Connect with us

Societate

România pe locul I în Europa

Avatar

Publicat

la

harta

                  verde intens=viteza cea mai mare; roşu=viteza cea mai mică

Este ştiu de multă vreme că Romănia este lider în tehnologia informaţiei, fapt reconfirmat de o clasificare a statelor europene în funcţie de viteza de conectare la Internet.
Clasamentul a fost realizat pe baza informaţiilor furnizate de Net Index şi evidenţiază că ţări europene puternice, precum Marea Britanie, Germania, Franţa, Italia, sunt mult în urma României :
1. Romania 55.67 Mbps
2. Olanda 46.88 Mbps
3. Elveţia 45.59 Mbps
4. Lituania 45.51 Mbps
5. Letonia 39.15 Mbps
6. Danemarca 36.56 Mbps
7. Luxemburg 36.46
8. Belgia 35.13 Mbps
9. Ungaria 33.39
10. Cehia 30.58
11. Bulgaria 32.22
12. Franţa 31.51
13. Marea Britanie 29.41
14. Finlanda 28.68
15. Spania 27.29
16. Germania 26.78
17. Estonia 26.21
18. Portugalia 26.12
19. Slovacia 23.96
20. Austria 22.75
21. Polonia 20.36
22. Slovenia 20.22
23. Irlanda 19.76
24. Cipru 9.85
25. Grecia 8.87
26. Italia 8.73
27. Croaţia 7.30
Clasificarea a fost publicată, la începutul acestei luni, pe un site italian. Autorul ştirii, face un comentariu uşor tendenţios, referindu-se la acest clasament:
,, In testa c’è, a sorpresa, la Romania, che ha una connessione 7 volte più potente di quella italiana, seguita da Olanda (6 volte l’Italia), Svezia, Lituania ed Lettonia (5 volte).”
,, În frunte este, în mod surprinzător, România, care are o conexiune de 7 ori mai puternică decât cea italiană, urmată de Olanda ( de 6 ori Italia ), Elveţia, Lituania şi Letonia ( de 5 ori Italia).”
Jurnalistul italian nu ştie că ,, româna este a doua limbă vorbită în birourile Microsoft din întreaga lume”. Afirmaţia aparţine unui oficial american, Bruce Andrews, adjunctul Secretarului pentru Comerţ din cadrul Departamentului Comerţului din SUA, care a participat la Summitul Regional de Securitate Cibernetică, organizat anul trecut la Palatul Parlamentului.

Surse: AGERPRES şi http://www.blitzquotidiano.it/foto-notizie/classifica-connessione-internet-europa-romania-1a-italia-2354511/

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

12 posturi vacante, scoase la concurs de Universitatea ”Ovidius”. Vezi dacă te încadrezi

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Universitatea „Ovidius” din Constanţa organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale de conducere/execuţie, vacante, după cum urmează:

 • 1 post inginer S I – director tehnic și administrativ în cadrul Direcției Tehnice și Administrative;
 • 1 post inginer SI – Șef Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții în cadrul Direcției Tehnice și Administrative;
 • 1 post inginer S II – Șef Birou Pază în cadrul Direcției Generale și Administrative;
 • 1 post administrator patrimoniu SI – Șef Birou Prevenire și Protecție în cadrul Direcției Generale și Administrative;
 • 1 post inginer S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții;
 • 1 post inginer S II în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții;
 • 1 post inginer sistem S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Administrare și întreținere Rețele și Echipamente IT;
 • 2 posturi administrator patrimoniu S I în cadrul Direcției Tehnice și Birou Achiziții Publice;
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Magazia Centrală;
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune, Inventariere și Casare;
 • 1 post administrator patrimoniu M I în cadrul Compartimentului Control financiar de Gestiune, Inventariere și Casare.

Potrivit unui anunț al Universității ”Ovidius”, pentru a ocupa un post contractual vacant sau temporar vacant candidații trebuie să îndeplinească următoarele condiții generale, conform art. 3 al Regulamentului-cadru aprobat prin Hotărârea Guvernului nr. 286 din 23 martie 2011, cu modificările și completările ulterioare:

 • a) are cetățenia română, cetățenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparținând Spațiului Economic European și domiciliul în România;
 • b) cunoaște limba română, scris și vorbit;
 • c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
 • d) are capacitate deplină de exercițiu;
 • e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinței medicale eliberate de medicul de familie sau de unitățile sanitare abilitate;
 • f) îndeplinește condițiile de studii și, după caz, de vechime sau alte condiții specifice potrivit cerințelor postului scos la concurs;
 • g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârșirea unei infracțiuni contra umanității, contra statului ori contra autorității, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiției, de fals ori a unor fapte de corupție sau a unei infracțiuni săvârșite cu intenție, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcției, cu excepția situației în care a intervenit reabilitarea.

Condițiile specific necesare în vederea participării la concurs și a ocupării funcției contractual sunt:

 • 1 post inginer S I – director tehnic și administrativ în cadrul Direcției Tehnice și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul construcții, mecanic și automatizări;
  • vechimea în specialitate – 7 ani.
 • 1 post inginer SI- Șef Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții în cadrul Direcției Tehnice și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul consttucți, mecanic și automatizări;
  • vechimea în specialitate – 7 ani.
 • 1 post inginer S II – Șef Birou Pază în cadrul Direcției Generale și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare de licență;
  • vechimea în specialitate – 4 ani;
  • atestat profesional conform Legii nr. 333/2003.
 • 1 post administrator patrimoniu SI – Șef Birou Prevenire și Protecție în cadrul Direcției Generale și Administrative:
  • studii necesare – studii superioare de licență în domeniile – științe inginerești, științe agricole și silvice;
  • vechimea în specialitate – 7 ani;
  • diplomă/certificat absolvire curs în domeniul securității și sănătății în muncă, cu conținut minim celui prevăzut în anexa nr. 6 b din H.G. nr. 1425/2006, cu durata de cel puțin 80 ore sau diplomă de master sau doctor în domeniul securității și sănătății în munca;
  • diplomă/certificat absolvire al unui program de învățământ postuniversitar în domeniul securității și sănătății în muncă, cu durată de cel puțin 180 ore sau diplomă de master sau doctor în domeniul securității și sănătății în muncă.
 • 1 post inginer S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul construcții civile;
  • vechimea în specialitate – 7 ani;
  • atestat MLPAT dirigente de șantier, minim domeniu 2.2.
 • 1 post inginer S II în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Tehnic Patrimoniu și Investiții:
  • studii necesare – studii superioare tehnice, specializare instalații electrice, sanitare, termice și ventilație;
  • vechimea în specialitate – 4 ani.
 • 1 post inginer sistem S I în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Birou Administrare și întreținere Rețele și Echipamente IT:
  • studii necesare – studii superioare în domeniul informatic sau tehnic;
  • vechimea în specialitate – 7 ani.
 • 2 posturi administrator patrimoniu S I în cadrul Direcției Tehnice și Birou Achiziții Publice:
  • studii necesare – stadii superioare în domeniul tehnic;
  • vechimea în specialitate – 7 ani din care cel puțin 2 ani în achiziții publice;
  • diplomă/certificate absolvire curs în domeniul achizițiilor publice.
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Direcției Tehnice și Administrative, Magazia Centrală:
  • studii necesare – studii superioare de licență;
  • vechimea în specialitate – minimum 1 an.
 • 1 post administrator patrimoniu S III în cadrul Compartimentului Control Financiar de Gestiune, Inventariere și Casare:
  • studii necesare – studii superioare de licență;
  • vechimea în specialitate – minimum 1 an.
 • 1 post administrator patrimoniu M I în cadrul Compartimentului Control financiar de Gestiune, Inventariere și Casare:
  • studii necesare – studii liceale cu diplomă de bacalaureat;
  • vechimea în specialitate – minimum 7 ani.

Concursul se va organiza conform următorului calendar:

 • 02 februarie 2021, ora 16.00: termenul limită de depunere a dosarelor;
 • 10 februarie 2021, ora 10.00: proba scrisă;
 • 16 februarie 2021, ora 10.00: proba interviu.

Conform art. 6 al Regulamentului-cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială.  Relaţii suplimentare la sediul Universităţii „Ovidius” din Constanţa – Direcţia Resurse Umane, Biroul Personal – Cămin I – camera 14 , bd. Mamaia nr. 124, telefon 0241.606.441.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

Șase aeronave spaniole vor ateriza la Baza Aeriană de la Mihail Kogălniceanu

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

Un detaşament al Forțelor Aeriene Spaniole, format din aproximativ 130 de militari (piloți și personal tehnic) şi având în dotare şase aeronave Eurofighter Typhoon, va executa misiuni de Poliție Aeriană Întărită (enhanced Air Policing) sub comandă NATO, în lunile februarie și martie, împreună cu aeronavele F-16 Fighting Falcon, MiG-21 LanceR și militarii Forțelor Aeriene Române.

Misiunile de Poliție Aeriană și antrenamentele desfășurate în comun contribuie la dezvoltarea capacităţii de reacţie şi descurajare, precum și la consolidarea interoperabilităţii dintre Forțele Aeriene Române și Forțele Aeriene Spaniole, demonstrând implicare și determinare în contextul provocărilor generate de pandemia COVID -19.

Dislocarea detașamentului spaniol în Baza 57 Aeriană Mihail Kogălniceanu este parte a implementării Planului de acţiune pentru asigurarea capacităţii operaţionale a NATO pe flancul estic al Alianței atât în zona de nord, cât și în zona de sud și demonstrează unitatea și determinarea NATO ca răspuns la provocările mediului de securitate.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

(Update) Avarie RADET. Locuitorii cartierului Brătianu, fără căldură și apă caldă

Maria Ionescu

Publicat

la data de

Scris de

O nouă avarie a rețelei de transport a energiei termice s-a produs în cursul zilei de azi în municipiul Constanța.

Aceasta a apărut pe rețeaua de transport pe str. Verde, motiv pentru care se oprește furnizarea energiei termice în zona cartierului Brătianu.

”Echipele de intervenție ale R.A.D.E.T Constanța au început lucrările pe care le vor finaliza  în cel mai scurt timp.

Estimăm reînceperea furnizării energiei termice în cursul acestei după-amiezi. Vă mulțumim de înțelegere și ne cerem scuze consumatorilor noștri afectați de această avarie.”, precizează reprezentanții RADET Constanța.

Pentru mai multe informații, puteți suna la Dispeceratul NON-STOP: 0241 616 792.

Update:

În urmă cu puțină vreme, reprezentanții RADET au  anunțat finalizarea lucrării de reparație.

”Lucrarea de avarie înregistrată pe rețeaua de transport str. Verde a fost finalizată și a început încărcarea instalației. Estimăm că in jurul orei 11:00 întreaga zonă afectată de avarie va beneficia de căldură și apă caldă de consum.”, a precizat Biroul de presă al RADET.

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: