Societate

Clubul Sportiv Murfatlar caută contabil. Vezi cerințele

mart. 08, 2018 Mihaela Tîrpan

Clubul sportiv orăşenesc Murfatlar organizează concurs  în baza HG 286/2011 si HG 1027/2014  la sediul său din orasul Murfatlar, str. Calea Dobrogei, nr. 1, judetul Constanta, în data de 26/03/2018, ora 10.00 proba scrisă, pentru ocuparea funcţiei contractuale de execuţie  vacanta, contabil

Documente necesare pentru inscrierea la concurs
– cererea de inscriere la concurs
– copia actului de identitate
– copiile documentelor de studii care atesta indeplinirea conditiilor de participare
– cazierul judiciar
– adeverinta medicala care sa ateste ca are o stare de sanatate corespunzatoare eliberata de medical de familie
– curriculum vitae
– recomandare de la ultimul loc de munca

Conditii de participare:
–absolvent al studiilor medii cu profil contabilitate absolvite cu diplomă de bacalaureat;
–9 ani vechime în specialitatea studiilor ;

Bibliografia
Legea nr.215/2001, privind administraţia publica locala, republicată, cu modificările şi completările ulterioare;
Legea 53/2003 – Codul Muncii,  Republicata în urma aparitiei Legii nr. 40/2011;
Legea nr. 477/2004 – Codul de conduita al personalului contractual din autoritati şi institutii publice;
Legea 81/1991 – Legea contabilităţii;
OMFP nr. 1917/2005 pentru aprobarea Normelor metodologice privind organizarea şi conducerea contabilităţii instituşiilor publice, Planul de conturi pentru instituţiile publice şi instrucţiuni de aplicare a acestuia, actualizat cu mpdificările şi completările ulterioare;
OMFP 2634/2015 privind documentele financiar – contabile;
OMFP nr. 2861/09/10/2009 pentru aprobarea şi efectuarea inventarierii elementelor de natura activelor, datoriilor şi capitalurilor proprii.

Dosarele de înscriere la concurs se depun la sediul Primariei oraşului Murfatlar în perioada 05/03/2018-16/03/2018
Relaţii suplimentare se pot obţine de la sediul Primariei oraşului Murfatlar şi la telefon 0241234350, compartimentul resurse umane, persoana de contact – Iliescu Ileana

Comments

comments