Connect with us

Politica

Constanța: suprataxă pe clădirile lăsate în paragină! Proiectul va fi votat în ședinta CLM de săptămâna viitoare. Vezi convocatorul!

Publicat

la

Primarul municipiului Constanța, Decebal Făgădău, a convocat pe 27 aprilie, în ședință ordinară, Consiliul Local Municipal pentru a dezbate și supune aprobării un număr de 54 de proiecte de hotărâre, toate de interes local. Pe ordinea de zi se află și un proiect de hotărâre prin care se dorește introducerea unei suprataxe pentru proprietarii clădirilor lăsate în paragină. Astfel, edilul propune majorarea cu 300 până la 500% a impozitului pe clădirile lăsate în paragină.

Iată convocatorul ședinței CLM din data de 27.04.2017

CONVOCATOR

în conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind

administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,

se convoacă

Consiliul local al municipiului Constanţa

în şedinţă ordinară, joi, 27 aprilie 2017, ora 1200,

în sala “Remus Opreanu” a Consiliului Judeţean Constanţa, cu următoarea

ordine de zi:

 1. Aprobarea procesului verbal al ședinței Consiliului local al municipiului Constanța din data de 31.03.2017;
 2. Proiect de hotărâre privind rectificarea bugetului local pe anul 2017;

          iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea numărului și cuantumului burselor aferente semestrului II al anului școlar 2016-2017 pentru elevii din învățământul preuniversitar de stat;

         iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Transport în Comun Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome de Distribuție a Energiei Termice Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind organizarea Consiliului de Administrație al Regiei Autonome Exploatarea Domeniului Public și Privat Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la cantinele de ajutor social din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea tarifelor pentru închirierea unui număr de două spații administrative pentru desfășurarea activității unor compartimente din cadrul Primăriei municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafețelor de teren ce fac obiectul contractelor de concesiune încheiate de municipiul Constanța cu terți, ca urmare a diferențelor intervenite între suprafețele înscrise în contractele de concesiune și suprafețele înscrise în documentațiile cadastrale;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros în favoarea S.C. Inter Vip S.R.L., asupra terenului situat în Stațiunea Mamaia, aferent activului „teren tenis Caraiman”, în suprafață de 2691 mp;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind revocarea H.C.L. nr. 306/2016 privind aprobarea vânzării prin negociere directă a unor bunuri imobile ce aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind situațiile financiare ale R.A.E.D.P.P. Constanța încheiate la 31.12.2016;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea și actualizarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea H.C.L. nr. 211/2011 privind însușirea și aprobarea inventarului bunurilor care aparțin domeniului public al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind radierea unor imobile din inventarul bunurilor care alcătuiesc domeniul privat al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea H.C.L. nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public și privat din municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind îndreptarea erorii materiale din H.C.L. nr. 286/2016 privind atribuirea în proprietate domnului Matache Emil, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea documentației de urbanism Actualizare PUZ zona Campus Universitar, inițiator Primăria municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de bd. Mamaia, str. Mihai Viteazu, str. Tudor Vladimirescu, str. Miron Costin, inițiator Georgescu Marius ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de str. Mugurului, str. Meșterul Manole, str. Hatman Luca Arbore și str. Valea Albă, inițiator Lupșa Nicolae;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind atribuirea de denumiri circulațiilor publice aprobate prin HCL nr. 45/2011 în zona Faleză Nord;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului privind asigurarea numărului minim de locuri de parcare pentru lucrările de construcții și amenajări autorizate pe raza municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind completarea HCL nr. 184/2013 pentru îmbunătățirea activităților de gospodărire, protecția mediului, întreținere și înfrumusețare a municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind transmiterea în folosința gratuită a Serviciului public de asistență socială Constanța a unor imobile situate în municipiul Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare și desfășurare a evaluării anuale a managerului Spitalului de Boli Infecțioase Constanța și a componenței comisiei de evaluare și de soluționare a contestațiilor;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managerului Muzeului de Artă Populară Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alocarea unei sume din bugetul local pentru finanțarea activității sportive a Asociației Club Sportiv Tomitanii în anul competițional 2016-2017;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind desemnarea reprezentanților Consiliului local al municipiului Constanța în consiliile de administrație și comisiile pentru evaluarea și asigurarea calității în unitățile de învățământ preuniversitar din municipiul Constanța;

 iniţiatori: consilierii locali : Trandafir Raluca-Andrea,Cojoc  Marioara,  Nicolae Irinela, Câmpeanu Adriana

 1. Proiect de hotărâre privind modificarea anexei nr. 5 la H.C.L. nr. 201/23.06.2016 privind constituirea Comisiilor permanente de specialitate ale Consiliului local al municipiului Constanța;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Vasile Lucaciu nr.31, proprietatea doamnei Ganera Emilia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită ;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Dobrogei nr. 42, proprietatea doamnei Mustegep Sehel, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Nicolae Iorga nr. 77, proprietatea domnului Muciu Dan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, B-dul. Mamaia nr. 132, proprietatea doamnei Pășitoniu Aurelia, domnului Cușu Tănase și doamnei Cușu Traiana, domnului Ghencea Dănuț, doamnei Leca Eugenia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Oleg Danovski nr. 17, proprietatea domnului Godi Gheorghe, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str.Maior Șofran nr. 18, lot 2, proprietatea domnului Marin Cristin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Rațiu nr. 106, proprietatea domnului Ibraim Ghiulberan, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Lt. Ștefan Panaitescu nr. 34, proprietatea domnului Coman Mircea, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gavril Muzicescu nr. 23, proprietatea domnului Luciu Ionuț, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Gheorghe Marinescu nr. 1, proprietatea domnului Ţurcă Iulian, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, strada Gheorghe Marinescu nr. 77, proprietatea SC Farema Construct SRL, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, Sat Vacanță (stație gară trenuleț, Sat Vacanță), zona Luna Park, proprietar S.C. City Park Management S.R.L., ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, Sat Vacanță (casa Sibiu), proprietar S.C. Marco Chim S.R.L, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Medeea nr. 24, proprietatea domnului Tănase Traian și doamnei Tănase Ecaterina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Bujorului nr. 21, proprietatea domnului Nanu Florin, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Baba Novac nr. 42, proprietatea doamnei Cumitu Maria, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Răsăritului nr. 3, proprietatea doamnei Nancu Sultana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Izvor nr. 34 -corp C1 și corp C2 proprietatea domnului Zica Dima, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 300% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Siretului nr. 17, proprietatea domnului Caradima Sterie, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Ion Lahovary nr. 27 proprietatea domnului Biță Constantin și a doamnei Biță Daniela Roxana, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 500% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. General Manu nr. 26 proprietatea domnului Chircorian Hacic și a doamnei Ionescu Beatrice, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Sabinelor nr. 2 proprietatea doamnei Sorescu Mioara Cristina, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind majorarea cu 400% a impozitului pe clădiri, pentru clădirea situată în municipiul Constanța, str. Pictor Nicolae Grigorescu, nr. 28, proprietatea numiților Mihail Aurel și Iliescu Camelia, ca urmare a constatării stării tehnice de clădire neîngrijită;

iniţiator: primar Decebal Făgădău

 1. Proiect de hotărâre privind alegerea președintelui de sedință.

iniţiator: primar Decebal Făgădău

PRIMARDECEBAL FĂGĂDĂU

 

Comments

comments

Politica

Guvernul Cioloş prinde contur. Iată lista de miniștri pregătită de USR

Publicat

la data de

Scris de

Premierul desemnat Dacian Cioloş şi USR PLUS au susţinut, astăzi, o şedinţă în care au pus la cale un plan de guvernare pentru noul cabinet, plan ce urmează să fie prezentat în Parlamentul României.

Lista posibililor miniştri din noul Guvern Cioloş:

Ministerul Finanţelor – Dragoş Pîslaru (fost ministru al Muncii în primul Guvern Cioloş – 2016);

Ministerul Afacerilor Interne – Alin Stoica (fost prefect al Capitalei);

Ministerul Afacerilor Externe – Dan Barna (fost vicepremier, co-preşedinte al USR PLUS);

Ministerul Justiţiei – Stelian Ion (fost ministru al Justiţiei; ministrul demis de Florin Cîţu de la care a pornit criza politică);

Ministerul Apărării Naţional – Nicu Fălcoi (senator între 2016-2020, actual deputat);

Ministerul Economiei, Antreprenoriatului şi Turismului – Claudi Năsui (fost ministru al Economiei);

Ministerul Energiei – Cristina Prună (deputat din anul 2016);

Ministerul Transporturilor şi Infrastructurii – Cătălin Drulă (fost ministru al Transporturilor);

Ministerul Agriculturii şi Dezvoltării Rurale – George Căţean (fermier şi membru al USR-PLUS);

Ministerul Mediului, Apelor şi Pădurilor – Mihai Goţiu (jurnalist, scriitor, fost senator);

Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene – Cristian Ghinea (fost europarlamentar, fost ministru al Fondurilor Europene);

Ministerul Muncii şi Protecţiei Sociale – Oana Ţoiu (deputat PLUS);

Ministerul Dezvoltării, Lucrărilor Publice şi Administraţiei – Ionuţ Moşteanu (deputat reales, purtător de cuvânt al USR PLUS);

Ministerul Sănătăţii – Ioana Mihăilă (fost ministru al Sănătăţii);

Ministerul Educaţiei – Corina Atanasiu (fost secretar de stat în Ministerul Investiţiilor şi Proiectelor Europene);

Ministerul Cercetării, Inovării şi Digitalizării – Cosette Chichirău (deputat de Iaşi);

Ministerul Culturii – Marius Manole (actor, simpatizant USR-PLUS);

Ministerul Tineretului şi Sportului – Tudor Pop (deputat USR PLUS).

Sursa: antena3.ro

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

După ce Cîțu a anunțat că bunăstarea românilor se simte deja, PSD a reacționat: „Ei se laudă și economia se scufundă“

Publicat

la data de

Scris de

PSD a reacţionat, printr-o postare pe Facebook, după ce premierul demis, Florin Cîţu, a declarat, astăzi, că „bunăstarea românilor se simte deja”.

„EI SE LAUDĂ ȘI ECONOMIA SE SCUFUNDĂ!

5 REALITĂȚI ale economiei românești pe care Guvernul demis „uită” să le spună!

 1. România – Campioană europeană la creșterea prețurilor la energie.

40% dintre gospodării deja nu își pot achita facturile la întreținere!

 1. România – Cea mai mare inflație din ultimii 11 ani.

Puterea de cumpărare a scăzut cu 14%!

 1. România – record istoric la îndatorare.

Peste 57 miliarde euro împrumutați în 2 ani de guvernare!

 1. România – record istoric la deficitul comercial.

14,6 miliarde euro deficit la 8 luni din 2021 (+ 3 miliarde față de perioada similară din 2020)!

 1. România – Campioana europeană la dobânzile împrumuturilor.

Dobânzi de 10 ori mai mari decât media UE!”, a scris PSD pe Facebook.

Comments

comments

Continuă să citești

Politica

Lui Cîțu și Vîlceanu le duduie economia în cap: „Evaluările ne obligă să nu lăsăm România pe mâna demagogilor și populiștilor“

Publicat

la data de

Scris de

Premierul Florin Cîțu și ministrul Finanțelor, Dan Vîlceanu, jubilează după ce Agenția de rating Moody’s îmbunătățește perspectiva României de la NEGATIVĂ la #STABILĂ, iar agenția de rating Standard & Poor’s reconfirmă perspectiva #STABILĂ. În timp ce românii nu mai fac față cheltuielilor din cauza exploziei de prețuri, la alde Cîțu și Vîlceanu le duduie economia în cap și spun că ei merită cu prisosință să conducă această țară.

„Agenția de rating Moody’s îmbunătățește perspectiva României de la NEGATIVĂ la #STABILĂ, iar agenția de rating Standard & Poor’s reconfirmă perspectiva #STABILĂ. Acesta este un criteriu după care, cred eu, un guvern trebuie judecat. Nu după părerea tuturor politicienilor, care pentru diferite interese aruncă în spațiul public multe neadevăruri și produc mult zgomot. Guvernul Cîțu este apreciat pentru modul serios și profesionist în care a guvernat și a pus în practică obiectivele de reformă și de consolidare fiscală pe care și le-a asumat. Este unul din motivele pentru care Florin Cîţu trebuie să rămână premierul României.“, a scris Dan Vîlceanu pe Facebook.

Premierul Florin Cîțu, spune, la rândul său, că felicită echipa guvernamentală și oamenii profesioniști care l-au susținut în implementarea măsurilor de răspuns la criză și a punctat faptul că „evaluările ne obligă să nu lăsăm guvernarea României pe mâna demagogilor și populiștilor”.

„Suntem foarte aproape de momentul în care toți românii vor simți bunăstarea. Deja începem să simțim bunăstarea. Avem resurse pe care le-am investit fără să creștem deficitul. Toate acestea se văd”, a declarat Florin Cîțu.

Sursa: stiripesurse.ro, ziare.com

Foto: INQUAM Photos

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: