Conecteaza-te cu noi

Actual

SE CAUTĂ SUPRAVEGHETOR LA ACVARIU

Published

on

În conformitate cu prevederile HGR nr.286/2011 pentru aprobarea Regulamentului cadru privind stabilirea principiilor generale de ocupare a unui post vacant sau temporar vacant corespunzător funcțiilor contractuale și a criteriilor de promovare în grade sau trepte profesionale imediat superioare a personalului contractual din sectorul bugetar plătit din fonduri publice, actualizată:

Complexul Muzeal de Științe ale Naturii Constanța, b-dul Mamaia nr. 255, organizează concurs pentru ocuparea unui post vacant, în cadrul secției Acvariu și anume:

– 1 post supraveghetor

Condiții generale:
Post de execuție

Advertisement

Asigurarea curățeniei în secție

Condiții specifice pentru ocuparea postului:

 1. Studii de specialitate: studii medii/profesionale/generale
 2. Perfecționări (specializări): –
  3. Vechimea în muncă necesară: –
 3. Vechimea în specialitate necesară: –
 4. Cunoștințe de operare pe calculator: nu
  6. Limbi străine: cunoștințe de bază ale unei limbi de circulație internațională
 5. Abilități, calități și aptitudini necesare: este o persoană agreabilă, inofensivă, calmă, tolerantă, surâzătoare și amabilă
 6. Cerințe specifice: disponibilitatea de a executa delegări/detașări

Condițiile necesare pentru ocuparea acestui post vacant sunt cele prevăzute la art.3 din Regulamentul cadru aprobat de H.G. nr.286/2011 și anume:

Poate ocupa un post vacant sau temporar vacant persoana care indeplinește următoarele condiții

 1. a) are cetăţenia română, cetăţenie a altor state membre ale Uniunii Europene sau a statelor aparţinând Spaţiului Economic European şi domiciliul în România;
 2. b) cunoaşte limba română, scris şi vorbit;
  c) are vârsta minimă reglementată de prevederile legale;
  d) are capacitate deplină de exerciţiu;
 3. e) are o stare de sănătate corespunzătoare postului pentru care candidează, atestată pe baza adeverinţei medicale eliberate de medicul de familie sau de unităţile sanitare abilitate;
 4. f) îndeplineşte condiţiile de studii şi, după caz, de vechime sau alte condiţii specifice potrivit cerinţelor postului scos la concurs;
  g) nu a fost condamnată definitiv pentru săvârşirea unei infracţiuni contra umanităţii, contra statului ori contra autorităţii, de serviciu sau în legătură cu serviciul, care împiedică înfăptuirea justiţiei, de fals ori a unor fapte de corupţie sau a unei infracţiuni săvârşite cu intenţie, care ar face-o incompatibilă cu exercitarea funcţiei, cu excepţia situaţiei în care a intervenit reabilitarea.

Dosarul de concurs va cuprinde:
Cerere de înscriere la concurs adresată directorului instituției
– Copia și originalul actului de identitate
– Copia și originalul documentelor care atestă nivelul studiilor, specializărilor
– Copia carnetului de muncă sau adeverinței care atestă vechimea în muncă
– Cazier judiciar
– Adeverință medicală de la medicul de familie care să ateste starea de sănătate

– Curriculum vitae
Actele prevăzute vor fi prezentate și în original în vederea verificării conformității copiilor și se depun la biroul resurse umane din cadrul instituției, în zile lucrătoare, între orele 10:00-14:00, până la data de 29.06.2017, ora 14:00.

Concursul va consta în susținerea unei probe practice în data de 10.07.2017, ora 10:00 și a unui interviu în data de 12.07.2017, ora 10:00 la sediul instituției, b-dul Mamaia nr. 255.

Advertisement

Rezultatele probelor se afișează în maxim o zi lucrătoare de la susținerea acestora.

Contestațiile se depun în maxim o zi lucrătoare de la afișarea rezultatelor probelor.

Relații suplimentare la biroul resurse umane al instituției, d-na Vatafu Daniela sau la telefon 0241-481240.

Publicat azi 15.06.2017.

Director general
Adrian Bîlbă

Advertisement

Comentarii pe Facebook

Autentifica-te pe Facebook pentru a comenta

Advertisement

Despre Noi

Știri și investigații din județul Constanța.
Aici găsiți subiectele care contează.

Asociația Puterea Civică

Forma legală: ONG/Asociație
Cod de Identificare Fiscală: 24860568

Adresa: Constanța, Bd. IC Brătianu nr. 48, Bl. G29 (Complex Intim), Et. 1, Biroul 7.

Telefon: 0241.625.564

E-mail: ordinea.ro@gmail.com
Copyright © 2018 Ordinea.RO - Theme by MVP Themes, powered by WordPress. Administrat, Implementat, Optimizat de Takmate Solutions