Connect with us

Societate

Curtea de Apel Constanţa: Măsuri speciale pentru prevenirea infecţiei cu Coronavirus

Publicat

la

În cursul zilei de azi, preşedintele Curţii de apel Constanţa a emis o decizie referitoare la activitatea instanţelor în vederea prevenirii infecţiei cu Coronavirus.

Iată decizia:

1. Recomandă întregului personal să acționeze în baza competențelor funcționale proprii și cu respectarea drepturilor fundamentale în scopul asigurării pe cât posibil, a evitării aglomerărilor de persoane în incinta și în proximitatea sediilor instanțelor judecătorești, precum și în scopul evitării deplasării persoanelor implicate în activități judiciare la sediile instanțelor până la data de 31 martie 2020.
2. Recomandă întregului personal al instanței să acționeze în sprijinul personalului de întreținere și să colaboreze cu acesta pentru a se asigura igienizarea și dezinfecția obiectelor și a suprafețelor apte să contribuie la transmiterea agentului patogen, urmărind atât păstrarea stării de sănătate
proprii, cât și evitarea transmiterii agentului patogen.
3. Recomandă personalului implicat în judecata cauzelor deja aflate pe rol în perioada menționată, și în special colegilor judecători membri ai completurilor de judecată, să fixeze ore distincte pentru judecarea fiecărei cauze cu privire la care, în prealabil a apreciat că nu poate fi amânată fără
prezența părților sau cu privire la care nu a dispus preschimbarea 1 termenului de judecată; la fixarea orelor stabilite distinct se va ține seama de necesitatea suspendării la un interval de timp adecvat a ședințelor de judecată, astfel încât să poată fi posibilă aerisirea și igienizarea repetată a
sălilor de ședință.
4. Fiecare complet de judecată va efectua o analiză a listelor cu cauze ce au termen de judecată fixat până la data de 31 martie 2020 și va stabili, ca măsură de excepție raportat la starea de necesitate generată de răspândirea infecției, care cauze se vor amâna fără discuție și care vor fi judecate (întrucât există motive temeinice care nu permit amânarea acestora sau preschimbarea termenului de judecată); la preschimbarea termenului de judecată se recomandă a se fixa un nou termen, începând cu luna aprilie 2020, completurile de judecată urmând a fi sprijinite în mod adecvat de
către corpul de agenți procedurali ai instanței, pentru transmiterea citațiilor și comunicărilor în localitățile din circumscripția teritorială a instanței, dar și de către agenții procedurali ai celorlalte instanțe din circumscripția teritorială a curții de apel, urmărindu-se scurtarea termenului de realizare a procedurii de citare/ comunicare, astfel încât să se evite prezentarea inutilă a persoanelor implicate în activități judiciare la sediul instanței.
5. Pentru susținerea măsurilor dispuse de către completurile de judecată, departamentul economic financiar și administrativ vor asigura toate resursele necesare, inclusiv punerea la dispoziție a mijloacelor de transport auto.
6. Măsurile dispuse de către completurile de judecată privind preschimbarea, respectiv cele care fac inutilă prezentarea la termenele următoare a persoanelor implicate în activități judiciare, vor fi comunicate atât sub aspect procedural, prin intermediul grefierului de ședință, cât și prin forme
de comunicare publică, prin intermediul Biroului de Informare și Relații Publice, respectiv prin comunicarea rapidă către U.N.B.R. și Barourile de avocați, Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Biroul de Experți Judiciar de pe lângă celor două tribunale,
unitățile de parchet din circumscripția teritorială a Curții de Apel Constanța, Camera Consultanților Fiscali, unitățile de deținere a persoanelor private de libertate (penitenciare și C.R.A.P.-uri), respectiv alte entități și autorități implicate în procesul judiciar, precum și prin
comunicate de presă și postarea informațiilor pe portalul instanțelor de judecată al Ministerului Justiției, pe pagina de internet proprie a instanței și pe site-ul intern al instanței, în măsura în care este funcțional, cu prioritate și într-un mod în care informația utilizată să fie accesibilă la deschiderea paginii respective.
7. Pentru a se coordona activitatea de informare publică, informațiile privind
modul de gestionare a cauzelor oferită de către completurile de judecată, 2 vor fi centralizate la nivelul conducerii secțiilor specializate/grefier șef, și vor fi transmise de îndată Biroului de Informare Publică care va asigura transmiterea acestora fără a mai fi necesară dispoziția expresă a
conducătorului instanței.
8. Completurile de judecată vor comunica în mod procedural la locul de deținere al persoanelor private de libertate asupra recomandării adresate acestora de a opta pentru participarea la judecată în sistem de videoconferință sau, în măsura în care aceștia consideră că nivelul de acces
la justiție poate fi asigurat în mod adecvat, doar prin reprezentarea de către avocat, prin solicitarea judecății în lipsă, formulată în termen util.
9. Completurile de judecată urmează a evalua în concret raportat la situația analizată, posibilitatea declarării nepublice a ședinței de judecată, urmând a dispune conform regulilor de procedură.
10.Completurile de judecată vor avea în vedere necesitatea limitării drastice a accesului justițiabililor și a avocaților în incinta instanței și ca atare, urmează a fixa ore distincte pentru judecarea cauzelor ce nu se amână și cu privire la care nu s-a dispus preschimbarea termenului de judecată, astfel încât dispoziția în acest sens să poată fi comunicată procedural participanților la judecată, procedural și prin mijloace de comunicare publică.
11.Pentru asigurarea unui nivel de prevenție corespunzător, accesul justițiabililor în incinta instanței va fi permis numai la ora fixată pentru judecarea cauzei, urmând a se modifica în acest sens regulile de acces în instanță și cu, titlu temporar, și planul de pază al instanței; pentru
implementarea acestei măsuri se va notifica Inspectoratul de jandarmi al Județului Constanța și se va comunica în mod rapid către corpul de jandarmi aflat în posturile de pază, măsurile dispuse de către complete prin intermediul Biroului de Informare și Relații Publice, respectiv prin grefierul de ședință.
12.Începând cu data de 12 martie 2020, se suspendă programul cu publicul al arhivelor Curții de Apel Constanța, referitor la depunerea de cereri și memorii, acte și înscrisuri, respectiv studiu dosar, în cauzele ce nu au caracter urgent în această perioadă și cu privire la care s-a hotărât de către completurile de judecată că urmează a nu se soluționa neimpunându-se prezentarea persoanelor implicate.
13.Se recomandă tuturor persoanelor implicate în activitatea de judecată înscrierea în sistemul TDS, care permite depunerea de înscrisuri în formă digitală și comunicarea actelor de procedură și a altor înscrisuri în aceeași formă. 3 Intră în aceeași categorie inclusiv actele de procedură depuse la arhivă ce urmează a fi ridicate in termenul prevăzut de lege pentru asigurarea procedurii de citare. Certificatele de grefă și copiile certificate ca fiind conforme cu originalul, respectiv cele cu mențiunea definitiv sau irevocabil, vor fi transmise solicitanților doar pe baza unei cereri scrise
transmisă prin poștă, de asemenea prin expedierea poștală, astfel încât să nu fie necesară prezența solicitantului în incinta instanței.
14.In cadrul arhivelor, în această perioadă va fi asigurat în mod exclusiv, studiul dosarelor în cauzele ce nu se pot amâna, inclusiv pentru măsurile preventive, fiind interzisă intrarea în spațiul destinat personalului instanței a unor persoane din afara instanței pentru studiu, primire acte, etc. In această perioadă, comunicarea între grefierul de ședință și persoanele implicate în judecata cauzelor, se va face în mod exclusiv prin intermediul grefierului/arhivar, agentului procedural/aprod.
15.In această perioadă, primirea expedițiilor poștale și a dosarelor înaintate între instanțe, se va face exclusiv în încăperile destinate arhivelor de către personalul acestor compartimente.
16.Înscrisurile oferite de către justițiabili sau apărător în cadrul ședinței de judecată, vor fi primite de către instanță cu luarea unor măsuri de protecție ( portul mănușilor de protecție, dezinfecție obiecte ce suportă contactul cu lichidul, limitarea la maximum a apropierii de personalul instanței și alte măsuri uzuale de prevenire a răspândirii virusului).
17.Se vor efectua demersuri de informare a persoanelor prezente și de către completul de judecată privind imperativul depunerii înscrisurilor numai prin mijloace electronică permise de lege sau prin poștă, astfel încât în cadrul circuitului documentelor să fie implicate un număr cât mai redus de persoane.
18.Personalul instanței va utiliza echipamentul de protecție și substanțele dezinfectante puse la dispoziție cu maximă diligență, astfel încât să se evite transmiterea agentului patogen.
19.Managerul economic va solicita sumele necesare pentru suplimentarea fondurilor alocate și va acorda prioritate achiziționării și distribuirii echipamentului de protecție și a substanțelor biocide, astfel încât să se asigure un nivel cât mai ridicat de prevenire a transmiterii bolii.
20.Sub rezerva îndeplinirii sarcinilor ce impun prezența fizică la postul de lucru în sediul instanței, sub coordonarea președinților de secții și a conducătorilor de compartimente și, în ce privește personalul auxiliar, cu avizul membrilor completului, întregul personal va propune conducerii 4
instanței prin intermediul primului grefier, reperele de timp și cerințele privind sarcinile cu privire la care poate să-și desfășoare activitatea la domiciliu, având obligația de a se prezenta de îndată la sediul instanței la solicitarea președintelui acesteia. Pentru realizarea acestei măsuri, in mod
individual, personalul va adresa o cerere privind flexibilizarea prezenței la sediul instanței pentru întreaga perioadă sau doar parțial, care va fi avizată de către conducătorul compartimentului sau președintele de secție, iar în cazul grefierilor de ședință și de către membrii completului de judecată, cerere ce va fi supusă aprobării președintelui instanței și evidențiată la nivelul primului grefier al instanței.
21.Începând cu data de 12 martie 2020, accesul personalului instanței, cu excepția personalului arhivelor se va realiza numai prin ușa de acces dinspre Consiliul Județean Constanța, iar accesul personalului arhivelor, a personalului de întreținere, a șoferilor, membrii corpului de jandarmi și a
publicului se va efectua numai prin intrarea dinspre Judecătoria Constanța. Pentru aceasta, se vor afișa restricțiile de intrare în mod vizibil la cele două intrări, se va comunica întregului personal al Curții de Apel Constanța și Tribunalului Constanța, Baroului de Avocați și celorlalte instituții implicate în procesul judiciar, respectiv și prin comunicare publică, urmând a fi informat și Inspectoratul de Jandarmi Județean Constanța pentru modificarea planurilor de pază și a regulilor de acces în instanță.
Ușa de acces de la nivelul parter prin care se realizează comunicarea între, sala de aşteptare public și zona liftului va fi închisă permanent, cheia urmând a fi păstrată de către lucrătorul de jandarmi aflat in postul fix nepermanent de la intrarea dinspre Consiliul Județean Constanța care va permite trecerea doar a personalului instanței, respectiv personalul arhivei, grefieri, aprozi, personal de întreținere, etc. urmând a o închide după trecere.
22.Accesul la arhive a curierilor cu corespondență aparținând unităților de parchet, celorlalte instanțe sau alte instituții care aduc corespondența, se va face în mod diferențiat; astfel, curierii poștei speciale organizată la nivelul S.R.I. vor avea acces prin ușa destinată personalului instanței, iar ceilalți curieri prin ușa destinată publicului urmând ca predarea corespondenței să se facă exclusiv in camerele destinate arhivelor.
23.Începând cu data de 12 martie 2020 orele 08.00, se interzice intrarea în incinta instanței a comisionarilor comerciali, atât a celor ce livrează produse alimentare cât și nealimentare; se recomandă personalului să evite lansarea unor comenzi de livrare având ca adresă sediul instanței. În măsura în care totuși au existat comenzi lansate anterior, primirea expedițiilor se va efectua la intrarea destinată publicului înainte de filtrul organizat de corpul de jandarmi.
24.De asemenea, începând cu aceeași dată se interzice accesul publicului în holul de la parter unde este situat automatul de eliberare numerar pentru utilizarea acestui dispozitiv.
25.Se recomandă întregului personal să nu indice sediul instanței ca adresă de citare și comunicare sau cel puțin în cauzele deja formate, să transmită instanței un mandat de reprezentare colectivă astfel încât primirea citațiilor și a altor comunicări să poată fi făcută la prezentarea factorului poștal cu ușurință în spațiul arhivelor, nemaifiind permisă intrarea factorului poștal în incinta destinată personalului. În acest context, inclusiv corespondența adresată instanței va fi ridicată de registratorul desemnat de la factorul poștal în incinta spațiului arhivei după deplasarea în acest loc ca urmare a anunțării sosirii corespondenței destinată instanței.
26.Începând cu data de 12 martie 2020 se va evita pe cât posibil în comunicarea interinstituțională sau cu persoanele cărora le sunt adresate elemente de corespondență, schimbul de informații în formă fizică prin înscrisuri, optându-se pentru comunicarea digitală prin intermediul poștei
electronice sau al aplicațiilor informatice.
27.În cadrul incintei instanței, accesul altor persoane decât a celor ce au locul de muncă în sediul instituției și a procurorilor de ședință, va fi limitat la maximum fiind supusă permisiunii individuale acordate de către lucrătorii din posturile de jandarmi dispuse la intrarea în incintă pe baza înscrisurilor care justifică intrarea în incintă la acel moment. Orice problemă nou apărută care nu a fost reglementată prin prezenta decizie, va fi supusă analizei și dispoziției vicepreședintelui care asigură coordonarea activității corpului de jandarmi care la nivelul Curții
de Apel Constanța este domnul judecător Claudiu Răpeanu, iar în lipsa acestuia de către doamna vicepreședinte Adriana Ispas sau de către președintele instanței.
28.Începând cu data de 12 martie 2020, membrii Baroului de pe lângă Curtea de Apel Constanța vor utiliza camera pusă la dispoziție la parterul Palatului de Justiție numai pentru așteptare înainte de a intra în sala de ședință pe o perioadă scurtă, nefiind permisă utilizarea acestei încăperi pentru întâlniri cu clienții.
29.Până la data de 31 martie 2020 în cadrul instanței se vor suspenda toate întâlnirile profesionale ce nu sunt imperios necesare fiind utilizată pe cât posibil comunicarea prin telefon, poștă electronică și aplicații de mesagerie electronică, respectiv prin intermediul noului site intern al instanței și prin aplicația de transfer documente – F.T.P.
30.Completul de judecată va dispune limitarea numărului de persoane prezente concomitent, astfel incât să se păstreze o distanță minimă între persoanele prezente, va organiza chemarea în sala de judecată a persoanelor private de libertate, va dispune limitarea timpului alocat
dezbaterilor orale și va încuraja părțile/ avocații să depună concluzii scrise, va emite adrese către administrațiile locurilor de deținere prin care va recomanda acestora să informeze persoanele private de libertate că pot solicita participarea prin videoconferință sau judecata în lipsă și vor acționa în mod direct și individual privind respectarea regulilor de igienă în sălile de judecată suplimentar dezinfectării acestor spații conform programului de lucru al personalului de întreținere aprobat de către conducătorul instanței.
31.Pentru a asigura o adecvată comunicare publică, completurile de judecată vor acționa în mod proactiv și la timp pentru transmiterea cât mai multor informații detaliate către Biroul de Informare și Relațiiu Publice al instanței, astfel incât să existe un sprijin reciproc între structura de
comunicare și compartimentele funcționale ale instanței.

Prezenta decizie se comunică instanţelor din circumscripţia teritorială a Curţii de Apel Constanţa întregului personal (judecători, personal auxiliar şi de specialitate, personal conex, funcţionari publici şi personal contractual) al Curţii de Apel Constanţa, se publică pe site-ul intern, pagina proprie de internet a Curţii de Apel Constanţa (www.curteapelconstanta.eu) şi cea alocată în portalul instanţelor de judecată din domeniul just.ro, urmând a fi popularizată şi prin comunicate publice de către Biroul de Informare şi Relaţii Publice şi managerului economic.

Se va comunica către U.N.B.R. și Baroul Constanţa, Camerei Executorilor Judecătorești de pe lângă Curtea de Apel Constanța, Biroul de Experți Judiciar de pe lângă celor două tribunale, unitățile de parchet din circumscripția teritorială a Curții de Apel Constanța, Camera Consultanților Fiscali, unitățile de deținere a persoanelor private de libertate (penitenciare și C.R.A.P.-uri), Consiliului Superior al Magistraturii.

Decizia va fi afişată la loc vizibil, la intrarea în sediul Curţii de Apel Constanţa şi încăperile destinate arhivei instanţei de către grefierul arhivar şef.

Decizia este semnată de preşedintele Curţii de Apel Constanţa, Judecător  Marius Cristian Epure.

Comments

comments

Continuă să citești
Reclamă

Societate

Primăria orașului Năvodari face angajări. Vezi ce posturi sunt vacante

Publicat

la data de

Scris de

Primăria oraşului Năvodari organizează concurs pentru ocuparea pe perioadă nedeterminată a funcțiilor contractuale, vacante, de:

 1. 1 post – muncitor necalificat I din cadrul Compartimentului ecarisaj;
 2. 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I din cadrul Compartimentului administrare cimitire;
 3. 1 post – muncitor calificat, treaptă profesională I în cadrul Compartimentului întreținere-reparații;
 4. 1 post – îngrijitor vârstnici  în cadrul Serviciului social – Unitate de îngrijire la domiciliu pentru persoane vârstnice.

Condiţiile specifice necesare în vederea participării la concurs şi a ocupării funcției contractuale sunt:

 • muncitor necalificat I:
  • studii generale/medii
  • vechime în muncă – minimum 1 an (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe),
 • muncitor calificat, treaptă profesională I – din cadrul Compartimentului administrare cimitire:
  • studii generale/medii,
  • calificare în una din următoarele meserii: zidar, pavator, sudor, vopsitor, zugrav, zidar-tencuitor, dulgher, drujbist, faianțar,
  • vechime în muncă – minimum 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe),
 • muncitor calificat, treaptă profesională I – în cadrul Compartimentului întreținere-reparații:
  • studii generale/medii,
  • calificare într-o meserie cu profil tehnic: instalator sanitar, instalații apă-canal, zidar, vopsitor, zugrav, lăcătuș, zidar-tencuitor, dulgher, faianțar, zugrav-vopsitor, fierar betonist, electromecanic, electrician, mecanic, mecanic agricol, mecanic mașini și utilaje, mecanic auto, pavator, drujbist, tâmplar, lăcătuș mecanic;
  • vechime în meserie – minimum 5 ani (dovedită cu carnet de muncă sau adeverințe),
 • îngrijitor vârstnici:
  • studii medii/generale,
  • curs de calificare în domeniul îngrijirii persoanelor vârstnice la domiciliu, absolvit cu diplomă,
  • fără vechime,

Concursul se va organiza conform calendarului următor:

 • 06 octombrie 2021, data limită pentru depunerea dosarelor;
 • 18 octombrie 2021, ora 10.00: proba scrisă pentru postul contractual vacant de îngrijitor vârstnici;
 • 19 octombrie 2021, ora 10.00: proba practică pentru cele 3 posturi contractuale vacante de muncitori necalificați I și muncitor calificat, treaptă profesională I;
 • data și ora interviului se vor comunica ulterior.

Detalii privind condiţiile specifice şi bibliografia de concurs sunt disponibile accesând pagina oficială www.primaria-navodari.ro. Condiţiile de participare la concurs şi bibliografia se afişează la sediul Primăriei oraşului Năvodari, Str. Dobrogei nr. 1, telefon 0241/761.603, int. 108.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

În Portul Constanța Sud au demarat lucrările de construire a unui drum

Publicat

la data de

Scris de

Au început lucrările de construire a drumului de acces pe latura de Vest a Incintei nr. 3 din Portul Constanța Sud.

Drumul propus pentru execuție are o lungime de 830,27 ml și o lățime de 7m, se află în Portul Constanța Sud, Incinta nr.3 la sud de dana 131 și face legătura între platforma betonată a danei 131 și drumul de beton existent.

Valoare proiectului este de 4.255.735,83 lei, fără TVA, finanțarea este realizată din surse proprii CN APM SA Constanța.

Lucrările de construcție și montaj sunt executate de SC Deliver Lex Trans SRL, iar termenul de execuție este de 11 luni. Proiectantul este SC Manbor Proiect SRL.

Comments

comments

Continuă să citești

Societate

(FOTO) Lucrările de reducere a eroziunii costiere din Eforie continuă

Publicat

la data de

Scris de

Demarate în luna iunie a acestui an, lucrările de reducere a eroziunii costiere, pe tronsonul Eforie Sud și Cordon Eforie Nord – Eforie Sud, evoluează și sunt în graficul de execuție.

În cadrul unei vizite în șantier, efectuate în cursul acestei săptămâni de către reprezentanți ai  Administrației Naționale Apele Române, Apele Române Dobrogea-Litoral și ai antreprenorului Van Oord Dredging and Marine Contractors BV, a fost verificat stadiul de implementare al proiectului, astfel încât, până în primăvara anului 2023,  noile plaje să poată fi redate turiștilor.

În această perioadă, pe o lungime de 5,7 km, sunt montate șase diguri noi care vor fi mai ample și mai lungi decât cele anterioare. Pentru noile unități de protecție se folosește una dintre cele mai moderne și performante tehnologii din domeniu. Astfel, în interior, acestea vor fi protejate cu anrocamente din materiale locale, iar în exterior, cu prefabricate din beton, realizate în România, în județul Buzău.

”Noile diguri vor fi mult mai rezistente în fața curenților erozionali, tot mai accentuați din cauza schimbărilor climatice. Pe aceeași suprafață, vor fi realizate și lucrări de înnisipare.”, au precizat reprezentanții companiei Apele Române.

Toate componentele sunt identificate și poziționate cu coordonate GPS. În timpul lucrărilor, prin folosirea tehnologiilor performante, se asigură protecția ecosistemului din zonă.

În cadrul proiectului se va planta iarbă de mare (Zostera Noltii) care contribuie la creșterea biodiversității și îmbunătățirea calității apei.

”Noua plajă va avea 100 de metri lățime, iar lucrările hidrotehnice realizate vor fi pegătite să reziste timp de cel puțin 50 de ani.”,  au dat asigurări reprezentanții companiei.

Sursa: Apele Romane Dobrogea-Litoral

Comments

comments

Continuă să citești

Luna asta s-au urmarit: