Connect with us

Anunturi/Licitatii

Primăria Peștera face angajări la Poliția Locală. Vezi dacă te încadrezi

Mihaela Tîrpan

Publicat

la

Primăria comunei Peştera, judeţul Constanţa, organizează conform Legii nr.188/1999 la sediul instituţiei din str. Izvorului, nr.25A, concurs pentru ocuparea pe durată determinată, a unei funcţii publice de execuţie temporar vacante de Poliţist local clasa III grad profesional principal, din cadrul compartimentului Poliţie locală în perioada: 23-27.11.2017.

Concursul se va desfăşura astfel:

– proba scrisă în data de 23.11.2017, orele 10.00;

– interviu pentru candidaţii admişi la proba scrisă în data de 27.11.2017, orele 10.00.

Condiţii de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
 • permis de conducere categoria B.
 • Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici (r2).

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul instituţiei în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Oficial(13.11-20.11.2017).

Relaţii suplimentare  la telefon : 0241856872, mail primariapestera@yahoo.com sau la sediul instituţiei.

Condiţii de participare:

 • studii medii absolvite cu diplomă de bacalaureat;
 • vechime în specialitatea studiilor 5 ani;
 • permis de conducere categoria B.

Candidaţii trebuie să îndeplinească condiţiile prevăzute de art. 54 din Legea nr. 188/1999  privind Statutul funcţionarilor publici (r2):

 • are cetăţenia română şi domiciliul în România;
 • cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
 • are vârsta de minimum 18 ani împliniţi;
 • are capacitate deplină de exerciţiu;
 • are o stare de sănătate corespunzătoare funcţiei publice pentru care candidează, atestată pe bază de examen medical de specialitate;
 • îndeplineşte condiţiile de studii prevăzute de lege pentru funcţia publică;
 • îndeplineşte condiţiile specifice pentru ocuparea funcţiei publice;
 • nu a fost condamnată pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului sau contra autorităţii, infracţiuni de corupţie şi de serviciu, infracţiuni care împiedică înfăptuirea justiţiei, infracţiuni de fals ori a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei publice;
 • nu a fost destituită dintr-o funcţie publică sau nu i-a încetat contractul individual de muncă pentru motive disciplinare în ultimii 7 ani;
 • nu a desfăşurat activitate de poliţie politică, astfel cum este definită prin lege.

În vederea participării la concurs, în termen de 8 de zile de la data publicării anunţului în Monitorul Ofical partea a III-a(13.11.2017), respectiv pana la data de  20.11.2017 .

Candidaţii  depun dosarul de concurs la secretarul comisiei, care va conţine în mod obligatoriu:

 • formularul de inscriere ANEXA 3;
 • curriculum vitae, modelul comun European;
 • copia actului de identitate;
 • copii ale diplomelor de studii, certificatelor si altor documente care atesta efectuarea unor specializari si perfectionari;
 • copia carnetului de munca si dupa caz, a adeverintei eliberate de angajator pentru perioada lucrata, care sa ateste vechimea in munca si, dupa caz, in specialitatea studiilor necesare ocuparii functiei publice Anexa 2D;
 • copia adeverintei care atesta starea de sanatate corespunzatoare, eliberata cu cel mult 6 luni anterior derularii concursului de catre medicul de familie al candidatului;
 • cazierul judiciar;
 • declaratia pe propria raspundere sau adeverinta care sa ateste calitatea sau lipsa calitatii de lucrator al Securitatii sau colaborator al acesteia.

Adeverintele care au un alt format decat cel prevazut de HG nr.611/2008trebuie sa cuprinda elemente similare celor prevazute, in anexa nr. 2D si din care sa rezulte cel putin urmatoarele informatii: functia/functiile ocupata/ocupate, nivelul studiilor solicitate pentru ocuparea acesteia/acestora, temeiul legal al desfasurarii activitatii, vechimea in munca acumulata, precum si vechimea in specialitatea studiilor.”

Copiile de pe actele prevazute mai sus, se prezinta in copii legalizate sau insotite de documentele originale, care se certifica pentru conformitatea cu originalul de catre secretarul comisiei de concurs.

