la Constanţa va fi un obiectiv cu un caracter atât public, cât şi militar.

Într-o conferință de presă susținută la Suceava, marți, 21 mai, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, a declarat că ridicarea spitalului regional din Constanța nu poate să înceapă pentru că o hârtie este blocată la Cotroceni.

„Este un memorandum pentru un spital regional, din 8 aprilie este trimis de doamna prim-ministru la Administrația Prezidențiala, un memorandum pe care noi în Guvern l-am aprobat, pentru a construi spitalul regional de la Constanța. Și astăzi, după mai bine de o lună, un simplu memorandum, primul pas, nu a primit niciun răspuns. Un spital regional stă într-o singura hârtie, de o lună de zile. Păi dacă vorbim de blocaj, cine blochează?”, a spus Teodorovici, citat de stiripesurse.ro.

Țuțuianu, mesaj pentru Iohannis

De la malul mării, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a făcut apel la președintele Klaus Iohannis să nu blocheze proiectul construirii spitalului regional la Constanța.

„Așa vrea să îl rog pe domnul președinte Klaus Iohannis să nu priveze locuitorii din Dobrogea la dreptul de sănătate. Să nu priveze turiștii, peste 2 milioane care vin pe litoral în fiecare an, la dreptul de sănătate. Și constănțenii au nevoie de servicii medicale, și constănțenii au nevoie de spital regional. L-aș ruga frumos să analizeze cu celeritate memorandumul făcut de Guvernul României și să aprobe ca Spitalul Regional Constanța să fie făcut“, a spus Țuțuianu.

El a afirmat că așteaptă să vadă când vor fi semnate documentele și când vor fi începute lucrările la spitalul regional. Întrebat dacă, totuși, Iohannis refuză să semneze documentul, președintele CJC a declarat că speră să se găsească o soluție la nivel guvernamental.

Amintim că, în 29 martie, ministrul Finanțelor, Eugen Teodorovici, declara că în acest an va fi demarată construcţia a două spitale regionale, la Constanţa şi Craiova, cu bani prevăzuţi în bugetul Ministerului Apărării.

„Am să mă implic chiar personal în a sprijini cele două ministere – de sănătate şi apărare. Vor fi două spitale atât publice, cât şi cu caracter militar, fiind în două zone în care există baze militare NATO. Constanţa desigur are şi alte elemente, un număr ridicat de turişti pe timp de vară, problema migranţilor. Sunt elemente care justifică astfel de spitale. (…) Ştim deja cât durează construcţia, cât costă efectiv un astfel de spital. (…) Avem locaţii identificate, banii vor fi prevăzuţi în bugetul Ministerului Apărării – vor face parte din cei 2% pentru Apărare. La rectificare completăm sumele necesare dacă va fi nevoie”, a spus Teodorovici, prezent la o conferinţă a medicilor de familie citat de agerpres.ro.

El a afirmat că va fi începută în acest an construcţia celor două spitale de “ultimă generaţie”.

“Eu zic că în acest an cele două spitale pot să şi înceapă să fie construite. (…) Vor fi spitale de ultimă generaţie. Acest prim pas va fi mâine făcut, după aceea va fi făcut un act normativ”, a mai spus demnitarul.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(Video) „Casa Soarelui“, redeschisă! Țuțuianu:  „Vreau să văd pacienții cu zâmbetul pe buze“

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

La aproape un an de la demararea lucrărilor de reabilitare, Centrul de Îngrijiri Paliative, cunoscut în trecut drept „Casa Soarelui”, din cadrul Secției de Oncologie a Spitalului Clinic Județean de Urgență „Sf. Apostol Andrei” Constanța, își redeschide porțile. Inaugurarea noului Centru a fost făcută, astăzi, de către președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Marius-Horia Țuțuianu, și directorul Spitalului Clinic Județean de Urgență Constanța, dr. Cătălin Grasa. Cu doar 720.000 de lei investiți, din care Spitalul de Urgență a alocat 170.000 de lei, iar restul CJC, Centrul de Îngrijiri Paliative a fost transformat într-o clinică modernă, unde vor fi îngrijiți bolnavii de cancer în faze terminale, dar și cei cu afecțiuni cardio-vasculare, dar și care sunt imobilizați la pat. În total, în noul centru au fost amenajate 21 de saloane cu unul, două sau trei paturi.

„Centrul de îngrijiri Paliative se adresează pacienților de tip oncologic, stagii terminale, și pacienți cu afecțiuni non-oncologice, cu afecțiuni neurologice, AVC-uri, cei care sunt imobilizați la pat, demență, scleroză. În general, stadii avansate ale bolilor. Important de precizat este că la Centru nu vor fi tratamente paleative, ci îngrijiri paleative. Ele se fac concomitent cu afecțiunea de bază, dar, la un moment dat, spre finalul afecțiunii, din păcate, bolnavul are nevoie de îngrijiri suplimentare. Iar acel plus îl poate oferi îngrijirile paliative. În plus, în noul centru vor fi îngrijiți și pacienți cu simptome necontrolate. În spitalul de urgență nu avem spații pentru îngrijiri paliative. În general, timpul de îngrijire a unui bolnav la noul centru va fi de aproximativ trei săptămâni, tocmai pentru a putea da șansa și altor pacienți să fi îngrijiți aici“, a declarat managerul Spitalului Județean, dr. Cătălin Grasa.

Managerul Spitalului a afirmat că este primul centru de acest gen din județul Constanța, iar Centrul va fi deschis efectiv după 1 iunie când se va intra sub contract de finanțare cu Casa Județeană de Asigurări de Sănătate. Grasa a dezvăluit că a primit mailul de la fostele angajate la Casa Soarelui, asistente medicale și infirmiere, care au solicitat să revină în funcții, lucru care a fost posibil după ce au fost scos posturile la concurs. În total, Centrul va dispune de 21 de paturi și  va avea o structură de personal formată din 2 medici, 1 kinetoterapeut, 1 psiholog, 12 asistenți medicali, 4 brancardieri, 8 infirmiere și 5 îngrijitoare, care vor lucra 24 din 24 de ore.

Mesaj pentru directorul Spitalului Județean!

Președintele CJC, Marius-Horia Țuțuianu, a declarat, la rândul său, că a fost un proiect de suflet pentru care a depus toate eforturile.

„Una din prioritățile mandatului meu, dacă nu cea mai importantă, a fost sistemul de sănătate. Nu am precupețit niciun moment în cei trei ani când sunt la CJC să îmbunătățesc sistem de sănătate, atât din punct de vedere managerial, cât și la dotare. Mulțumesc pentru suport întregii echipe de la Spitalul Județean pentru munca depusă în ultima perioadă. I-am solicitat managerului Spitalului, dr. Cătălin Grasa, ca data viitoare când vin aici să văd pacienții cu zâmbetul pe buze, indiferent că suferă de această boală cruntă (cancer, n.r.). Vreau să ameliorăm suferința bolnavilor. Comportamentul, și aici este o problemă mai delicată a noastră în Spitalul Județean, celor care lucrează în Centru să fie așa cum trebuie. Repet, comportamentul doctorilor și asistentelor trebuie să fie așa cum trebuie… De astăzi, cei care au nevoie de serviciile Compartimentului de Îngrijiri Paliative pot beneficia de îngrijirea medicală de care au nevoie, la standarde europene. În curând redeschidem și secția de Radioterapie și astfel, pacienții pot beneficia de un tratament medical complet în județul Constanța, fără ca aceștia să fie nevoiți să plece în alte regiuni ale țării”, a declarat președintele CJC, Marius-Horia Țuțuianu.

Siglă greșită!

Interesant este că, din grabă, neatenție ori, mai rău, necunoaștere, pe sigla situată la intrarea în clădire este trecut: „Compartiment de Îngrijiri Paleative“, în loc de Paliative, cum ar fi fost corect.

Potrivit dexonline.ro: PALIATÍV, -Ă, paliativi, -e, adj.s. n. 1. (Medicament sau tratament) care ameliorează sau înlătură simptomele unei boli pentru un timp scurt, fără a-i suprima cauza. 2. Fig. (Soluție, măsură) care rezolvă temporar sau aparent o situație dificilă. [Pr.-li-a-] – Din fr. palliatif.

Amintim că după mai bine de un deceniu de funcționare, în care peste 4.000 de bolnavi de cancer și-au găsit alinare și tratament, Centrul de îngrijiri paliative “Casa Soarelui” și-a închis porțile în toamna lui 2017. Anul trecut, Guvernul a aprobat o hotărâre prin care a predat „Casa Soarelui“ din subordinea Ministerului Sănătății, prin Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, în cea a Consiliului Județean Constanța. De asemenea, reamintim că, în 2017, Direcția de Sănătate Publică Constanța a transmis următorul comunicat de presă: „În 2003, între Fundația Centrul de Îngrijiri Paliative “Casa Soarelui” și Direcția de Sănătate Publică a Județului Constanța, a fost încheiat un contract de colaborare, pentru dezvoltarea serviciilor paliative la nivelul județului Constanța, activitatea desfășurându-se în imobilul situat pe strada Piatra Craiului din Constanța, imobil ce face parte din lista patrimoniului aflat în domeniul public al statului și în administrarea DSPJ Constanța“.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: