Connect with us

Societate

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia face angajări. Iată ce posturi sunt vacante

Published

on

Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia organizează concurs de recrutare pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante de:

 • șef serviciu achiziții publice, contractare, aprovizionare, transport, specialitate juridică – 1 post;
 • referent de specialitate debutant, specialitate juridică – 1 post;
 • muncitor necalificat – 1 post;
 • muncitor calificat IV, ospătar – 1 post;
 • băieș – 2 posturi.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • șef serviciu:
  • diplomă de licență în specialitate juridică
  • 2 ani vechime în specialitate.
 • referent de specialitate debutant:
  • diplomă de licență în specialitate juridică
  • fără vechime în specialitate.
 • muncitor necalificat:
  • școală generală
  • fără vechime în meserie.
 • muncitor calificat IV:
  • certificat de calificare
  • fără vechime în meserie.
 • băieș:
  • școală generală
  • fără vechime în meserie.

   Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • șef serviciu, muncitor calificat IV:
  • 22 iunie, ora 10.00 – proba scrisă;
  • 27 iunie, ora 10.00 – proba interviu.
 • referent de specialitate debutant, muncitor necalificat, băieș:
  • 22 iunie, ora 12.00 – proba scrisă;
  • 27 iunie, ora 12.00 – proba interviu.

Dosarele de înscriere se depun la sediul instituției în termen de 10 zile de la publicarea anunțului.  Pentru înscrierea la concurs candidații vor prezenta un dosar de concurs care va conține următoarele documente:

 1. cererea de înscriere la concurs adresată conducătorului autorității sau instituției publice organizatoare;
 2. copia actului de identitate sau orice alt document care atestă identitatea, potrivit legii, după caz;
 3. copiile documentelor care să ateste nivelul studiilor și ale altor acte care atestă efectuarea unor specializări, precum și copiile documentelor care atestă îndeplinirea condițiilor specifice ale postului solicitate de autoritatea sau instituția publică;
 4. carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea în muncă, în meserie și/sau în specialitatea studiilor, în copie;
 5. cazierul judiciar sau o declarație pe propria răspundere că nu are antecedente penale care să-l facă incompatibil cu funcția pentru care candidează;
 6. adeverință medicală care să ateste starea de sănătate corespunzătoare eliberată cu cel mult 6 luni anterior derulării concursului de către medicul de familie al candidatului sau de către unitățile sanitare abilitate;
 7. curriculum vitae.

Adeverința care atestă starea de sănătate conține, în clar, numărul, data, numele emitentului și calitatea acestuia, în formatul standard stabilit de Ministerul Sănătății.

În cazul în care candidatul depune o declarație pe proprie răspundere că nu are antecedente penale, în cazul în care este declarat admis la selecția dosarelor, acesta are obligația de a completa dosarul de concurs cu originalul cazierului judiciar, cel mai târziu până la data desfășurării primei probe a concursului.

Copia actului de identitate, copiile documentelor de studii și carnetul de muncă sau, după caz, adeverințele care atestă vechimea vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor cu acestea.

Datele prezentate mai sus sunt orientative. Pentru confirmarea acestora, relații suplimentare detaliate privind atribuțiile postului, bibliografia și conținutul dosarului de concurs, vor fi puse la dispoziție, în zilele lucrătoare, pe site-ul instituției și/sau la sediul instituției angajatoare: Sanatoriul Balnear și de Recuperare Mangalia (www.balnear.net), cu sediul în Mangalia, str. Mircea cel Bătrân nr. 2, județul Constanța, telefon: 0749/123.103, fax 0241/751.759, e-mail: office@balnear.net.

Comments

comments