Cazierul judiciar poate fi inlocuit cu o declaratie pe propria raspundere. In acest caz, candidatul declarat admis la selectia dosarelor si care nu a solicitat expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta are obligatia de a completa dosarul de concurs cu originalul documentului pe tot parcursul desfasurarii concursului, dar nu mai tarziu de data si ora organizarii interviului, sub sanctiunea neemiterii actului administrativ de numire. In situatia in care candidatul solicita expres la inscrierea la concurs preluarea informatiilor direct de la autoritatea sau institutia publica competenta, extrasul de pe cazierul judiciar se solicita potrivit legii si procedurii aprobate la nivel institutional.

Formularele tip se pun la dispozitia candidatilor de catre autoritatea sau institutia publica organizatoare a concursului din oficiu, de către secretarul comisiei .

Bibliografie

 • Legea nr. 155/2010 – Legea poliţiei locale;
 • G .nr. 1332/2010 privind aprobarea Regulamentului – cadru de organizare şi funcţionare a poliţiei locale;
 • Legea nr.188/1999 privind Statutul funcţionarilor publici republicată (r2), cu modificările şi completările ulterioare; CAP.I, II, V SECTIUNEA 1 SI 2, CAP.VIII;
 • Legea nr.7/2004 privind Codul de conduită a funcţionarilor publici, modificată şi completată prin Legea nr.50/2007;
 • Legea nr.61/1991 pentru sancţionarea faptelor de încălcare a unor norme de convieţuire socială, a ordinii şi liniştii publice, republicată;
 • Ordonanţa nr.2/2001 privind regimul juridic al contravenţiilor, cu modificările şi completările ulterioare;
 • Constituţia României.

 

Comments

comments

Anunturi/Licitatii

Finalizarea proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE TURISTICĂ”

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

Comunicat de presă, 15.01.2021

Development Cosmad SRL, în calitate de Beneficiar, anunță finalizarea proiectului „CONSTRUIRE ȘI DOTARE PENSIUNE TURISTICĂ”, cod MySMIS 110469, finanțat prin Programul Operaţional Regional 2014-2020, Axa prioritară 2: “Îmbunătăţirea competitivităţii întreprinderilor mici şi mijlocii”, prioritatea de investiție 2.1: “Promovarea spiritului antreprenorial, în special prin facilitarea exploatării economice a ideilor noi și prin încurajarea creării de noi întreprinderi, inclusiv prin incubatoare de afaceri”.

Obiectivul general al proiectului este desfășurarea unei activități lucrative în turism, în mun. Mangalia, localitatea Olimp, județul Constanța, prin finalizarea construcției, amenajarea și utilarea pensiunii.

Obiectivele specifice ale proiectului:

 1. Construire și dotare pensiune turistică
 2. Crearea unui loc de muncă
 3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății

Rezultatele proiectului sunt:

 1. Construire și dotare pensiune turistică
 2. Creșterea numărului de angajați astfel: 1 recepționer
 3. Creșterea cifrei de afaceri și a profitului societății

Valoarea totală a proiectului este de 1.346.695,44 lei, din care valoarea contribuției din FEDR este de 713.030,51 lei.

Impactul investiției la nivelul localității/regiunii constă în:

– Crearea unui loc de muncă cu normă întreagă (scăderea șomajului în zonă);

– Creșterea veniturilor la bugetele locale, prin înființarea noii pensiuni turistice și desfășurarea noii activități economice;

– Diminuarea impactului asupra mediului prin montarea de panouri solare.

 

Informaţii suplimentare despre proiect se pot obţine la: Development Cosmad SRL, Bociog Dragoș, Manager de proiect Tel: 0735179393; E-mail: bociog.dragos@gmail.com

Investim în viitorul tău! Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Regional 2014-2020.

Download (PDF, 214KB)

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

MKL Vama Veche SRL, grant pentru capital de lucru (Comunicat)

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

DEMARARE PROIECT CAPITAL DE LUCRU

Comunicat de presă din 07.01.2020

MKL Vama Veche SRL anunta lansarea proiectul cu titlul ”Masura 2” proiect nr RUE 589 înscris în cadrul Măsurii ”Granturi pentru capital de lucru”, instituită prin OUG nr 130/2020.

Proiectul se derulează pe o perioada de maxim 12 luni, începând cu data semnării contractului de finanțare cu Ministerul Economiei, Energiei si Mediului de Afaceri/ AIMMAIPE , respectiv 18.12.2020

 Obiectivul proiectului îl reprezintă sprijinirea MKL Vama Veche SRL

Proiectul are printre principalele rezultate, următoarele:

– menținerea activității pe o perioada de minim 6 luni,

– menținerea/suplimentarea numărului locurilor de munca față de data depunerii cererii, pe o perioadă de minimum 6 luni, la data acordării granturilor

Valoarea proiectului este de 199,084.8375 (valoarea totala) din care : 173,117.25 lei grant si 25,967.5875 lei cofinanțare.

Proiect cofinanțat din Fondul European de Dezvoltare Regională prin Programul Operațional Competitivitate 2014-2020

Date de Contact

Persoană de contact: Miclău Andrei

Email: miclauandrei@gmail.com

Telefon: 0745802035

MKL Vama Veche SRL

Download (PDF, 138KB)

Comments

comments

Continuă să citești

Anunturi/Licitatii

Comunicat de presă începere proiect – Development Cosmad SRL

Adrian Cârlescu

Publicat

la data de

Scris de

COMUNICAT DE PRESĂ ȊNCEPERE PROIECT
“Granturi pentru capital de lucru acordate IMM-urilor” din cadrul schemei de ajutor de stat instituite prin ORDONANTA nr. 130 din 31 iulie 2020 privind unele masuri pentru acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operational Competitivitate 2014-2020, in contextul crizei provocate de COVID-19
Data: 22 Decembrie 2020

Numele beneficiarului: Development Cosmad SRL

Obiectiv masurii:
Acordarea de sprijin financiar din fonduri externe nerambursabile, aferente Programului Operațional Competitivitate 2014 – 2020, denumit în continuare POC, în contextul crizei provocate COVID-19, pentru beneficiarii prevăzuți la alin. (3), a căror activitate a fost afectată de răspândirea virusului SARS – CoV-2 sau a căror activitate a fost interzisă prin ordonanțe militare pe perioada stării de urgență sau îngrădite pe perioada stării de alertă

Valoarea totala a proiectului: 611.505,7725 RON
Sumă solicitată (RON): 531.744,15
Valoare cofinanțare (RON): 79.761,6225

Contract de finantare: nr. M2-1309 din 08.12.2020

Durata Contractului:
Contractul s-a încheiat pe o perioadă de maxim 1 an, începând cu data intrării în vigoare. Contractul se desfăşoară pe parcursul a două perioade:
– o perioadă de implementare de maxim 180 zile calculate din momentul plăţii ajutorului financiar către beneficiar, perioadă în care beneficiarul are obligaţia efectuării cheltuielilor şi încărcării în aplicaţie (în front office) a facturilor, documentelor de plată şi raportului de progres sub sancţiunea recuperării ajutorului financiar nerambursabil;
– o perioadă de 6 luni de menţinere sau suplimentare a locurilor de muncă existente la momentul înscrierii precum şi a activităţii pe o perioadă de minim 6 luni de la obţinerea finanţării. În situaţia în care, pe perioada contractuală beneficiarul ajunge în situaţia de închidere operaţională, faliment, dizolvare sau insolvenţă, se va proceda la recuperarea ajutorului de stat acordat prin Program;
– cele două perioade de implementare şi monitorizare alcătuiesc împreună termenul contractual de maxim 1 an în care se desfăşoară prezentul contract, conform procedurii de implementare.

Data începerii implementării proiectului: 17/12/2020 (data plății ajutorului financiar către beneficiar)
Data finalizării implementării proiectului: 15/06/2021

Proiect cofinanțat din Programul Operațional Competitivitate, Axa prioritară 3 – Sprijinirea IMM-urilor ca reacție la pandemia COVID – 19, Prioritatea de investiții 3d – Sprijinirea capacității IMM-urilor de a crește pe piețele regionale, naționale și internaționale și de a se angaja în procesele de inovare, Acțiunea 3.1.1. Sprijin pentru IMM-uri în vederea depășirii crizei economice generate de pandemia COVID – 19.

Development Cosmad SRL Adresa: Municipiul Mangalia, Str. Albatros nr. 3, bl. 103, sc. B, Parter, ap. 4, județ Constanța Date contact: bociog.dragos@gmail.com, 0735179393

Download (PDF, 282KB)

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: