Connect with us

Administratie

Constanța. Consilierii municipali, chemați în ședință ordinară

Publicat

la

Consilierii locali municipali din Constanța au fost convocați, joi, 30 iulie, în ședință ordinară.

DISPOZIŢIA NR. privind convocarea Consiliului local al municipiului Constanţa în şedinţă ordinară Decebal Făgădău, primarul municipiului Constanţa;

Având în vedere prevederile art. 133 alin. (1), art. 134 alin. (1) lit. a), alin. (2) şi alin. (5) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ cu modificările și completările ulterioare;

Văzând prevederile Regulamentului de organizarea și funcționare al consiliului local adoptat prin HCL nr. 159/2002, modificat prin HCL nr. 5/2005 și HCL nr. 102/2020;

În temeiul prevederilor art. 155 alin. (1) lit. e) și ale art. 196 alin. (1) lit. b) din OUG nr. 57/2019 privind Codul administrativ, cu modificările și completările ulterioare;

DISPUN:

Art. 1- (1) Se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în  şedinţă ordinară,  joi, 30 iulie 2020, ora 1200.

(2) Ședința se va desfășura prin mijloace electronice, printr-o platformă online de videoconferință.

Art. 2 – (1) Proiectul ordinii de zi, cu menţionarea titlurilor proiectelor de hotărâri, a iniţiatorului şi a comisiilor de specialitate ale căror avize au fost solicitate este prevăzut în anexa care face parte integrantă din prezenta dispoziţie.

(2) Proiectul ordinii de zi va fi adus la cunoştinţă locuitorilor municipiului prin mass-media şi prin afişarea pe pagina de internet a Primăriei municipiului Constanţa.

Art. 3 Proiectele de hotărâri au fost transmise în format electronic comisiilor de specialitate pentru obţinerea avizelor în conformitate cu competenţele fiecărei comisii.

Art. 4 Proiectul ordinii de zi se transmite consilierilor locali în format electronic la adresele de poştă electronică comunicate.

Art. 5 Consilierii locali sunt invitaţi să formuleze şi să depună amendamente asupra proiectelor de hotărâri.

Art. 6 Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală, Compartimentul comunicare şi relaţii mass-media şi Direcţia tehnologia informaţiei şi relaţii publice vor duce la îndeplinire prevederile prezentei dispoziţii, iar Compartimentul relaţii consiliul local şi administraţia locală va comunica dispoziţia, spre ştiinţă, Instituţiei prefectului judeţului Constanţa.

Proiectul ordinii de zi

Aprobarea procesului verbal al şedinţei ordinare a Consiliului local al municipiului Constanţa din data de 29.05.2020;

 1. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rectificării bugetului de venituri și cheltuieli al CT BUS SA pe anul 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 411/2019 privind delegarea gestiunii serviciului public de transport local de persoane către societatea CT BUS SA și atribuirea Contractului de delegare a gestiunii serviciului public de transport local de persoane prin concesiune în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației tehnico-economice aferente obiectivului de investiții „Complex sportiv Constanța” – etapa Studiu de prefezabilitate;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 58/2019 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și a principaliilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și dotarea grădiniței cu program prelungit Amicii, Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Strategiei Smart City a municipiului Constanța realizată în cadrul proiectului Smart CT;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea proiectului și a cheltuielilor legate de proiectul ‟Planificare Strategică Integrată și administrație publică eficientă la nivelul Polului de Creștere Zona Metropolitană Constanța‟, cod SIPOCA 849/MySMIS 135502;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea art. 2 din HCL 95/2019 privind aprobarea principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitare, modernizare și dotare Grădinița cu Program Prelungit Mugurel, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 391/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creşei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 395/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 1, str. Adamclisi nr. 1, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 392/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creşei nr. 2, str. Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 396/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creșei nr. 2, aleea Mălinului nr. 4, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 393/2017 privind aprobarea documentației de avizare a lucrărilor de intervenții și indicatorii tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creşei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea devizului general actualizat și a indicatorilor tehnico-economici actualizați pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea și modernizarea Creşei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1.  Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 397/2017 privind asigurarea finanțării de la bugetul local a cheltuielilor care nu se finanțează de la bugetul de stat prin Programul național de dezvoltare locală pentru obiectivul de investiţii „Reabilitarea, modernizarea și mansardarea Creşei nr. 5, aleea Mimozelor nr. 4, municipiul Constanța”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici pentru obiectivul de investiții „Lucrări de demolare a unor active amplasate pe amplasamentul obiectivului de investiții Sală Sport Polivalentă 5000 de locuri zona Badea Cârțan, inclusiv proiectarea”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea procedurilor de expropriere a imobilelor proprietate privată situate pe amplasamentul obiectivului de investiții de utilitate publică și de interes local „Amenajarea zonei adiacente accesului principal în Complexul Muzeal de Științe ale Naturii prin fluidizarea circulației pe b-dul. Mamaia, municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivului constănțean din cadrul Asociației „C.S. Yorga” Constanța care a obținut performanțe deosebite la competiția oficială internațională din perioada mai-iunie 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru premierea sportivilor constănțeni și a antrenorilor principali constănțeni din cadrul Clubului Sportiv „Farul” Constanța care au obținut performanțe deosebite la competițiile internaționale oficiale din perioada august – decembrie 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1  și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activităților sportive în anul competițional 2020 și sezonul competițional 2020 – 2021;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea liniilor de subvenționare prioritare în domeniul asistenței sociale, respectiv unitățile de asistență socială și capitolele de cheltuieli pentru care asociațiile, fundațiile și cultele recunoscute în România, acreditate ca furnizori de servicii sociale potrivit legii, pot solicita subvenții de la bugetul local;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind activitatea asistenților personali ai persoanelor încadrate în gradul de handicap grav în perioada ianuarie-iunie 2020;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 4 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și funcționare al Direcției generale de asistență socială Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind repartizarea și extinderea unor spații de locuit din fondul locativ, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea nivelului chiriilor, ca urmare a repartizării locuințelor sociale în baza Legii nr. 114/1996, situate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea prețului local practicat de către RADET Constanța începând din 01.07.2020 pentru energia termică destinată consumului populației (casnic) și pentru energia termică destinată consumatorilor noncasnici;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea de ajutoare pentru încălzirea locuinței în perioada sezonului rece noiembrie-martie;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 4

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire bază sportivă, sediu administrativ și locuințe individuale, str. Crișului nr. 20, investitor Andrei Constantin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil locuire colectivă, str. Mihai Viteazu nr. 58, investitor SC Bel Transport SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de șos. Mangaliei, str. Caraiman și limite cadastrale, inițiator SC Carmeco SA;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Nicolae Iorga, str. Bucovinei, str. Bogdan Vodă și limita ZRL4, inițiator SC Blue Bike Development SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 363/2018;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind valabilitatea HCL nr. 257/2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 2

 1. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1.  Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanţa;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.682,00 mp situat în municipiul Constanța, str. Murelor nr. 3, în favoarea societăţii Tonis Trade SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind încetarea aplicabilităţii HCL nr. 23/2013 privind acceptarea donației făcută de SC Gamaro Black Sea SRL către municipiul Constanța, reprezentând terenurile în suprafață totală de 1090,00 mp, situate în municipiul Constanța, b-dul Mamaia nr. 564, cu destinația de „drumuri publice”;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind alipirea unor imobile aflate în domeniul privat al municipiului Constanța, situate în str. Smârdan nr. 6 și str. Smârdan nr. 6A (lot 1.2), în vederea înscrierii în cartea funciară;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea SA asupra terenului în suprafață de 39,00 mp situat în stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341L, în vederea realizării serviciului public de distribuție a energiei electrice;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind trecerea unor bunuri din domeniul privat al municipiului Constanța în domeniul public al acestuia;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea ieșirii din indiviziune cu sultă a imobilului situat în municipiul Constanța, str. Chiliei nr. 27;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr.115/2017 privind transmiterea în folosință gratuită către Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța, cu modificările și completările ulterioare;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenurilor situate în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 526 (zona Tabără Turist);

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în stațiunea Mamaia, zona Complex Savoy, aferent activului chioșc Complex Savoy;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 507;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aleea Lamia nr. 4;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, bd. Mamaia nr. 341K;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Tabla Buții FN, taluz, faleză Nord, în suprafață de 76 mp, către Muhscină Sorin;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Daciei nr. 9, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 6218/31.05.2016, adiționat, încheiat de RAEDPP Constanța, către Cerchez Georgeta-Mădălina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea vânzării directe și a raportului de evaluare ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil-teren, proprietate privată a municipiului Constanța, situat în str. Ștefan Mihăileanu nr. 44, lot 1, în suprafață de 170 mp către Gur Bilal, ce face, parțial, obiectul contractului de închiriere nr. 28940/2019, adiționat, încheiat de RAEDPP Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr.1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr. 4, lot 1, în suprafața indiviză de 14,77 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351C/28.11.2019, încheiat de RAEDPP Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr. 4, lot 2, în suprafața indiviză de 46,93 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351B/28.11.2019, încheiat de RAEDPP Constanța, către Bâclea Adolf și Bâclea Irina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a imobilului-teren situat în municipiul Constanța, str. Decebal nr.4, lot 3, în suprafața indiviză de 39,56 mp, ce face obiectul contractului de închiriere nr. 8351A/28.11.2019, încheiat de RAEDPP Constanța , către Bâclea Adolf și Bâclea Irina;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanţa, str. Avram Iancu nr.31, în suprafaţă de 578 mp, ocupat de activul ”C1-Depozit-parter”, către SC Doris Trading SRL;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării prin licitație publică a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, zona Bufet Doruleț, în suprafață de 94 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind stabilirea și sancționarea contravențiilor cu privire la utilizarea locurilor de parcare de pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind subvenționarea activității de administrare de către RAEDPP Constanța a fondului locativ proprietate a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 1 și nr. 3

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea situațiilor financiare anuale ale Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța pe anul 2019;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisiile de specialitate nr. 3 și nr. 5

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de ședință;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

– aviz Comisia de specialitate nr. 5

Comments

comments

Administratie

Un nou parc, inaugurat astăzi în comuna Lumina

Publicat

la data de

Scris de

Un nou parc a fost inaugurat, astăzi, în comuna Lumina, de Ziua Națională. Acesta este situat pe strada Decebal, la intersecția cu Str. Dumitru Comșa. În afara locurilor de joacă pentru copii, parcul mai este dotat și cu aparate multifuncționale de sport dar și bănci pentru odihnă.

Amintim că, tot astăzi, a fost inaugurată în Lumina și o sală de sport pentru elevii care învață în Școala gimnazială. Noua sală de sport are o suprafață totală de 390 de metri pătrați. Este dotată cu grupuri sanitare, vestiare, spații de depozitare și centrală termică.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

USR Constanța: „Ziua Națională a României este despre solidaritate și, cel mai important, speranță“

Publicat

la data de

Scris de

Conducerea USR Constanța a declarat că Ziua Națională a României este despre solidaritate și, cel mai important, speranță! Fără speranța unor oameni că acest neam se va uni, fără speranța că generațiile următoare vor trăi într-un viitor mai bun, fără speranța că totul se poate reclădi, Marea Unire probabil nu ar mai fi fost înfăptuită. De aceea, în fiecare an, de 1 Decembrie, trebuie să ne amintim că ce este greu va trece, trebuie doar să nu uităm să sperăm, notează aleșii USR.

„Cuvântul care definește Ziua Națională a României este “unitate”. Pentru că la 1 Decembrie 1918, visul de veacuri al românilor, acela de a se afla cu toții sub același drapel, între aceleași granițe, sub același cer, s-a înfăptuit. Paradele organizate în această zi specială sunt o rememorare a celei de acum 103 ani de pe b-dul Kisselef, când trupele române și cele aliate mărșăluiau pentru prima dată într-un București ce devenea capitala României Mari. La mulți ani, români! La mulți ani, România unită!“, a declarat viceprimarul Constanței Florin Cocargeanu.

„Mai presus de orice exces patriotard retrograd, Ziua Națională a României este ziua celebrării unei țări minunate, cu resurse generoase nevalorificate cu adevărat, cu un potențial uriaș de dezvoltare! Noi, locuitorii ei îi suntem datori să căutăm mereu să fim mai buni, mai respectuoși, mai iubitori. La mulți ani, România!“, a afirmat, la rândul său, liderul consilierilor locali ai USR Constanța, Dumitru Caragheorghe.

https://www.facebook.com/plugins/post.php?href=https%3A%2F%2Fwww.facebook.com%2FUSRConstanta%2Fposts%2F452243199596869&show_text=true&width=500

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(FOTO-VIDEO) A fost inaugurată noua sală de sport de la Școala gimnazială din Lumina

Publicat

la data de

Scris de

Începând de astăzi, de Ziua Națională a României, elevii care învață în Școala gimnazială din Lumina au o nouă sală de sport. Aceasta a fost inaugurată de oficialitățile locale împreună cu părinți, copii și profesori. Noua sală de sport are o suprafață totală de 390 de metri pătrați. Este dotată cu grupuri sanitare, vestiare, spații de depozitare și centrală termică.

„Astăzi, de Ziua Națională inaugurăm această sală de sport care este redată școlii, iar aceasta va beneficia de toate serviciile pe care le oferă. Elevii vor face de acum în colo ora de sport în sală. Să sperăm că vom ajunge să facem o sală de sport mult mai mare de care să beneficieze întreaga comunitate“, a declarat primarul Dumitru Chiru.

„Am primit cu bucurie de a fi alături de autoritățile locale pentru a inaugura această sală de sport O așteptam cu nerăbdare de câțiva ani, dar iată că s-a finalizat, spre bucuria cadrelor didactice de la catedra de educație fizică și sport, precum și a doamnelor învățătoare care își vor desfășura orele de joc și mișcare în această sală. De asemenea, ne bucurăm de spațiu pentru a desfășura activități extracurriculare “, a afirmat, la rândul său, directorul Școlii gimnaziale din Lumina, Florența Pană.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: