Connect with us

Administratie

Primăria Constanța a publicat proiectul privind stabilirea impozitelor și taxelor locale începând cu anul 2020

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Primăria Municipiului Constanța anunță publicarea „Proiectului de hotărâre privind stabilirea impozitelor și taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020“.

Acesta vine ca urmare a indexării impozitelor și taxele locale, precum și limitelor amenzilor contravenționale ținând cont de rata inflației în conformitate cu prevederile art. 489, art. 491, respectiv ale art. 493 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal, cu modificările și completările ulterioare.

Ținând cont de valoarea ratei inflației pentru anul 2018 de 4,6% comunicată pe site-urile official eale Ministerului Dezvoltării Regionale și Administației Publice și Ministerului Finanțelor Publice la datele de 07.02.2019și respectiv, 18.02.2019; Luând în considerare unul dintre scopurile asigurării autonomiei locale care are la bază dreptul să instituie și să perceapă impozite și taxe locale, pe fondul constituirii de resurse financiare pentru finanțarea activităților stabilite în competența acestor autorități,pe de o parte, precum şi condiţiile locale specifice zonei, pe de altă parteSe aprobă impozitele şi taxele locale la nivelul municipiului Constanța, începând cu anul 2020, după cum urmează

Potrivit proiectului, este necesar ca începând cu anul 2020, nivelul impozitelor și taxelor locale precum și limitele amenzilor contravenționalesă fie indexate cu rata inflației de 4,6%, precum și să fie aplicatăo cotă adiționalăde 10,4% la impozitul/taxa pe clădiri, impozitul/taxa pe teren și impozitul pe mijloace de transport, față de nivelul aprobat începând cu anul 2019 prin Hotărârea Consiliului local nr. 136/2018 privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2019 cu modificările și completările aduse de Hotărârea Consiliului local nr. 507/2018

Prezentul proiect de hotărâre privind stabilirea impozitelor şi taxelor locale la nivelul municipiului Constanța începând cu anul 2020 propune spre analiză, dezbatere, avizare și aprobare o serie de modificări în privința cotelor de impozitare având în vedere execuția bugetară a unității administrativ teritoriale, astfel cum a fost prezentată de către Direcția financiară din cadrul Primăriei municipiului Constanța prin adresa nr. 48097/08.03.2019.

Măsurile bugetare care conduc la necesitatea modificărilor nivelurilor impozitelor și taxelor locale pentru anul 2020față de cele aplicabile în anul fiscal 2019, raportate la valorile orientative stabilite de Codul fiscal, sunt printre altele:a) scăderea bazei de impunere asupra cărora se aplică cotele defalcate din impozitul pe venit de la 16% la 10% care a condus la o diminuare a sumelor care au revenitmunicipiului Constanța în 2018 cu 27,2% față de anul 2017 în pofida faptului că procentul alocat din aceste sume s-a majorat de la 41,75% la 43% (art. 6 din Legea nr. 2/2018 a bugetului de stat pe anul 2018). Este adevărat că pentru anul 2019 cota defalcată din impozitul pe venit este prognozată a se majora la 60% (prin proiectul Legii bugetului de stat), însă acest fapt trebuie corelat cu transferul către bugetul local a unor cheltuieli sociale în cuantum de aproximativ 62,5 mil. lei.b) prin OUG nr. 3/2017, începând cu data de 01.02.2017, toate tranzacțiile a căror valoare nu depășește suma de 450.000 lei nu mai sunt fac parte din categoria veniturilor asupra cărora se aplică impozitul pe venit din transferul proprietăților imobiliare. Acestă modificare legislativă a condus la diminuarea veniturilor bugetare cu 74% în 2018 față de anul 2016. Astfel, dacă în anul 2016 suma inregistrată în această sursă de venit era de 10.000 mii lei în anul 2016, în anul 2018 aceasta a ajuns la doar 2580 mii lei.c) programele investiționale ale municipalității sunt derulate cu coparticiparea autorității publice locale la fiecare achiziție astfel că pentru a putea demara și totodată pentru a asigura derularea contractelor existente sunt necesare alocări anuale din bugetul de venituri și cheltuieli al municipiului Constanța. Spre exemplu, în anul 2019 se începe rambursarea creditului încheiat cu B.E.R.D pentru reînnoirea parcului auto al RATC Constanța fiind necesară asigurarea unei sume de aproximativ 12.000.000 lei.d) anul bugetar 2018 s-a încheiat pentru municipiul Constanța cu un deficit de 85.004.221 lei

IMPOZITUL/TAXA PE CLĂDIRI PENTRU PERSOANE FIZICE

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă.Art. 1Pentru clădirile rezidențiale și clădirile-anexă, aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri secalculează prin aplicarea cotei de 0,11% asupra valorii impozabile a clădirii. Art. 2 Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată în zona A a municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metripătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoar

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-1272 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-764 lei

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materialenesupuse unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-382 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-256 lei

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-256 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-223 lei

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic. Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-159 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-97 lei

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri de mai sus, se va plăti 75 % din suma care s-ar aplica clădirii. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau lamansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri se va plăti 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Valoarea impozabilă a clădirii, exprimată în lei, situată într-una din zonele B, C şi D ale municipiului Constanţa, se determină prin înmulţirea suprafeţei construite desfăşurate a acesteia, exprimată în metripătraţi, cu valoarea impozabilă corespunzătoare:

Pentru clădirile cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă, sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic-cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-1060lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-636 lei

Clădire cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materialenesupuse unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-318 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-213 lei

Clădire-anexă cu cadre din beton armat sau cu pereţi exteriori din cărămidă arsă sau din orice alte materiale rezultate în urma unui tratament termic şi/sau chimic -cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-213 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-187 lei

Clădire-anexă cu pereţi exteriori din lemn, din piatră naturală, din cărămidă nearsă, din vălătuci sau din orice alte materiale nesupuse unui tratament termic şi/sau chimic. Cu instalaţii de apă, canalizare, electrice şi încălzire (condiţii cumulative)-133 lei, fără instalaţii de apă, canalizare, electrice sau încălzire-80 lei

În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau la mansardă utilizate ca locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri de mai sus, se va plăti 75 % din suma care s-ar aplica clădirii. În cazul contribuabilului care deţine la aceeaşi adresă încăperi amplasate la subsol, demisol şi/sau lamansardă, utilizate în alte scopuri decât cel de locuinţă, în oricare dintre tipurile de clădiri se va plăti 50% din suma care s-ar aplica clădirii.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele fizice pentru clădirile nerezidențialeArt. 5 (1)Pentru clădirile nerezidențiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea cotei de 1% asupra valorii care poate fi: a) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; b) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă; c) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în ultimii 5 ani anteriori anului de referinţă.(2) Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea persoanelor fizice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.(3) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 5 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă.(4) În cazul în care valoarea clădirii nu poate fi calculatăconform prevederilor alin. (1), impozitul/taxa se calculează prin aplicarea cotei de 2% asupra valorii impozabile determinate conform art. 2, art. 3 şi art. 4 ale prezentei anexe, coroborat cu art. 457 din Legea nr. 227/2015 privind Codul fiscal.(5) Impozitul/taxa pe clădiri stabilitconform alin. (4) se majorează cu o cotă adițională de 10,4%.Art. 6Pentru clădirile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe clădiri se majorează cupână la500%. Criteriile de încadrare a clădirilor în această categorie sunt prevăzute în hotărârea Consiliului Local de aprobare a acestora.

Calculul impozitului/taxei pe clădiri datorat de persoanele juridice

Pentru clădirile rezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,2% asupra valorii impozabile a clădirii. Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 1,3% asupra valorii impozabile a clădirii. Impozitul/taxa pe clădiri se majorează cu o cotă adițională de 30,8%.Pentru clădirile nerezidenţiale aflate în proprietatea sau deţinute de persoanele juridice, utilizate pentru activităţi din domeniul agricol, impozitul/taxa pe clădiri se calculează prin aplicarea unei cote de 0,4% asupra valorii impozabile a clădirii.Valoarea impozabilă a clădirilor aflate în proprietatea persoanelor juridice este valoarea de la 31 decembrie a anului anterior celui pentru care se datorează impozitul/taxa şi poate fi:a) ultima valoare impozabilă înregistrată în evidenţele organului fiscal;b) valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;c) valoarea finală a lucrărilor de construcţii, în cazul clădirilor noi, construite în cursul anului fiscal anterior;d) valoarea clădirilor care rezultă din actul prin care se transferă dreptul de proprietate, în cazul clădirilor dobândite în cursul anului fiscal anterior;e) în cazul clădirilor care sunt finanţate în baza unui contract de leasing financiar, valoarea rezultată dintr-un raport de evaluare întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării;f) în cazul clădirilor pentru care se datorează taxa pe clădiri, valoarea înscrisă în contabilitatea proprietarului clădirii şi comunicată concesionarului, locatarului, titularului dreptului de administrare sau de folosinţă, după caz.(6) Valoarea impozabilă a clădirii se actualizează o dată la 3 ani pe baza unui raport de evaluare a clădirii întocmit de un evaluator autorizat în conformitate cu

standardele de evaluare a bunurilor aflate în vigoare la data evaluării, depus la organul fiscal local până la primul termen de plată din anul de referinţă. În cazul în care proprietarul clădirii nu a actualizat valoarea impozabilă a clădirii în ultimii 3 ani anteriori anului de referinţă, cota impozitului/taxei pe clădiri este 5%

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE FIZICE

În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha=10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha:zona A-12.019 lei, zona B-7.572 lei, zona C -5181lei, zona D-2463 lei

În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât ceade terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren :

Teren arabil zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C21 lei, Zona D-17 lei;

Pășune și fâneață-zona A- 24 lei, zona B-21 lei, Zona C17 lei, Zona D-15 lei

Vie– zona A- 50 lei, zona B-38 lei, Zona C-31 lei, Zona D-21 lei

Livadă- zona A- 57 lei, zona B-50 lei, Zona C-38 lei, Zona D-31 lei

Pădure sau alt teren cu vegetație uscată: zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C-21 lei, Zona D-17 lei

Teren cu ape: zona A- 17 lei, zona B-15 lei, Zona C-10 lei.

În cazul unui teren amplasat în extravilan, impozitul/taxa pe teren se stabileşte prin înmulţirea suprafeţei terenului, exprimată în ha, cu suma corespunzătoare prevăzută în următorul tabel, înmulţită cu coeficientul de corecţie de 2,5 corespunzător rangului localităţii. erenurile aflate în extravilanul municipiului Constanța sunt încadrate în zona A. În cazul terenurilor agricole nelucrate timp de 2 ani consecutiv, impozitul pe teren se majorează cu 500% începând cu al treilea an, în condițile stabilite de Consiliul Local. Pentru terenurile neîngrijite situate în intravilanul localității, impozitul pe teren se majorează cupână la 500% conform criteriilor stabilite. Criteriile de încadrare a terenurilor în această categorie sunt cele prevăzute în hotărârea Consiliului Local de stabilire şi aprobare a acestora

IMPOZITUL/TAXA PE TEREN PENTRU PERSOANE JURIDICE

Calculul impozitului/taxei pe teren datorat de persoanele juridice Art. 1 (1) Impozitul/taxa pe teren se stabileşte luând în calcul suprafaţa terenului, rangul localităţii în care este amplasat terenul, zona şi categoria de folosinţă a terenului, conform încadrării făcute de consiliul local.(2) În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la categoria de folosinţă terenuri cu construcţii, impozitul/taxape teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10.000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha. Zona A-18.220 lei, zona B-13.773 lei, zona C -9.425lei, zona D-4.478 lei

În cazul terenului amplasat în intravilan, înregistrat în registrul agricol la altă categorie de folosintă decât cea de terenuri cu construcţii, impozitul/taxa pe teren se determină prin înmulţirea suprafeţei de teren, exprimată în ha prin transformarea din mp conform formulei 1ha = 10 .000 mp, cu suma corespunzătoare, exprimată în lei/ha.

Teren arabil zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C21 lei, Zona D-17 lei;

Pășune și fâneață-zona A- 24 lei, zona B-21 lei, Zona C17 lei, Zona D-15 lei

Vie– zona A- 50 lei, zona B-38 lei, Zona C-31 lei, Zona D-21 lei

Livadă- zona A- 57 lei, zona B-50 lei, Zona C-38 lei, Zona D-31 lei

Pădure sau alt teren cu vegetație uscată: zona A- 31 lei, zona B-24 lei, Zona C-21 lei, Zona D-17 lei

Teren cu ape: zona A- 17 lei, zona B-15 lei, Zona C-10 lei.

IMPOZITUL PE SPECTACOLE

Cote şi valori de impozitareImpozitul pe spectacole se calculează prin aplicarea cotei de impozit de 2% la suma încasată din vânzarea biletelor de intrare şi a abonamentelor.

TAXA DE SALUBRIZARE

Cuantumul taxei de salubrizare este de: 7,5lei/lună/persoană.

Sunt scutite de la plata taxei desalubrizareurmătoarele categorii de contribuabili:a) veteranii de război, văduvele de război şi văduvele nerecăsătorite ale veteranilor de război;b) persoanele prevăzute la art. 1 al Decretului-lege nr. 118/1990, republicat, cu modificările şi completările ulterioare, şi persoanele fizice prevăzute la art. 1 din Ordonanţa Guvernului nr. 105/1999, aprobată cumodificări şi completări prin Legea nr. 189/2000, cu modificările şi completările ulterioare;c)persoanele cu handicap grav sau accentuat, persoanele încadrate în gradul I de invaliditate şi reprezentanţii legali ai minorilor cu handicap grav sau accentuat şi ai minorilor încadraţi în gradul I de invaliditate.

Taxa de salubrizarese plăteşte în 2 rate egale, respectiv:a) rata I, până la data de 31 martie inclusiv;b) rata a II-a, până la data de 30 septembrie inclusiv.Taxa de salubrizare de până la 50 de lei inclusiv, se plătește integral până la primul termen de plată.

IMPORTANT! Proiectul poate fi consultat:

– pe site-ul Primăriei Municipiului Constanţa www.primaria-constanta.ro la secțiunea „Transparență decizională” şi la sediul acesteia situat pe Bd. Tomis nr. 51;

– pe site-ul Serviciului Public de Impozite și Taxe www.spit-ct.ro la secțiunea „Transparență decizională” sau la sediile SPIT situate pe Bd. Tomis nr. 112, str. Sulmona nr. 22, str. Nicolae Grindeanu nr. 66, str. Badea Cârţan, nr. 3 și Bd. Alexandru Lăpuşneanu nr. 116C.

În temeiul prevederilor art. 7 alin. (4) din Legea nr. 52/2003, până la data de 25.03.2019, inclusiv, se pot trimite propuneri, sugestii sau opinii cu privire la proiectul de hotărâre supus dezbaterii publice prin următoarele modalități: prin e-mail la adresa sj@spit-ct.ro, prin poştă la adresa din municipiul Constanța, Bd. Tomis nr. 112 sau prin fax la numărul 0241/488.571.

Informaţii suplimentare pot fi obţinute la numărul de telefon 0241/488.561, persoane de contact: Suliman Camelia şi Stan Roxana.

Comments

comments

Administratie

Primăria Constanța caută director pentru Direcția Achiziții și Investiții Publice. Ce condiții impune

Mihaela Tîrpan

Publicat

la data de

Scris de

Primăria Municipiului Constanţa organizează concurs de promovare la sediul din bd. Tomis, nr.51, pentru ocuparea unei funcţii publice de conducere vacante, astfel:

1.Director executiv, gradul II, Direcţia Achiziţii şi Investiţii Publice – 1 post

Pregătirea de specialitate : studii superioare de lungă durată  absolvite cu diplomă de licență sau echivalentă cu specializarea ştiinţe  juridice, inginereşti, economice

– studii de masterat sau postuniversitare în domeniul administraţiei publice, management, ori în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, să fie numiţi într-o funcţie publică din clasa I, minim 7 ani vechime în specialitatea studiilor necesare exercitării funcţiei publice, să nu aibă în cazierul administrativ o sancţiune disciplinară neradiată în condiţiile legii.

Proba scrisă se va desfăşura în data de 25.06.2019, ora 10:00, iar interviul candidaţilor admişi la data de 27.06.2019, ora 14:00.

Dosarele de înscriere se depun în termen de 20 de zile de la data publicării anunţului, la sediul Primăriei Municipiului Constanţa, camera 218.

Condiţiile de participare, bibliografia, actele necesare înscrierii la concurs sunt afişate la sediul instituţiei și pe site-ul www.primaria-constanta.ro.

 

Date de contact: tel. 0241/488137, fax 0241/488147, e-mail resurse.umane@primaria-constanta.ro.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

(Foto) Exercițiu pentru stoparea imigrației la Marea Neagră

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Fenomenul migrației și gestionarea imigrației și integrării refugiaților au devenit unele dintre preocupările constante ale omenirii în ultimii ani. Acesta este motivul pentru care Primăria Municipiului Constanța a sprijinit organizarea Exercițiului combinat cu mijloace de mobilitate navală și aeriană pentru stoparea imigrației ilegale la Marea Neagră, organizat de Ministerul Afacerilor Interne cu sprijinul Administrației Porturilor Maritime Constanța.

Exercițiul se desfășoară în cadrul cursului ”Challenges of securing maritime areas for the European Union”, organizat de Colegiul Național de Afaceri Interne sub egida Colegiului European de Securitate și Apărare, în parteneriat cu Academia Navală ”Mircea cel Bătrân”, Academia Navală ”Nicola Vaptsarov” de la Varna și cu sprijinul Inspectoratului General al Poliției de Frontieră – Garda de Coastă.

Cursul de Securitate Maritimă reprezintă una dintre cele mai înalte forme de instruire existente la nivelul Uniunii Europene a cadrelor statelor membre implicate în realizarea Politicii de Securitate și Apărare Comune orientate pe problema securității maritime.

Reamintim că Primăria Municipiului Constanța este partener în cadrul proiectului „Snapshots from the borders – Small towns facing the global challenges of Agenda 2030”, al cărui lider de proiect este municipalitatea din Lampedusa și Linosa, care aduce în prim plan provocările pe care fluxurile migratorii le au asupra orașelor, în special asupra celor aflate la graniță.

Comments

comments

Continuă să citești

Administratie

Continuă procesul de mutare în case de tip familial a copiilor instituționalizați. CJC a semnat alte trei contracte

Tatian Iorga

Publicat

la data de

Scris de

Președintele Consiliului Județean Constanța (CJC), Marius-Horia Țuțuianu, împreună cu Sirma Caraman, secretar de Stat în Ministerul Dezvoltării Regionale și Administrației Publice, Luminița Mihailov, director General al Agenției pentru Dezvoltare Regională Sud-Est, dar și cu Petre Dinică, director general al Direcției Generale de Asistență Socială și Protecția Copilului Constanța, au semnat, astăzi, 23 mai, contractele de finanțare pentru proiectele „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”, „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont” și „Sprijin pentru o viață normală”. Prin aceste proiecte, Consiliul Judeţean Constanţa urmăreşte creşterea calității vieții persoanelor aflate în regim instituționalizat.

„Finanțările joacă un rol important pentru autoritățile locale din județul Constanța. Dacă luna trecută am semnat 4 contracte în parteneriat cu DGASPC, astăzi am semnat încă 3 contracte, cu o valoare totală de aproximativ 14 milioane de lei, din care contribuția Consiliului Județean Constanța este de aproximativ 1,2 milioane de lei. Toate aceste proiecte sunt deosebit de importante pentru județul Constanța și, mai ales, pentru cei care au nevoie de asistență socială la cele mai înalte standarde. Cei care vor beneficia de aceste servicii formează o categorie specială, oameni care au nevoie de atenția și susținerea noastră și este firesc să fim motivați și să gândim modalități prin care să venim în întâmpinarea nevoilor lor și să îi sprijinim pentru a duce o viață normală”, a declarat Țuțuianu.

Contractele semnate azi vor fi implementate de Direcția Generală de Asistență Socială și Protecția Copilului în parteneriat cu Consiliul Județean Constanța și vor fi finalizate până la sfârșitul anului 2020. Directorul General al DGASPC Constanța, Petre Dinică, a prezentat fiecare proiect în parte nu înainte de a declara că cele trei proiecte se înscriu în strategia națională, dar și în cea județeană, de dezvoltare a serviciilor sociale.

„DGASPC Constanța a depus pentru finanțare 4 proiecte pe POR (Programul Operațional Regional). Unul dintre ele a fost semnat luna trecută; astăzi este rândul celorlalte două, iar al patrulea – Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Cristina – se află deja pe masa Ministerului Dezvoltării în vederea aprobării“, a precizat Petre Dinică.

PREZENTAREA PROIECTELOR:

Titlul proiectului: „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul“ COD SMIS 119917

Finanțare: Programul Operațional Regional  2014-2020 P.O.R.2017/8/8.1/8.3/C Grup vulnerabil: copii

Obiective:

1.1: Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în orașul Murfatlar, str. Ion Creangă, nr. 27, județul Constanța, aferente proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul”                                                                                                     1.2: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat pe str. Pandurului, Nr.120, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi aferent proiectului „Închiderea Centrului de Plasament Delfinul” (durata de impementare 18 luni)

Finanțare: 4.509.883,09 lei – contribuția Consiliului Județean Constanța: 90.197,66 lei

Titlul proiectului: “Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”, COD SMIS 116058

Finanțare: Programul Operațional Regional  2017/8/8.1/8.3/C/1 Grup vulnerabil: copii

Obiective:

1.1: Construirea și dotarea a două Case de Tip Familial în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79P, județul Constanța, aferent proiectului „Închiderea Complexului de Servicii Comunitare Orizont”                                                                                               1.2: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în comuna Lumina, str. Morii, nr. 79J, județul Constanța, în vederea deschiderii unui Centru de Zi de Recuperare destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” și din comunitate.

1.3: Reabilitarea/modernizarea/dotarea imobilului situat în str. Horia Agarici , nr.5, județul Constanța în vederea deschidereii unui Centru de Zi de Recuperare destinat copiilor cu dizabilități/beneficiarilor din cadrul Complexului de Servicii Comunitare „Orizont” și din comunitate (durata de impementare 18 luni)

Finanțare: 5.652.727,51 lei – contribuția Consiliului Județean Constanța: 90.576,00 lei;

Titlul proiectului: “Sprijin pentru o viață normală”  RCE 212

Finanțare: Programul de Interes Național „Înființarea de servicii sociale de tip centre de zi, centre respiro/centre de criză și locuințe protejate în vederea dezinstituționalizării persoanelor cu dizabilități aflate în instituții de tip vechi și pentru prevenirea instituționalizării persoanelor cu dizabilități din comunitate

Obiective:

1.1: Construirea a patru locuințe protejate în localitatea Băneasa, comuna Băneasa, județul Constanța a câte 10 locuri/per locuință

1.2: Modernizarea/reabilitarea/dotarea imobilului din localitatea Băneasa, comuna Băneasa, Județul Constanța în vederea deschiderii unui Centru de zi cu o capacitate de 30 de locuri, destinat beneficiarilor serviciilor de tip Locuințe Protejate și din comunitate.

Finanțare: 3.533.186 lei – contribuția Consiliului Județean Constanța: 980.186 lei

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: