Connect with us

Administratie

Primăria Constanța a publicat proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2020

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Primăria Municipiului Constanța anunță publicarea „Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020“.

Acesta vine ca urmare a indexării impozitelor și taxele locale, precum și limitelor amenzilor contravenționale ținând cont de rata inflației în conformitate cu prevederile art. 489, art. 491, respectiv ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2018 de 4,6% comunicată pe site-urile official eale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administației Publice și Ministerului Finanțelor Publice la datele de 07.02.2019și respectiv, 18.02.2019; Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parteSe aprobă impozitele şi taxele locale la nivelul municipiului Constanța, începând cu anul 2020, după cum urmează

Potrivit proiectului, este necesar ca începând cu anul 2020, nivelul impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor contravenționalesă fie indexate cu rata inflației de 4,6%, precum și să fie aplicatăo cotă adiționalăde 10,4% la impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren și impozitul pe mijloace de transport, față de nivelul aprobat începând cu anul 2019 prin Hotărârea Consiliului local nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019 cu modificările și completările aduse de Hotărârea Consiliului local nr. 507/2018

Prezentul proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020 propune spre analiză, dezbatere, avizare și aprobare o serie de modificări în privința cotelor de impozitare având în vedere execuția bugetară a unității administrativ teritoriale, astfel cum a fost prezentată de către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța prin adresa nr. 48097/08.03.2019.

Măsurile bugetare care conduc la necesitatea modificărilor nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020față de cele aplicabile în anul fiscal 2019, raportate la valorile orientative stabilite de Codul fiscal, sunt printre altele:a) scăderea bazei de impunere asupra cărora se aplică cotele defalcate din impozitul pe venit de la 16% la 10% care a condus la o diminuare a sumelor care au revenitmunicipiului Constanța în 2018 cu 27,2% față de anul 2017 în pofida faptului că procentul alocat din aceste sume s-a majorat de la 41,75% la 43% (art. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018). Este adevărat că pentru anul 2019 cota defalcată din impozitul pe venit este prognozată a se majora la 60% (prin proiectul Legii bugetului de stat), însă acest fapt trebuie corelat cu transferul către bugetul local a unor cheltuieli sociale în cuantum de aproximativ 62,5 mil. lei.b) prin OUG nr. 3/2017, începând cu data de 01.02.2017, toate tranzacțiile a căror valoare nu depășește suma de 450.000 lei nu mai sunt fac parte din categoria veniturilor asupra cărora se aplică impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare. Acestă modificare legislativă a condus la diminuarea veniturilor bugetare cu 74% în 2018 față de anul 2016. Astfel, dacă în anul 2016 suma inregistrată în această sursă de venit era de 10.000 mii lei în anul 2016, în anul 2018 aceasta a ajuns la doar 2580 mii lei.c) programele investiționale ale municipalității sunt derulate cu coparticiparea autorității publice locale la fiecare achiziție astfel că pentru a putea demara și totodată pentru a asigura derularea contractelor existente sunt necesare alocări anuale din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța. Spre exemplu, în anul 2019 se începe rambursarea creditului încheiat cu B.E.R.D pentru reînnoirea parcului auto al RATC Constanța fiind necesară asigurarea unei sume de aproximativ 12.000.000 lei.d) anul bugetar 2018 s-a încheiat pentru municipiul Constanța cu un deficit de 85.004.221 lei

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă.Art. 1Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri secalculează prin aplicarea cotei de 0,11% asupra valorii impozabile a clădirii. Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metripătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoar

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-1272 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-764 lei

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materialenesupuse unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-382 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-256 lei

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-256 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-223 lei

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic. Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-159 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-97 lei

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri de mai sus, se va plăti 75 % din suma care s-ar aplica clădirii. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau lamansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri se va plăti 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una din zonele B, C şi D ale municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metripătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare:

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-1060lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-636 lei

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materialenesupuse unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-318 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-213 lei

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-213 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-187 lei

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic. Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-133 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-80 lei

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri de mai sus, se va plăti 75 % din suma care s-ar aplica clădirii. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau lamansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri se va plăti 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențialeArt. 5 (1)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.(3) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculatăconform prevederilor alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 şi art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.(5) Impozitul/taxa pe clădiri stabilitconform alin. (4) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.Art. 6Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cupână la500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri se majorează cu o cotă adițională de 30,8%.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha:zona A-12.019 lei, zona B-7.572 lei, zona C -5181lei, zona D-2463 lei

În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât ceade terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren :

Teren arabil zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C21 lei, Zona D-17 lei;

Pășune și fâneață-zona A- 24 lei, zona B-21 lei, Zona C17 lei, Zona D-15 lei

Vie– zona A- 50 lei, zona B-38 lei, Zona C-31 lei, Zona D-21 lei

Livadă- zona A- 57 lei, zona B-50 lei, Zona C-38 lei, Zona D-31 lei

Pădure sau alt teren cu vegetație uscată: zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C-21 lei, Zona D-17 lei

Teren cu ape: zona A- 17 lei, zona B-15 lei, Zona C-10 lei.

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii. erenurile aflate în extravilanul municipiului Constanța sunt încadrate în zona A. În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local. Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cupână la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxape teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha. Zona A-18.220 lei, zona B-13.773 lei, zona C -9.425lei, zona D-4.478 lei

În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10 .000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha.

Teren arabil zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C21 lei, Zona D-17 lei;

Pășune și fâneață-zona A- 24 lei, zona B-21 lei, Zona C17 lei, Zona D-15 lei

Vie– zona A- 50 lei, zona B-38 lei, Zona C-31 lei, Zona D-21 lei

Livadă- zona A- 57 lei, zona B-50 lei, Zona C-38 lei, Zona D-31 lei

Pădure sau alt teren cu vegetație uscată: zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C-21 lei, Zona D-17 lei

Teren cu ape: zona A- 17 lei, zona B-15 lei, Zona C-10 lei.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Cote şi valori de impozitareImpozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

TAXA DE SALUBRIZARE

Cuantumul taxei de salubrizare este de: 7,5lei/lună/persoană.

Sunt scutite de la plata taxei desalubrizareurmătoarele categorii de contribuabili:a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;c)persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Taxa de salubrizarese plăteşte în 2 rate egale, respectiv:a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

IMPORTANT! Proiectul poate fi consultat:

– pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;

– pe site-ul Serviciului Public de Impozite și Taxe www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile SPIT situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 25.03.2019, inclusiv, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din municipiul Constanța, Bd. Tomis nr. 112 sau prin fax la numărul 0241/488.571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488.561, persoane de contact: Suliman Camelia şi Stan Roxana.

Comments

comments

Administratie

Consilierii locali din Constanța, chemați în ședință. Ce proiecte a inițiat Făgădău

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

În conformitate cu prevederile art. 39 alin. (1) din Legea nr. 215/2001 privind
administraţia publică locală, republicată, cu modificările şi completările ulterioare,
se convoacă Consiliul local al municipiului Constanţa  în şedinţă ordinară, joi, 28 martie 2019, ora 1200,  în Aula „Gavrilă Rican” a Universității Maritime Constanța, cu următoarea
ordine de zi:

1. Aprobarea procesului verbal al ședinței ordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 28.02.2019;

2. Aprobarea procesului verbal al ședinței extraordinare a Consiliului local al municipiului Constanța din data de 20.03.2019;

3. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Gavrilă Florin Tudor;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

4. Proiect de hotărâre privind validarea în funcţia de consilier local a domnului Tulică Marius;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

5. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, zona bulevardul 1 Mai – şoseaua Mangaliei” – faza DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

6. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Acces şi mobilitate pietonală în zona centrală a municipiului Constanţa” – faza DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

7. Proiect de hotărâre privind aprobarea indicatorilor tehnico-economici aferenţi obiectivului de investiţii „Îmbunătăţirea mobilităţii în municipiul Constanţa, între Gara CFR şi staţiunea Mamaia” – faza DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

8. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţie şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivului de investiţii „Reabilitare Şcoala Gimnazială nr. 14 Palazu Mare, Constanţa”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

9. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanţa la programul „WiFi4EU Promovarea conectivităţii la internet în comunităţile locale, în Municipiul Constanţa”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

10. Proiect de hotărâre privind aprobarea participării Municipiului Constanţa în calitate de partener în proiectul „ALT/BAU Transfer Networks, Alternative Building Activation Units” şi a cheltuielilor legate de proiect în vederea finanţării acestuia în cadrul programului Operaţional Urbact III 2014-2020;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

11. Proiect de hotărâre privind aprobarea Documentaţiei de avizare a lucrărilor de intervenţii şi a principalilor indicatori tehnico-economici pentru obiectivul de investiţii „Reamenajarea spaţiului public din zona Teatrului Naţional de Operă şi Balet Oleg Danovski” – etapa DALI;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

12. Proiect de hotărâre privind aprobarea înfiinţării „Centrului pentru persoane fără adăpost Sfânta Filofteia” în subordinea Direcţiei generale de asistenţă socială – Direcţia sprijin comunitar, în cadrul căruia vor funcţiona două servicii adresate persoanelor fără adăpost: „Adăpost de noapte” şi „Centru de zi pentru integrare/reintegrare socială”;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

13. Proiect de hotărâre privind aprobarea bugetului de venituri și cheltuieli al SC ECOSAL SRL Constanța pentru anul 2019;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

14. Proiect de hotărâre privind împuternicirea directorului SC ECOSAL SRL Constanţa pentru îndeplinirea unor proceduri de înregistrare documente la Oficiul Registrului Comerţului de pe lângă Tribunalul Constanţa şi Banca Transilvania;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

15. Proiect de hotărâre privind acordarea unui mandat special în Adunarea generală a Asociaţiei de Dezvoltare Intercomunitară „Dobrogea” reprezentantului municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

16. Proiect de hotărâre privind planul de acţiuni sau de lucrări de interes local pentru repartizarea orelor de muncă pentru beneficiarii Legii nr. 416/2001 privind venitul minim garantat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

17. Proiect de hotărâre privind achiziţia serviciilor de consultanţă şi informare juridică, asistenţă şi reprezentare juridică în legătură cu organizarea, funcţionarea, restructurarea şi integrarea serviciului public de termoficare în municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

18. Proiect de hotărâre privind aprobarea rezultatului evaluării anuale a managementului Muzeului de Artă Populară Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

19. Proiect de hotărâre privind aprobarea unor măsuri referitoare la ocuparea unui post vacant din cadrul Spitalului Clinic de Boli Infecţioase Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

20. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului referitor la condiţiile în care se realizează accesul furnizorilor de reţele publice de comunicaţii electronice pe proprietatea publică sau privată a municipiului Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

21. Proiect de hotărâre privind modificarea HCL nr. 262/2017 privind aprobarea componenței și a regulamentului de organizare și funcționare a comisiei de vânzare a bunurilor imobile proprietate privată a municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

22. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 37114/22.02.2019 ce stabilește prețul de vânzare al bunului imobil proprietate privată a municipiului Constanța, situat în stațiunea Mamaia, aferent restaurant Sirena, în suprafață de 1657 mp, în vederea vânzării directe către SC Salvator SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

23. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, aferent activului „Bufet Felix”, în suprafață de 854 mp, către SC Marina & Santis SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

24. Proiect de hotărâre privind aprobarea oportunității vânzării directe a terenului situat în municipiul Constanța, bd.Tomis nr. 1, în suprafață de 384 mp, către SC Doris Trading SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

25. Proiect de hotărâre privind aprobarea regularizării suprafeței de teren ce face obiectul contractului de concesiune nr. 29005/25.02.2002 încheiat între municipiul Constanța și SC 2×2 Camen Comerț SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

26. Proiect de hotărâre privind aprobarea raportului de evaluare nr. 52504/14.03.2019 ce stabilește diferența de preț rezultată ca urmare a modificării reglementărilor urbanistice ale terenului ce a făcut obiectul contractelor de vânzare cumpărare autentificate sub nr. 248/19.03.2004, rectificat și sub nr. 249/19.03.2004, rectificat;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

27. Proiect de hotărâre privind completarea şi actualizarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului privat al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

28. Proiect de hotărâre privind trecerea unor imobile situate în municipiul Constanța din domeniul privat în domeniul public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

29. Proiect de hotărâre pentru completarea și actualizarea HCL nr. 451/2017 privind aprobarea inventarului bunurilor care aparţin domeniului public al municipiului Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

30. Proiect de hotărâre privind preluarea unor bunuri mobile în administrarea Consiliului local al municipiului Constanța din administrarea RATC Constanța;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

31. Proiect de hotărâre pentru modificarea HCL nr. 63/2013 privind aprobarea Contractului de delegare a gestiunii serviciilor publice de administrare a domeniului public şi privat din municipiul Constanţa;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

32. Proiect de hotărâre privind dezmembrarea unui imobil aflat în domeniul privat al municipiului Constanța, poligon 3, poligon 4, lot 1/3, în vederea înscrierii în cartea funciară;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

33. Proiect de hotărâre privind acordarea dreptului de uz și servitute în favoarea E-Distribuție Dobrogea S.A. asupra unor terenuri situate în municipiul Constanța, pentru racordarea la rețeaua electrică de interes public;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

34. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Dana Ștefan, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

35. Proiect de hotărâre privind atribuirea în proprietate domnului Oprea Dorel, revoluționar, a unei suprafețe de teren reprezentând loc de veci în baza Legii nr. 341/2004
iniţiator: primar Decebal Făgădău

36. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 756 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările C şi D, în favoarea societății Stejarul SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

37. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 733 mp situat în municipiul Constanța, str. Pescarilor nr. 41, bloc FZ12, scările E şi F, în favoarea societății Stejarul SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

38. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 1.253 mp situat în municipiul Constanța, stațiunea Mamaia, Restaurant Vatra, în favoarea societății Agro Sofil SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

39. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 72,12 mp situat în municipiul Constanța, Aleea Heracleea nr. 7-9, lot 1, în favoarea societății Livani Prod SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

40. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 115 mp situat în municipiul Constanța, str. Suceava nr. 5, în favoarea doamnei Ciolacu Dumitroula-Simona;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

41. Proiect de hotărâre privind constituirea dreptului de superficie cu titlu oneros asupra terenului în suprafață de 501 mp situat în municipiul Constanța, str. Interioară 3 nr. 1, în favoarea doamnei Caluda Elena;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

42. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil S+P+5-8E – hotel-apartament, staţiunea Mamaia, zona Pinguin, investitor SC Real Estate Investment SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

43. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire imobil D+P+8E – hotel-apartament, staţiunea Mamaia, zona hotel Caraiman, investitor Bucureanu Anca;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

44. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic zonal pentru zona delimitată de şos. Mangaliei, intr. Mangaliei, calea ferată şi incinta SC Carmeco SA, iniţiator SC Ever Green Recycling SRL;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

45. Proiect de hotărâre privind aprobarea Planului urbanistic de detaliu – construire locuinţă, str. Siretului nr. 26-28, investitor Itoafă Florian;
iniţiator: primar Decebal Făgădău

46. Proiect de hotărâre privind aprobarea Regulamentului de organizare şi desfăşurare a evaluării anuale a managerului Spitalului de Boli Infecţioase Constanţa şi a componenţei comisiei de evaluare şi soluţionare a contestaţiilor.
iniţiator: primar Decebal Făgădău

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Primăria Constanța a început plantările de primăvară!

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Decorul peisagistic din Constanța a fost completat cu 50 de arbori. S-au plantat meri decorativi (malus royalty și malus floribunda), corcoduși roșii (prunus nigra) și arborii Iudei (cercis siliquastrum). Primele plantări au avut loc pe scuarurile de pe străzile Portiței, Primăverii, Nicolae Iorga, Traian și bulevardul 1 Mai. Campania va continua și în perioada următoare. Potrivit Primăriei Constanța, până în luna iunie a acestui an vor avea loc o serie de acțiuni de plantare inițiate și derulate prin grija serviciului de specialitate Gestionare Spații Verzi din cadrul Primăriei Municipiului Constanța.

„Trebuie precizat că toate exemplarele de plante achiziționate sunt din specii ornamentale de forme și culori variate, cu înflorire eșalonată pe parcursul unui an și frunziș persistent, asigurând astfel decorul pe parcursul întregului an, rezistente la condițiile specifice de climă şi sol“, se arată într-un comunicat al Primăriei Constanța.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

CJC apelează la Ministerul Culturii pentru a reabilita Teatrul de Vară din Mamaia!

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Telenovela reabilitării Teatrului de Vară din Mamaia s-ar putea încheia nu peste mult timp. Asta deoarece președintele Consiliului Județean Constanța, Horia-Marius Țuțuianu a anunțat, zilele trecute, că a depus la Ministerul Culturii un proiect privind reabilitarea și modernizarea Teatrului de Vară din Mamaia.Pentru ca acest proiect să fie realizat cât mai repede, șeful CJC i-a cerut sprijinul ministrului Culturii, Valer-Daniel Breaz, într-o întâlnire care avut loc la Prefectura Constanța, în urmă cu câteva zile, și la care au participat toți șefii instituțiilor de cultură din județul Constanța. Țuțuianu a declarat că speră ca lucrurile în cadrul acestui proiect, pe care îl consideră ca fiind unul de suflet, să decurgă cât mai repede. Valoarea lucrărilor la Teatrul de Vară Mamaia sunt estimate la 2,5 milioane de euro.

Amintim că CJC a lansat, urmă cu câteva săptămâni, invitația de participare la licitația privind atribuirea contractului în vederea elaborării documentației necesară pentru proiectul “Reabilitare și modenizare Teatru de Vară Mamaia”. Achiziția va fi una directă, conform anunțului postat pe pagina de internet a administrației județene, iar sursa de finanțare este bugetul CJ Constanța.

Pot participa toţi operatorii economici interesaţi indiferent dacă aceştia deţin sau nu cont în SICAP. Operatorii economici interesaţi pot posta oferta de preţ totală în sistemul electronic SICAP, secţiunea catalogul produse/servicii/lucrări. Autoritatea Contractantă va achiziţiona serviciile de mai sus respectând prevederile art. 43 din HG nr. 395/2016, cu modificările și completările ulterioare. Ofertantul declarat câştigător va posta oferta în

SICAP, în condiţiile în care deţine cont. În cazul în care ofertantul selectat nu va îndeplini condiţiile de participare sau refuză încheierea contractului, va fi selectat/contactat operatorul economic situat pe următorul loc, în baza criteriului de adjudecare.

Denumirea, adresa, numărul de telefon şi de fax şi adresa de e-mail a biroului de la care se pot solicita informaţii şi clarificări: Serviciul Achiziţii, Analiză Piaţă, Urmărire Contracte, Consiliul Judeţean Constanţa, Bd. Tomis nr. 51, tel. +40-241.488.413, fax +40-241.488.411, e-mail: licitaţii@cjc.ro.

Criteriul de atribuire: „cel mai bun raport calitate-preţ”.

Teatrul de vară din stațiunea Mamaia a fost un adevărat meci de ping – pong între autoritățile locale și județene, nimeni nu a reușit să pună pe picioare instituția de cultură. Ani la rând, aici s-au desfășurat festivaluri de muzică recunoscute la nivel internațional. Acum, zona este o ruină. Reamintim că la ședința CJC din 29.10.2014 consilierii județeni au adoptat Hotărârea nr. 225 privind transmiterea dreptului de administrare asupra unui bun imobil, proprietate publică a Județului Constanța, către Consiliul Local Municipal Constanța. „Consiliul Local al Municipiului Constanța are obligația de a demara lucrările de reabilitare a imobilului menționat la data de 1 noiembrie 2015. În cazul nerespectării acestei obligații, dreptul de administrare asupra imobilului încetează în condițiile legii“, se preciza în hotărârea CJC. După un an, hotărârea nu a reușit să producă efecte, iar obiectivul a revenit în administrarea CJC.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: